Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 24.3. 1997
 
 
Usnesení RaMěst č.124/97  z 24.3. 1997
Aktualizace investičního plánu města CV
---------------------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit předložený investiční plán na r. 1997 včetně zajištění finančních prostředků s tím, že finanční prostředky ve výši 16.674.000,- Kč budou převedeny na TSmCh (rekonstrukce komunikace, městská skládka).


 
 
Usnesení RaMěst č.125/97  z 24.3. 1997
Čerpání úvěrů
-------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený materiál a
d o p o r u č u j e MZ
schválit:
- čerpání hypotečního úvěru ve výši maximálně 71 mil. Kč od Česko-moravské hypoteční banky a.s.
- čerpání dlouhodobého investičního úvěru ve výši maximálně 82 mil. Kč od Investiční a poštovní banky a.s.
a dále
d o p o r u č u j e MZ
pověřit ing. Bociana, starostu města podpisem směnky, jakožto zajišťujícího prostředku po Investiční a poštovní banku a.s..


 
 
Usnesení RaMěst č.126/97  z 24.3. 1997
Žádosti o státní občanství
--------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s udělením státního občanství u těchto občanů:
Kopal Jiří, Peter Milan, Pompová Zuzana, Marsch Jozef, Gadžo Cyril, Hangurbadžová Zuzana, Siváková Iveta a
n e d o p o r u č u j e
udělení státního občanství těmto občanům: Švarc Pavel, Ferková Danka, Balogh Gejza, Makula Roman.


 
 
Usnesení RaMěst č.127/97  z 24.3. 1997
OZV o zpoplatnění vymezených místních komunikací - parkovišť
------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený návrh vyhlášky o zpoplatnění obecného užívání vymezených místních komunikací na území města Chomutova, který
s c h v a l u j e
s účinností od 1. 4. 1997.
(Revokováno usn. č. 176/97 ze dne 14.4.1997)

 
 
Usnesení RaMěst č.128/97  z 24.3. 1997
Zajištění povinností a práv vlastníka dle zák. č. 13/1997 Sb.
-------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
u k l á d á
ing. Müllerovi, vedoucímu OE
-----------------------------
ing. Chytrovi, vedoucímu OSMM
-----------------------------
PaedDr. Rothovi, vedoucímu OŽPaÚP
----------------------------------
p. Gothardové, vedoucí OHaS
---------------------------
zajistit úkoly vyplývající ze zákona č. 13/1997 Sb. a důvodové zprávy a
d o p o r u č u j e MZ
ke schválení tuto zprávu včetně dodatku č. 5 ke Zřizovací listině TSmCh.


 
 
Usnesení RaMěst č.129/97  z 24.3. 1997
Změna formy TSmCh (plnění usn. MR č. 523/93 a MZ č. 16/94)
----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e MZ
jmenovat pracovní skupinu pro přípravu nové formy TSmCh.


 
 
Usnesení RaMěst č.130/97  z 24.3. 1997
Odměny členům MR za 1. čtvrtletí 1997
-------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
odměny v navržené výši dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.131/97  z 24.3. 1997
Poskytnutí mimořádné jednorázové odměny starostovi a jeho zástupci
------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p o s k y t u j e
dle § 45 písm. n) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích v úplném znění mimořádnou jednorázovou odměnu starostovi a jeho zástupci za splnění mimořádných a zvláště významných úkolů města v 1. čtvrtletí roku 1997 dle důvodové zprávy.
 
 
Usnesení RaMěst č.132/97  z 24.3. 1997
Návrh na poskytnutí slevy za dodávku TUV
----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
předloženou zprávu a
u k l á d á
p. Skalické, vedoucí OBH
------------------------
prostřednictvím spol. CHEPA s.r.o. zajistit poskytnutí slevy ve vyúčtování za rok 1996.


 
 
Usnesení RaMěst č.133/97  z 24.3. 1997
Plnění usn. MZ č. 015/97
------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu a předkládá ji MZ.