Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 24.11. 1997
 
 
Usnesení RaMěst č.583/97  z 24.11. 1997
Oprava usn. č. 580/97 ze dne 20. 11. 1997
-----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
opravu znění usn. MěRa č. 580/97 z 20. 11. 1997 (vánoční trhy před Městským divadlem ve dnech 5.- 7. 12. 1997).


 
 
Usnesení RaMěst č.584/97  z 24.11. 1997
Kontrola plnění usn. č. 221/97/2
--------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
TSmCh
-----
uzavřít smlouvy na odvoz odpadu s podnikatelskými subjekty na území Města Chomutova do zahájení účinnosti nové vyhlášky o likvidaci odpadů ve městě Chomutově.


 
 
Usnesení RaMěst č.585/97  z 24.11. 1997
Kontrola plnění usnesení
------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
schválení kontroly usnesení s výjimkou plnění usn. č. 530/97.


 
 
Usnesení RaMěst č.586/97  z 24.11. 1997
Zvýšení osobního příplatku řediteli MÚSS Chomutov p. Doležalovi
---------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod a
u k l á d á
p. Voříškovi, tajemníkovi MěÚ
-----------------------------
zajistit, aby metodičtí vedoucí zpracovali návrhy na osobní ohodnocení ředitelů všech organizací řízených městem.
T: do 31. 12. 97


 
 
Usnesení RaMěst č.587/97  z 24.11. 1997
Mimořádná odměna řediteli MÚSS p. Doležalovi
--------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
odměnu řediteli MÚSS ze změnou v důvodové zprávě.


 
 
Usnesení RaMěst č.588/97  z 24.11. 1997
Rozpočtová změna č. 86
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  d o p o r u č u j e MZ
schválit rozpočtovou změnu:
- zvýšení rozpočtu sociálních dávek - péče o rodinu § 4179 pol. 5410 org. 24 pod účelovým znakem 072 v celkové výši Kč. 1.875.000,-.
(revokováno usn. č. 659/97 ze dne 8.12.1997)

 
 
Usnesení RaMěst č.589/97  z 24.11. 1997
Rozpočtová změna č. 78
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  d o p o r u č u j e  MZ
schválit rozpočtovou změnu:
- zvýšení rozpočtu sociálních dávek - nezaměstnaní jednotlivci § 4179 pol. 5410 org. 29 pod účelovým znakem 072 v celkové výši Kč 556.000,-.
(revokováno usn. č. 658/97 ze dne 8.12.1997)

 
 
Usnesení RaMěst č.590/97  z 24.11. 1997
Změna nájemce NP Husovo nám. čp. 37, Chomutov
---------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu NP se záměrem v objektu čp. 37, Husovo náměstí, Chomutov.


 
 
Usnesení RaMěst č.591/97  z 24.11. 1997
Rozpočtová změna č. 83
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
- snížení výdajů org. jedn. 01, odd.§ 6409, položka 5901 /rezerva/ o částku 500.000,- Kč
- zvýšení výdajů org.jedn. O7, odd.§ 3113, org. 302, položka 5330 o částku 500.000,- Kč
a dále
u k l á d á
p. Mikovcové, vedoucí OŠaK
--------------------------
předložit zprávu o mimořádných příjmech a jejich využití u škol s právní subjektivitou. 
 
Usnesení RaMěst č.592/97  z 24.11. 1997
Bytový dům
----------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
stav přípravy stavby "Bytový dům Oko, Chomutov",
n e s o u h l a s í
se snížením počtu bytových jednotek,
t r v á
na původním záměru města a
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu OSMM
-----------------------------
- respektovat tuto záležitost a zakotvit toto do projektové dokumentace
- jednat s OHaS, TSmCH a PČR DI o parkovacích místech v této lokalitě


 
 
Usnesení RaMěst č.593/97  z 24.11. 1997
Ubytovna pro česáče chmele Vlkov (plnění usn. č. 451/97)
--------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit finanční výpomoc pro Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska MO Chomutov na koupi nemovitosti "Ubytovna pro česáče chmele Vlkov" takto:
- Město Chomutov poskytne finanční prostředky na nákup nemovitosti v roce 1998 do výše 1 mil. Kč, přičemž celá fin. částka je bezúročnou půjčkou na dobu 8 let. Po tuto dobu bude na nemovitost zřízeno předkupní právo města Chomutov za cenu rovnající se již uhrazené části bezúročné půjčky. Město Chomutov může toto předkupní právo uplatnit, pokud nebude uhrazena jednotlivá splátka dle splátkového kalendáře.


 
 
Usnesení RaMěst č.594/97  z 24.11. 1997
Smlouva a výpůjčce 13ti obrazů pro Špejchar, Chomutov
-----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  o d k l á d á
tento bod s tím, že OSMM předloží celou záležitost dopracovanou o pojištění tohoto majetku.
T: 31. 12. 97

 
 
Usnesení RaMěst č.595/97  z 24.11. 1997
Pomoc dětem z Černobylské oblasti
---------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
d o p o r u č u j e MZ
schválit úhradu pobytu dětí z Černobylské oblasti v rámci letního tábora Vlkov a
u k l á d á
ing. Řápkové, vedoucí OE
------------------------
začlenit na tento účel částku 200.000,- Kč do rozpočtu města pro rok 1998.


 
 
Usnesení RaMěst č.596/97  z 24.11. 1997
Vyřazení movitých věcí v majetku města
--------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a 
b e r e n a  v ě d o m í
předloženou zprávu likvidační komise a
d o p o r u č u j e MZ
schválit návrh likvidační komise na vyřazení, prodej a převod movitých věcí v majetku města.


 
 
Usnesení RaMěst č.597/97  z 24.11. 1997
Náhrady škod
------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu škodní komise, seznámila se s jejími doporučeními a
- s c h v a l u j e
1) odepsání částky 13.100,- Kč dle důvodové zprávy
2) proplacení odškodnění za úraz p. Solara v celkové konečné výši 1.125,- Kč
3) proplacení odškodnění za úraz p. Matlochové v celkové výši 1.800,- Kč s tím že se jedná o odškodnění konečné
4) proplacení pojistné události ve výši 561,- Kč 
- n e s c h v a l u j e
5) proplacení odškodnění za úraz p. Vrbského ve výši 11.100,- Kč dle důvodové zprávy
6) proplacení odškodnění za úraz p. Lindethala ve výši 2.079,- Kč dle důvodové zprávy
7) proplacení náhrady škody p. Schleckové ve výši 16.620,- Kč dle důvodové zprávy.

 
 
Usnesení RaMěst č.598/97  z 24.11. 1997
Návrh časového a obsahového plánu MR a MZ na I. pol. 1998
---------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
návrh časového a obsahového plánu práce MR na I. pololetí 1998 a
d o p o r u č u j e MZ
schválit časový a obsahový plán na I. pol. 1998 pro MZ.


 
 
Usnesení RaMěst č.599/97  z 24.11. 1997
Odměny starostovi a jeho zástupci
---------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
mimořádné odměny uvolněným funkcionářům obecního zastupitelstva v intencích důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.600/97  z 24.11. 1997
Odměna tajemníkovi MěÚ
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
mimořádnou odměnu tajemníkovi MěÚ dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.601/97  z 24.11. 1997
Žádost p. Dany Lopatové (problematika dluhu na nájemném)
--------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
dopis p. Dany Lopatové a
u k l á d á
OBH
---
předložit tuto žádost se všemi podklady do příštího jednání MR.