Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 25.7. 1991
 
 
Usnesení RaMěst č.953/91  z 25.7. 1991
Postup prací na akcích realizovaných v investorství MÚ na úseku : - investičních a neinvestičních akcí a - rozvoje města
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a 
zprávu o postupu prací na úseku inv. a neinv. výstavby a
u k l á d á
p. Josefu Štayrovi, vedoucímu odboru SMM
----------------------------------------
- nadále koordinovat postup výstavby tak, aby stavby byly dokončeny v termínu
- v případě možného skluzu okamžitě informovat městskou radu.
 
 
Usnesení RaMěst č.954/91  z 25.7. 1991
Vyhláška o udržování čistoty na území města Chomutova
-----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
předloženou vyhlášku o čistotě města a
d o p o r u č u j e
předložit ji do jednání MZ a
u k l á d á 
ing. Stanislavě Černé, vedoucí odboru životního prostředí
---------------------------------------------------------
- závěrečné ustanovení vyhlášky (čl. 6) dopracovat ve spoluprácu s JUDr. Koníčkem a sice variantu A s tím, že budou uvedeny maximální výše pokut.
T: do 2. 8. 1991


 
 
Usnesení RaMěst č.955/91  z 25.7. 1991
Vyhláška o ochraně veřejné zeleně na území města Chomutova
----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s c h v a l u j e
předloženou vyhlášku o ochraně veřejné zeleně a
u k l á d á 
ing. Stanislavě Černé, vedoucí odboru životního prostředí
---------------------------------------------------------
dopracovat návrh vyhlášky na základě připomínek a dopracovaný návrh předložit městské radě.
T: 13. 8. 1991
 
 
Usnesení RaMěst č.956/91  z 25.7. 1991
Návrh na úpravu platů
---------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
návrh a úpravu platu pro paní Blábolilovou Evu a pana Štayera Josefa ve výši 4.600,-Kč měsíčně s platností od 1. 7. 1991.
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
předložený návrh a stanovuje s platností od 1. 8. 1991 ing. Haně Bocianové měsíční plat ve výši 4.200,-Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.957/91  z 25.7. 1991
Dohoda o smluvní mzdě pro ředitele ČAD-DP p. J. Beka na r. 1991, schválení výplaty roční odměny za rok 1990
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tuto zprávu až do vyjasnění záležitostí kolem smlouvy o pronájmu benzínového čerpadla mezi ČAD-DP a firmou "Bek" a
p o v ě ř u j e
ing. Miroslava Táborského, zástupce starosty
--------------------------------------------
(pro případ odvolání ředitele z funkce) přípravou výběrového řízení na funkci ředitele ČAD-DP.
 
 
Usnesení RaMěst č.958/91  z 25.7. 1991
Postup prací na dopravních stavbách
-----------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu o postupu prací na dopravních stavbách a
u k l á d á
1) ing. Miroslavu Bilincovi, vedoucímu odboru MHDO
  -----------------------------------------------
  zpracovat seznam komunikací na území města, které vyžadují rekonstrukci včetně
  předběžného finančního objemu
  T: říjen 1991
2) ing. Jaroslavu Štěpánkovi, vedoucímu ekonomického odboru
  --------------------------------------------------------
  zajistit na rekonstrukce ulic, jejichž pořadí bude určeno městskou radou, potřebné
  finanční prostředky
  T: prosinec 1991, popř. leden 1992
3) ing. Miroslavu Táborskému, zástupci starosty
  --------------------------------------------
  svolat jednání se SIU Liberec ve věci nákladní dopravy v návaznosti na usnesení
  vlády ČSFR č. 394 z června 1991
  T: 31. 8. 1991
4) p. Jaroslavu Hladíkovi, řediteli TSmCh
  --------------------------------------
  zpracovat seznam bezbariérových přechodů již realizovaných a návrh na další možné
  v r. 1991 a výhled na r. 1992 ve spolupráci se Svazem invalidů.
  T: 31. 8. 1991
p o v ě ř u j e 
ing. Věru Hlaváčkovou, zástupkyni starosty
------------------------------------------
koordinačním jednáním za účelem včasné realizace rekonstrukce ulice Vinohradské a úpravy křižovatky s Čelakovskou a totéž pro chodník v ulici Blatenská směr Zátiší.  
  

 
 
Usnesení RaMěst č.959/91  z 25.7. 1991
Žádost Komerční banky o nebytové prostory k rozšíření činnosti
--------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
informaci ředitele Komerční banky ing. Jiráka o rozvoji bankovnictví. Žádost o pronájem bývalého "muzea dělnického hnutí" v Klostermannově ul. bude vyřizována dle zákona č. 172/1991 a usnesení MZ z jednání dne 8. 7. 1991.
 
 
Usnesení RaMěst č.960/91  z 25.7. 1991
Návrh na vyplacení 2. zálohy na roční odměny dlouhodobě uvolněných členů MZ
---------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s o u h l a s í
s vyplacením další (druhé) zálohy na roční odměny dlouhodobě uvolněným členům MZ ve výši :
p. Karel Mrázek - 10.500,-Kč
p. ing. Miroslav Táborský - 8.700,-Kčs
v nejbližším řádném výplatním termínu a
d o p o r u č u j e
dle možností další termíny výplat zkrátit.

 
 
Usnesení RaMěst č.961/91  z 25.7. 1991
Informace o způsobu zajištění úklidu města
------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu o naplňování usnesení č. 719/91 o vyhodnocení zimní údržby 1990-1991 a
u k l á d á
ing. Miroslavu Bilincovi, vedoucímu odboru MHDO
-----------------------------------------------
předložit městské radě konečné řešení v zajištění způsobu a rozsahu úklidu v návaznosti na úhrady a majetkoprávní vztahy.
T: srpen 1991
 
 
Usnesení RaMěst č.962/91  z 25.7. 1991
Ústní informace o stavu vybírání poplatků za I. pololetí 1991
-------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
ústní informaci o stavu ve vybírání poplatků a předběžnou informaci o hospodaření MÚ za I. pololetí.
 
 
Usnesení RaMěst č.963/91  z 25.7. 1991
Postup při jmenování a odvolávání ředitelů škol
-----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í 
dopis školského úřadu v Chomutově ve věci postupu při jmenování a odvolání ředitelů a 
s o u h l a s í
s předloženou odpovědí.
 
 
Usnesení RaMěst č.964/91  z 25.7. 1991
Umístění provozoven
-------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu ve smyslu §15 zákona č. ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích a
u k l á d á
Ing. Petru Chytrovi, vedoucímu Stavebního úřadu
-----------------------------------------------
konzultovat zprávu s právníkem v souvislosti se zákonem č. 172/1991 Sb. a předložit městské radě informaci.
T: 22. 8. 1991

 
 
Usnesení RaMěst č.965/91  z 25.7. 1991
Informace o trolejbusové dopravě
--------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
stav v přípravě trolejbusové dopravě a
u k l á d á
Ing. Věře Hlaváčkové, zástupkyni starosty
-----------------------------------------
projednat s MF ČR finanční dotaci trolejbusové dopravy v Chomutově.
T: do 3. 8. 1991
 
 
Usnesení RaMěst č.966/91  z 25.7. 1991
Usnesení vlády ČSFR č. 392/91
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení vlády ČSFR č. 392/91 a
p o v ě ř u j e
p. Karla Mrázka, starostu města
-------------------------------
dalším jednáním ohledně regionální dopravy.
 
 
Usnesení RaMěst č.967/91  z 25.7. 1991
Dořešení žádosti firmy TYMO
---------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  n e o d s o u h l a s i l a
žádost firmy TYMO o prominutí poplatků.
 
 
Usnesení RaMěst č.968/91  z 25.7. 1991
Žádost firmy PROX
-----------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a 
žádost firmy PROX a
p ř e d á v á  j i 
Ing. Petru Chytrovi, vedoucímu Stavebního úřadu
-----------------------------------------------
k vyřízení.
 
 
Usnesení RaMěst č.969/91  z 25.7. 1991
Jednání s Lesním závodem Klášterec n. Ohří
------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
informaci o jednání s LZ Klášterec n./Ohří a
u k l á d á
p. Štayrovi, vedoucímu odboru SMM
----------------------------------
zpracovat rámcový návrh na následné využívání lesního majetku.
T: do 30. 9. 1991
 
 
Usnesení RaMěst č.970/91  z 25.7. 1991
Prodej domu čp. 1271
--------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
informaci, že prodej domu čp. 1271 byl pojednán s oběma žadateli - AMK invalidů a p. Bednárikem. Prodej domu bude předložen MZ ke schválení.
 
 
Usnesení RaMěst č.971/91  z 25.7. 1991
Soudci z lidu
-------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
informaci o jednání s předsedou soudu JUDr. Pánkem a
u k l á d á 
p. Miroslavě Sekerkové, tiskové mluvčí
--------------------------------------
zveřejnit seznam navržených kandidátů v CV novinách a ve vývěskách MÚ.
Volba soudců z lidu dle zákona č. 566/1990 Sb. proběhne na jednání MZ v září 1991.
 
 
Usnesení RaMěst č.972/91  z 25.7. 1991
Chodník v Bezručově údolí
-------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
zpracovaný návrh odboru SMM na část chodníku do Bezručova údolí a
u k l á d á
1. Ing. Jaroslavu Štěpánkovi, vedoucímu ekonomického odboru
  --------------------------------------------------------
  prověřit možnost financování realizace chodníku (cca 100 tis. Kčs) ještě v roce
  1991.
  T: do 9. 8. 1991
2. Josefu Štayrovi, vedoucímu odboru SMM
  -------------------------------------
  zajistit zpracování projektové dokumentace.
  T: 15. 9. 1991
 
 
Usnesení RaMěst č.973/91  z 25.7. 1991
Informace o Kamencovém jezeře
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
informaci, že 30. 7. 1991 v 10:00 hodin se koná jednání "koncepce kamencového jezera" u p. Markela. 
Ú č a s t  z a  M R:
ing. Tábroský, ing. Hlaváčková, p. Janovský a další členové MR dle zájmu.
 
 
Usnesení RaMěst č.974/91  z 25.7. 1991
Zápis z jednání s představiteli měst Rheine a Bernburg
------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
zápis z jednání a
s o u h l a s í 
se zahraniční cestou ing. Tábroského, ing. Hlaváčkové a ing. Ulrichové ve dnech 23. 0 25. 8. 1991 do města Bernburg.
 
 
Usnesení RaMěst č.975/91  z 25.7. 1991
Žádosti o prodej nemovitostí
----------------------------
Městská rada v Chomutově
p ř e d á v á
p. Josefu Štayrovi, vedoucímu odboru SMM
----------------------------------------
žádosti ČSL, Investiční banky, Úřadu práce a soukromé firmy (pekař). Při jejich vyřizování bude postupováno dle zákona č. 172/1991 Sb. a odsouhlasených pravidel o prodeji.
 
 
Usnesení RaMěst č.976/91  z 25.7. 1991
Žádost servisu pro zastupitelstvo
---------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
následující postup při pořizování zápisu z jednání MZ. 
Zápis musí vystihovat průběh jednání MZ a obsahovat náležitosti uvedené v § 10 Jednacího řádu MZ v Chomutově. Magnetofonový záznam bude pro kontrolu uložen v servisu pro zastupitelstvo po dobu 1 roku od příslušného jednání.
 
 
Usnesení RaMěst č.977/91  z 25.7. 1991
Projednání otázky vedoucího oddělení pracovníků pov. konrolou
-------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í 
ukončení pracovního poměru p. Františka Švandrlíka k 30. 6. 1991 a
p o v ě ř u j e 
p. Jana Lidinského, vedením oddělení pracovníků pověřených kontrolou 
do odvolání.
 
 
Usnesení RaMěst č.978/91  z 25.7. 1991
Přiznání osobního ohodnocení řediteli TSmCh - návrh na revokaci usnesení MR č. 633/91
-------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tuto zprávu do příštího jednání městské rady dne 22. 8. 1991.
 
 
Usnesení RaMěst č.979/91  z 25.7. 1991
Návrh na úpravu cen v Městských lázních
---------------------------------------
Městská rada v Chomutově
n e p r o j e d n a l a
tento návrh,
odkládá jej a
u k l á d á 
p. Jaroslavu Hladíkovi, řediteli TSmCh
--------------------------------------
předložit do příští rady návrh na pronájem Městských lázní.
T: 22. 8. 1991
 
 
Usnesení RaMěst č.980/91  z 25.7. 1991
Sdělení Oblastní správy radiokomunikací severní Čechy ve věci připravované výstavby sítí televizních kabelových rozvodů
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e   n a  v ě d o m í 
dopis Oblastní správy radikomunikací ohledně záměru firmy "Kabel plus".
 
 
Usnesení RaMěst č.981/91  z 25.7. 1991
Možnosti regulace prodeje předmětů způsobilých ohrozit mravnost
---------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
dopis zástupce přednosty OÚ p. Petra Macháčka, prom. práv. v této záležitosti.
 
 
Usnesení RaMěst č.982/91  z 25.7. 1991
Vyloučení členů komise pro projednávání přestupků z projednávání a rozhodování věci
-----------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s h l e d a l a
důvody k podujatosti ani u p. Zelenky Stanislava ani u p. Hlaváčka Miroslava.
 
 
Usnesení RaMěst č.983/91  z 25.7. 1991
Dopis sdružení přátel dětských vesniček
---------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e   n a  v ě d o m í
děkovný dopis.
 
 
Usnesení RaMěst č.984/91  z 25.7. 1991
Dopis ing. Vysockého, podnikového ředitele Železáren Chomutov
-------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
dopis a
u k l á d á
ing. Jaroslavu Štěpánkovi, veoducímu ekonomického oddělení
----------------------------------------------------------
posoudit možnosti použití částky 600 tis. Kčs z dislokačního poplatku Železáren Chomutov pro tělovýchovu.
 
 
Usnesení RaMěst č.985/91  z 25.7. 1991
Návrh Ing. Táborského, aby se jednání městské rady zúčastňovali i vedoucí odborů MÚ
-----------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s c h v a l u j e
návrh ing. Táborského.
 
 
Usnesení RaMěst č.986/91  z 25.7. 1991
Dopis paní Elznicové ke znovuosídlení domu čp. 52 v Blatenské ul.
-----------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s d ě l u j e,
že tento dům byl zveřejněn v nabídce k prodeji a že bude postupováno dle stanovených pravidel a
u k l á d á
p. Josefu Štayrovi, vedoucímu odboru SMM,
-----------------------------------------
ing. Petru Chytrovi, vedoucímu Stavebního úřadu
-----------------------------------------------
p. René Ďatkovi, vedoucímu odboru hospodaření s byty
----------------------------------------------------
před nabídkou veřejnosti vždy posoudit vytipovaný objekt a navrhnout vhodnou formu jeho převodu (prodej nebo pronájem) včetně zdůvodnění.
T: trvale
 
 
Usnesení RaMěst č.987/91  z 25.7. 1991
Dopis firmy "Helbig" BRD - nabídka a.s. Mercedes-Benz
-----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
nabídku a
p o v ě ř u j e
ing. Petra Chytru, vedoucího Stavebního úřadu
---------------------------------------------
posouzením této nabídky.
 
 
Usnesení RaMěst č.988/91  z 25.7. 1991
Hospodářská smlouva o sdružení prostředků
-----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
sdružení finančních prostředků pro ozdravné akce pořádané tělovýchovou a
u k l á d á
ing. Jaroslavu Štěpánkovi, veoducímu ekonomického odboru
--------------------------------------------------------
smlouvu dopracovat a vyřídit.
 
 
Usnesení RaMěst č.989/91  z 25.7. 1991
Návrh p. Janovského - vodní elektrárna Želina
----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á 
p. Janovskému, členovi městské rady
-----------------------------------
prověřit majetkoprávní vztahy a možnosti investice v objektu bývalé vodní elektrárny Želina".
T: 22. 8. 1991
 
 
Usnesení RaMěst č.990/91  z 25.7. 1991
Sdružení finančních prostřredků ve prospěch OV ČSČK
---------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
r e v o k u j e
své usnesení č. 934/91 a
s c h v a l u j e
poskytnutí 20 tis. Kčs OV ČSČK na zabezpečení činnosti,
u k l á d á 
ing. Jaroslavu Štěpánkovi, vedoucímu odboru ekonomického
--------------------------------------------------------
provést převod z doplňkových příjmů MÚ bezprostředně po podepsání "Smlouvy".