Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 25.8. 2003
 
 
Usnesení RaMěst č.439/03  z 25.8. 2003
Udělení výjimky ze směrnice "Postup při zadávání veřejných zakázek"
--------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
u d ě l u j e
výjimku ze směrnice "Postup při zadávání veřejných zakázek" dle zákona 199/1994 Sb. a
b e r e  n a v ě d o m í
výběr jednoho zhotovitele ve věci vybavení kanceláří MěÚ Zborovská 4602 zařízením KARDEX LEKTRIEVER od společnosti MEDIS INFO Security, s.r.o. se sídlem Spodní 327/5, Hlučín.


 
 
Usnesení RaMěst č.440/03  z 25.8. 2003
Smlouva o výkonu funkce jednatele společnosti SKZ
-------------------------------------------------
Rozhodnutí rady města při výkonu působnosti valné hromady SKZ s r.o. jako jediného společníka:
s c h v a l u j e
znění manažerské smlouvy pro jednatele společnosti SKZ s.r.o. dle přílohy a
p o v ě ř u j e
statutárního zástupce
---------------------
podepsáním této smlouvy.


 
 
Usnesení RaMěst č.441/03  z 25.8. 2003
Užití znaku města Chomutova
---------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
bezúplatné užití znaku města Chomutova v Zápisníku DDM Chomutov na školní rok 2003/2004.