Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 25.11. 2002
 
 
Usnesení RaMěst č.01/02-N z 25.11. 2002
Kontrola plnění usnesení
------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
kontrolu plnění usnesení. 
 
Usnesení RaMěst č.02/02-N z 25.11. 2002
Zápis z jednání bytové komise konané dne 24. 10. 2002
-----------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
řešení doporučená BK dle zápisu ze schůze konané dne 24. 10. 2002,
r e v o k u j e
své usn. č. 386/02 ze dne 2. 9. 2002 v bodě 4.8. ve věci odpuštění penále p. Vlčkovi, usn. č. 448/02 ze dne 7. 10. 2002 v bodě 3.11. ve věci odpuštění penále manželům Ostkovým a usn. č. 448/02 ze dne 7. 10.2002 v bodě 3.14. ve věci odpuštění penále p. Richterové,
d o p o r u č u j e ZM
schválit řešení bodu 4.25. dle zápisu BK.
a
u k l á d á
p. Skalické, ved. OBH
---------------------
uvádět u jednotlivých bodů výsledky hlasování členů komise. 
 
Usnesení RaMěst č.03/02-N z 25.11. 2002
Návrh výběrové komise pro prodej bytů třetím osobám
---------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
výběrovou komisi pro prodej bytů třetím osobám ve složení dle důvodové zprávy.
 
 
Usnesení RaMěst č.04/02-N z 25.11. 2002
Bytová záležitost manželů Zlaty a Miroslava Gorolových
------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
poskytnutí bytu o vel. 0+1, IV. kategorie, č.b. 4, na adrese Chomutov, Dukelská čp. 1622A manželům Zlatě a Miroslavu Gorolovým.


 
 
Usnesení RaMěst č.05/02-N z 25.11. 2002
Zajištění podání trestního oznámení
-----------------------------------
Rada města Chomutova
u k l á d á
p. Wachtfeidlové, místostarostce města
--------------------------------------
zajištění podání trestního oznámení v případě zjištěného poškození bytového fondu v majetku města.


 
 
Usnesení RaMěst č.06/02-N z 25.11. 2002
Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky Mateřské školy Chomutov, Zahradní 5185
-------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 14 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění,
r o z h o d l a
podat žádost o udělení souhlasu se jmenováním p. Ireny Kopecké ředitelkou příspěvkové organizace Mateřská škola Chomutov, Zahradní 5185, s účinností od 1. 1. 2003 a
p o v ě ř u j e
starostku obce
--------------
odesláním žádosti odboru školství krajského úřadu Ústeckého kraje v termínu do 27. 11. 2002.


 
 
Usnesení RaMěst č.07/02-N z 25.11. 2002
Cena na odpadní nádobu na komunální odpad (110 l, 1.100 l) pro ostatní původce a pro spádové obce
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
1) cenu za jednu odpadní nádobu na odpad o objemu 110 litrů (popelnice), 1.100 l (kontejner) pro ostatní původce, jež produkují odpad zařazený dle katalogu odpadů jako komunální odpad ve městě Chomutově
2) cenu za jednu odpadní nádobu na odpad o objemu 110 litrů (popelnice), 1.100 l (kontejner) pro spádové obce (doplňková činnost).

 
 
Usnesení RaMěst č.08/02-N z 25.11. 2002
Rozpočtová změna č. 93
----------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit následující rozpočtovou změnu:
- snížení výdajů orj. 05 (odbor životního prostředí, dopravy a služeb)
položka 5169 (nákup služeb) Odd. 10 § 14 (deratizace) o částku 100.000,- Kč
- zvýšení výdajů org. 05 (odbor životního prostředí, dopravy a služeb)
položka 5169 (nákup služeb) Odd. 52 § 99 (záležitosti civilního nouzového plánování) o částku 100.000,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.09/02-N z 25.11. 2002
Aktualizace povodňového plánu města Chomutova ve vztahu k reformě veřejné správy
---------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s c h v a l u j e
dosavadní postup OŽPDaS a
u k l á d á
1) OŽPDaS
---------
a) zajistit aktualizaci povodňového plánu na úrovni města do konce roku 2002
b) zajistit zpracování povodňového plánu pro správní obvod obce s rozšířenou působností do konce roku 2003
c) zajistit a předložit podrobnou kalkulaci nákladů na zpracování obou povodňových plánů v termínu: RM 2. 12. 2002
d) předložit informaci o poskytovaných dotačních titulech pro aktualizaci povodňových plánů v termínu: RM 2. 12. 2002
2) ved. OE
----------
zahrnout částku 150.000,- Kč do rozpočtu OŽPDaS v rámci rozpočtu r. 2003.


 
 
Usnesení RaMěst č.10/02-N z 25.11. 2002
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s firmou Milan Elznic AUTO ELZNIC, o odtahu vozidel
----------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s firmou Milan Elznic AUTO ELZNIC v předloženém znění a
p o v ě ř u j e
starostku města
---------------
k podpisu tohoto dodatku.


 
 
Usnesení RaMěst č.11/02-N z 25.11. 2002
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou ESV spol. s r.o., Liberec, zajišťující úhrady škod z exhalací na lesních porostech Městských lesů, Chomutov
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento materiál do jednání RM 9. 12. 2002. 
 
Usnesení RaMěst č.12/02-N z 25.11. 2002
Rozpočtová změna č. 95
----------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit rozpočtovou změnu č. 95 dle důvodové zprávy:
- snížení výdajů Orj. 04 (OSVaZ) odd. § 4179 pol. 5410 o částku 3.892.000,- Kč ÚZ 98072
- snížení příjmů Orj. 01 (OE), pol. 4112 o částku 3.892.000,- Kč. 
 
Usnesení RaMěst č.13/02-N z 25.11. 2002
Uprázdnění mandátu zastupitele města Chomutova
----------------------------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
uprázdnění mandátu ing. Jana Mareše a
p ř e d á v á
p. Kamile Novákové osvědčení o zvolení členkou Zastupitelstva města Chomutova ke dni 15. 11. 2002. 
 
Usnesení RaMěst č.14/02-N z 25.11. 2002
Prodloužení termínu výstavby investiční akce "Rekonstrukce povrchů podél ulice Palackého"
------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
b e r e  n a  v ě d o m í
dodatek ke smlouvě o dílo č. 277-02 na prodloužení termínu výstavby dle důvodové zprávy.
 
 
Usnesení RaMěst č.15/02-N z 25.11. 2002
Bezručovo údolí - plán péče
---------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento materiál a
u k l á d á
p. Říhovi, místostarostovi města
--------------------------------
předložit radě města návrh na zajištění péče o Bezručovo údolí v termínu: druhá schůze RM v lednu. 
 
Usnesení RaMěst č.16/02-N z 25.11. 2002
Projekt Bezbariérový Chomutov
-----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
důvodovou zprávu a tuto
b e r e  n a  v ě d o m í. 
 
Usnesení RaMěst č.17/02-N z 25.11. 2002
Žádost ZvŠ Chomutov o změnu v projektu "Otevřená škola II"
----------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod. 
 
Usnesení RaMěst č.18/02-N z 25.11. 2002
Stanovení oddávajících - částečně revokováno usn. č. 290/03 z 2. 6. 2003
------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
p o v ě ř u j e
jmenované členy rady města ing. Ivanu Řápkovou, ing. Jana Řeháka, p. Irenu Wachtfeidlovou, p. Jaroslava Říhu, ing. Bohumila Bociana a Mgr. Pavla Markvarta k provádění občanských obřadů a
o p r a v ň u j e
je k užívání závěsného odznaku s velkým státním znakem a nápisem Česká republika při těchto příležitostech. 
 
Usnesení RaMěst č.19/02-N z 25.11. 2002
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy s p. Ladislavem Dekstem, bytem Loučná 1, na pronájem poz. parcely č. 431/4 o výměře 61 m2, v k.ú. Chomutov II, vedené v KN jako ostatní plocha, kterou město Chomutov využívá jako hřiště, za cenu 1,- Kč/m2/rok, tj. 61,- Kč ročně, s účinností od 27. 7. 2000 na dobu neurčitou.


2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento k bod (pronájem poz. parcel ČZS Chomutov, ZO "Mýto") k dopracování.


3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
t r v á
na svém usnesení č. 623/00/21 ze dne 13. 11. 2000, na základě kterého je uzavřena nájemní smlouva s účinností od 1. 1. 2001 na dobu 5 let, tzn. do 31. 12. 2005.


4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem části poz. parcely č. 1556 o výměře 445 m2, v k.ú. Chomutov I, vedené v KN jako zahrada, p. Radku Kráslovi, bytem Chomutov, Březenecká 4457, k zahrádkářským účelům, za cenu 2,- Kč/m2/rok, tj. 890,- Kč ročně, s účinností od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou.


5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem části poz. parcely č. 4604 o výměře 300 m2, v k.ú. Chomutov I, vedené v KN jako zahrada, p. Josefu Šubertovi, bytem Jirkov, Pionýrů 1698, k zahrádkářským účelům, za cenu 2,- Kč/m2/rok, tj. celkem 600,- Kč ročně, s účinností od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou.


6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem dvou částí poz. parcely č. 4915/1, každá o výměře 400 m2, v k.ú. Chomutov I, vedené v KN jako orná půda, k zahrádkářským účelům, za cenu 2,- Kč/m2/rok, tj. 800,- Kč ročně, s účinností od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou:
- p. Mikoláši Čopákovi, bytem Chomutov, Pod Břízami 5229
- p. Márii Marčukové, bytem Chomutov, 17. listopadu 4626.


7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod (prodloužení doby pronájmu části poz. parcely č. 4865/90 o výměře 9 m2, v k.ú. Chomutov I, vedené v KN jako ostatní plocha).


8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
nevyhovět žádosti p. Františka Šindeláře a dále
d o p o r u č u j e  ZM
schválit prodej domu č.p. 1416 na st.p.č. 1451 o výměře 207 m2, garáží na st.p.č. 1452 o výměře 39 m2 a zahradou p.p.č. 1453 o výměře 1.205 m2 ve Škroupově ulici v k.ú. Chomutov I formou veřejné dražby.


9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
- bod stažen


10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
n e d o p o r u č u j e  ZM
schválit prodej objetku č.p. 4876 (komplex restaurace Družba a kino Evropa) se st.p.č. 4801/93 o výměře 2.056 m2 v Kundratické ulici v k.ú. Chomutov I.


11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod (zveřejnění záměru odprodeje parcely č. 2518/1 o výměře 292 m2 v ulici Vršovců v k.ú. Chomutov I).


12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod (odprodej poz. parcely č. 3213/2 o výměře 85 m2 v k.ú. Chomutov II) k dopracování.

13.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit zřízení úplatného věcného břemena práva chůze a jízdy k poz. parcele č. 66/1 vedené v KN jako zbořeniště a poz. parcele 86 vedené v KN jako ostatní komunikace, obě v k.ú. Chomutov I, ve prospěch spoluvlastníků dotčených nemovitostí, tj. p.p.č. 94 ing. Kadlec Václav, PhDr. Kadlecová Marie, Poláčková Kamila a JUDr. Žouželka (každý ideální 1/4) za cenu 10.000,- Kč a p.p.č. 58 p. Mikuláškové Jaroslavě za cenu 10.000,- Kč, p.p.č. 89 firmě QARK s.r.o. za cenu 10.000,- Kč, p.p.č. 90 manž. Ždímalovým Jiří a Olga za cenu 10.000,- Kč a p.p.č. 91 firmě IDEAS ADVERTISING s.r.o. za cenu 10.000,- Kč.


14.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o pojištění města Chomutova a škodních událostí včetně povodňových škod na nemovitém majetku v srpnu 2002. 
 
Usnesení RaMěst č.20/02-N z 25.11. 2002
Jednací řády RM
---------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
jednací řád RM č. 11/2002. 
 
Usnesení RaMěst č.21/02-N z 25.11. 2002
Zahájení správního řízení
-------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
informaci vedoucího právního oddělení o zahájení správního řízení ze strany OkÚ. 
 
Usnesení RaMěst č.22/02-N z 25.11. 2002
Řešení personálních záležitostí v tiskovém oddělení MěÚ Chomutov
----------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu. 
 
Usnesení RaMěst č.23/02-N z 25.11. 2002
Personální změny - vedoucí odborů MěÚ
-------------------------------------
Rada města Chomutova
na návrh tajemníka za účelem plynulého přechodu výkonu státní správy a efektivního a hospodárného výkonu činnosti odborů MěÚ Chomutov
1.
o d v o l á v á
ke dni 26. 11. 2002 vedoucí odborů MěÚ z funkce vedoucí odboru:
Ing. Theodora Sojku - odbor ekonomiky
Ing. Mgr. Františka Šťastného - odbor majetkoprávní
p. Evu Innemannovou - odbor sociálních věcí a zdravotnictví
p. Soňu Skalickou - odbor bytového hospodářství
p. Dagmar Mikovcovou - odbor školství a kultury
p. Miluši Kubičárovou - odbor vnitřní správy
Ing. Hanu Bocianovou - odbor vnější správy a informatiky
Ing. Bedřicha Rathouského - odbor životního prostředí, dopravy a služeb
Ing. Petra Chytru - odbor rozvoje a investic města
Ing. Milana Pikla - stavební úřad
Ing. Vladimíra Dědečka - obecní živnostenský úřad

2.
odvolané vedoucí odborů
p o v ě ř u j e
do dne jmenování nového vedoucího odboru vedením odborů, ve kterých byli dosud ve funkci vedoucího odboru, se všemi povinnostmi a právy vedoucích odborů, tj. včetně stanovených platů,

3.
u k l á d á
Mgr. Lydii Šťastné, tajemnici MěÚ
----------------------------------------------------
okamžitě vypsat veřejné výběrové řízení na pozice vedoucích odborů MěÚ Chomutov.

 
 
Usnesení RaMěst č.24/02-N z 25.11. 2002
Personální změny - ředitelé organizací MěÚ
------------------------------------------
Rada města Chomutova
za účelem zefektivnění a zhospodárnění činnosti organizací města
1.
o d v o l á v á
ke dni 26. 11. 2002 ředitele příspěvkových organizací z funkce ředitel příspěvkové organizace:
p. Jaroslav Hladík - Technické služby města Chomutova
Ing. František Vohralík - Městské lesy
MVDr. Přemysl Rabas - Podkrušnohorský zoopark
Bc. Milan Doležal - Městský ústav sociálních služeb

2.
odvolané ředitele příspěvkových organizací
p o v ě ř u j e
do dne jmenování nového ředitele vedením organizace, se všemi povinnostmi a právy, včetně stanovených platů

3.
u k l á d á
ing. Ivaně Řápkové, starostce města
----------------------------------------------------------
okamžitě vypsat výběrové řízení na pozice ředitelů příspěvkových organizací města Chomutova.

 
 
Usnesení RaMěst č.25/02-N z 25.11. 2002
Personální změny - ředitel MěPo
-------------------------------
Rada města Chomutova
ve snaze zajistit efektivní a hospodárný výkon činnosti MěPo
1.
o d v o l á v á
ke dni 26. 11. 2002
p. Josefa Olišara, ředitele MěPo z funkce.

2. 
odvolaného ředitele MěPo
p o v ě ř u j e
do dne jmenování nového ředitele vedením MěPo se všemi povinnostmi a právy ředitele MěPo, tj. včetně ředitele stanoveného platu

3.
u k l á d á
ing. Ivaně Řápkové, starostce města
----------------------------------------------------------
vypsat okamžitě veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele MěPo.