Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 26.1. 1995
 
 
Usnesení RaMěst č.034/95  z 26.1. 1995
Činnost firmy ELDORADO na Kamenném Vrchu
----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing.Pleilové, ved. OHaS
-------------------------
zjistit stav nemovitostí a celého areálu Kamenný Vrch a předložit zprávu MěRa v termínu do 15. 2. 1995 a dále
u k l á d á
ing.Pleilové, ved. OHaS
---------------------------
neprodleně zveřejnit v okresním tisku nyhlášení na pronájem areálu Kamenný Vrch.


 
 
Usnesení RaMěst č.035/95  z 26.1. 1995
Zřízení vjezdů v Kostnické ulici
--------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  MZ
uložit MěÚ projednání možnosti rozšíření stávající komunikace pro pěší na úkor části pozemků žadatelů na jejich náklady a vytvořit tak příjezdovou samoobslužnou komunikaci ke všem dotčeným pozemkům a
u k l á d á
ing.Pleilové, ved. OHaS
--------------------------
společně se stanoviskem MěRa předložit materiál do jednání MZ 22.2.1995.


 
 
Usnesení RaMěst č.036/95  z 26.1. 1995
Pokračování činnosti výběrové komise na sestavení koncepce spol.DP
------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu o výsledcích výběrového řízení na obsazení managementu budoucího dopravního podniku Chomutov - Jirkov a
o d v o l á v á
ing. Kubáta, p. Reindla a ing. Blumu a
p o v ě ř u j e
p. Bubeníka, p.Říhu, zástupce starosty a ing.Bociana, starostu města
spolu se stávajícími členy ing.Chytrou a p.Hercíkem prací ve společné skupině pro sestavení koncepce společného DP měst Chomutova a Jirkova.

 
 
Usnesení RaMěst č.037/95  z 26.1. 1995
Projednání žádosti občanů o pronájem bytu v majetku města
---------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
předloženou zprávu kromě bodu 2.2. a 2.7. zápisu byt.komise a
s o u h l a s í
- s návrhem bytové komise o udělení výjimky žadatelům uvedeným v zápise bytové komise dle §5 vyhlášky "O hospodařaení s byty v majetku města" a ponecháním jejich žádosti v seznamu uchazečů
- s uzavřením nájemní smlouvy s por.Bigasem Jar. na byt v ul.Hutnická č.p. 5289/10, na základě žádosti Vězeňské služby Všehrdy
- s předloženým návrhem výměn bytů dle bodu 5) zápisu bytové komise
- s přidělením menšího bytu u p.Jitky Pecákové dle bodu 6) zápisu bytové komise ve smyslu § 8 vyhlášky MZ a dále
u k l á d á
bytové komisi
-------------
zpracovat postup při přidělování bytů a tento předložit do MR 1.3.1995 a dále
u k l á d á
byt. komisi
-----------
prošetřit a doložit situaci ohledně bodu 3)důvodové zprávy (Lokomotiva- TJ Sokol) a výsledek šetření předložit do MR 1.3.1995


 
 
Usnesení RaMěst č.038/95  z 26.1. 1995
Financování provozu bytového fondu
----------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e   n a   v ě d o m í
předloženou zprávu a
u k l á d á
ing.Pleilové, ved. OHaS
------------------------
- zajistit ve všech případech dodržování vyhl.č.176/93 Sb.
- zajistit zavedení zapisování nákupů spotřebičů do pasportů jednotlivých bytů
- zajistit zvýšení výběru nájemného u všech nájemníků, kde bylo postupováno dle vyhl. č. 176/93 Sb., §10, odst. 4), dle skutečného nákupu a skutečně provedené výměny.


 
 
Usnesení RaMěst č.039/95  z 26.1. 1995
Záležitost Kulturního domu
--------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
Mgr.Kačicové, právničce MěÚ
---------------------------
přizvat právního zástupce, případně majitele firmy HOSANA k tomu, aby v termínu do 7. 2.1995 předal městu návrh smlouvy , která bude předložena k prostudování v MZ a zároveň pozvala tyto zástupce do jednání MZ 22. 2. 1995, které se bude zabývat prodejem kulturního domu.
 
 
Usnesení RaMěst č.040/95  z 26.1. 1995
31.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP 1. a 2. poschodí o celkové výměře 266,70 m2 v domě čp. 13 na nám. l. máje v Chomutově firmě ZAPO s r. o. Nezabylice 29 u Chomutova zastoupené jednatelem společnosti Jiřím Zárubou za nájem ve výši 600,- Kč/m2/rok pro účely zřízení sídla jejich firmy, zabývající se stavební a obchodní činností na dobu neurčitou.

32.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem areálu bývalých stavebnin čp. 890 s parcelou č. 4465 v k. ú. CV I v ul. Raisova Chomutov o vým. 6760 m2 Karlu Winterovi, bytem Arbesova 4745 Chomutov za cenu 25,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem obnovení prodejny stavebních materiálů.


33.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem nebyt. prostor v domě čp. 396 /po býv. Autocentrum - Osvald Šolc/ Na Příkopech v Chomutově p. Karlu Hejdukovi - E + H TAXI BAR, bytem Nová Ves čp. 13 okr. Chomutov za účelem provozování občerstvení s provozní dobou od 6,00 do 22,00 hod. a dispečinku osobní dopravy s nájmem ve výši 700,- Kč/m2/rok.


34.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
prodloužení nájemních smluv p. Holovejovi Janu ml.,bytem Černovická 4383 Chomutov na: - provozovnu prodejny elektroniky v domě čp. 3854 Mostecká ulice v Chomutově na dobu neurčitou s nájmem ve výši 800,- Kč/m2/rok
- prodejnu elektroniky, bar Lucia, prodejnu tabáku v čp. 711 část čp. 111 a 107 v ul. Jak. ze Stříbra v Chomutově na dobu neurčitou s nájmem ve výši 1500,- Kč/m2/rok.


35.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
odprodat dům č.p. 4899 v ul. Blatenská ve veřejné dražbě s vyvolávací cenou zjištěnou a
u k l á d á
OSMM
----
zajistit znalecký posudek a poté zveřejnění prodeje.36.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit prodej pozemků ke garážím Bezručova II.,Kamenná II.,Beethovenova, Mostecká I, Kamenná I. Březenecká, Dukelská, Krásnohorská, Průhon, Mostecká II. , Spořická, Nové Spořice, Přivaděč, Libušina, Václavská, Zadní Vinohrady, Harusova, Ctiborova,Dostojevského, Lužická, Václavská jednotlivým členům družstva SBD - garáže za cenu 250,-Kč za m2 v souladu s platnou vyhláškou č. 178/1994 sb.

37.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod.
(pronájem parcely č.5288/1 a č. 5288/2)

38.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem části parcely č. 9 v k.ú. CV II o výměře 175 m2 a
s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou, za účelem zřízení přístupu do restaurace Český dům na Lipské ul. č.p. 2097 za cenu 30,-Kč za m2 ročně. Vzhledem k tomu, že se jedná o parcelu vedenou v katastru nemovitostí jako zahrada, požádá žadatelka ještě před uzavřením smlouvy odbor životního prostředí a ÚP o vydání územního rohodnutí na změnu využití území. V případě kladného výsledku územního řízení zajistí žadatelka na svůj náklad oddělení části pozemku č. 9 a následně Město se žadatelkou uzavře nájemní smlouvu. Nájemné bude zvýšeno pokud bude pozemek využíván k jiným účelům, než pouze jako přístupový chodník k nemovitosti.


39.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p r u č u j e  MZ
schválit prodej pozemku č. 2861/2 v k.ú.CV I. o výměře 1 171 m2 vedeného v katasstru nemovitostí jako zast. plocha - dvůr, České pojišťovně a.s. za cenu tržní.

40.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
r e v o k u j e
své usn. č. 677/94/29 ze dne 3.11.1994 a
s c h v a l u j e
na základě žádosti fy.Alfa Technic spol.s r.o. snížení nájemného za pronájem pozemků do 31. 12. 1995 za sazbu 35,- Kč /m2/ ročně.
Od 1. 1. 1996 bude účtována firmě Alfa Technik s s.r.o. částka 70,- Kč m2/rok .
41.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku č.4376/1 v k.ú. CV II o výměře 40 m2 MUDr. Jar. Jiráskovi za účelem zkultivování zatravnění popř. výsadby okrasných či ovocných stromů s tím, že pozemek zůstane bez oplocení a úpravy proběhnou se souhlasem odboru životního prostředí. Vzhledem k tom, že úpravy budou provedeny na náklady žadatele, souhlasí MR s pronájmem části pozemku za cenu 1,-Kč za m2 ročně.

42.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku č. 4587 v k.ú.CV I. o výměře 500 m2 panu Jiřímu Slezáčkovi bytem CV Kadaňská 3566 za účelem zřízení zahrádky a
s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smoluvy na dobu neurčitou za podmínky, že nájemce nebude požadovat povolení jakékoliv stavby na pozemku. Sazba za pronájem činí 1,-Kč za m2.

43.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (pronájem části parcely č. 3195 v k.ú. CV II).

44.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem části pozemků č. 4865/90 v k.ú. CV I. ul. 17. listopadu u zastávky MHD pro První novinovou společnost a.s. Praha, závod CV Chelčického ul. za účelem umístění novinového stánku s prodejem ostatního doplňkového zboží a
s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy pro PNS a.s.Praha závod CV na dobu neurčitou s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena po vydání územního rozhodnutí jehož vydání si zajistí První novinová spol. a.s. u odboru životního prostředí a ÚP MěÚ v CV. Za pronájem pozemku bude účtováno ročně nájemné ve výši 20 000 ,-Kč.

45.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
zveřejnění pozemku č. 5291/2 o výměře 429 m2 se záměrem pronajmout tento pozemek p. Miloslavě Zárubové bytem CV Vrchlického 4027 a
s o u h l a s í
po uplynutí lhůty ke zveřejnění s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku k zarádkářským účelům na dobu neurčitou s p. Miloslavou Zárubovou za sazbu 1,-Kč za m2 ročně.
46.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod a
u k l á d á
OSMM
-----
zjistit, zda o daný pozemek nemá zájem dětský domov v ul.Čelakovského.( pozemek č. 917)
T: 15.2.1995

47.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu parcely č. 5343 o výměře 1028 m2 a parcely č. 5344 o výměře 806 m2 v k.ú. CV I. se záměrem pronájmu pozemků k zahrádkářským účelům pro pana Karla Bloudka bytem CV Lipanská 1711 a
s o u h l a s í
po uplnynutí 30 denní lhůty nutné ke zveřejnění uzavřít na pronájem p.č. 5343 a 5344 v k.p. CV I. na dobu neurčitou nájemní smlouvu s panem Karlem Bloudkem bytem CV Lipanská 1711 za cenu 1,-Kč za m2 ročně.

48.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
r e v o k u j e
usn. č. 604/93/11 ze dne 4.11.1993 a
s o u h l a s í
s uveřejněním nájení smlouvy na pronájem pozemku č. 4305/13 o výměře 759 m2 v k.ú. CV I. s firmou "Svět koberců" spol. s r.o. se sídlem Karlovy Vary , Jáchymova 80 za cenu 300,-m2 ročně.

Revokováno usn.č. 558/95/5 ze z 20.9.1995.

49.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
dodatečně potvrdit uzavřenou smlouvu o bezplatném užívání a obstaravatelské činnosti,uzavřenou dne 29.3.1994 mezi Městem CV a Městskými lesy, jejímž předmětem je správa domu č.p. 33 s pozemkem č. 36 o výměře 350 m2 v k.ú. Hora Sv. Šebestiána č.p.35 s pozemkem 40 o výměře 746 m2 v k.ú.Domina č.p. 75 s pozemkem č. 101 o výměře 1275 m2 v k.ú. Křímov a č.p. 2113 v Bezručově ul. s pozemkem č. 3264 o výměře 944 m2 v k.ú. CV II.

50.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu části pozemku č. 1471 v k.ú. CV I. o výměře cca 1 130 m2 se záměrem pronájmu pro p. Jiřího Šnábla bytem CV Adámkova 4946 za účelem využití k činnosti skupiny historického šermu FICTUM a
s o u h l a s í
po uplynutí lhůty ke zveřejnění s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou za symbolické nájemné 1 Kč za m2 ročně s panem Jiřím Šnáblem bytem CV Adámkova 4946.

Revokováno usn.č. 89/96/6 ze 14.2.1996.


51.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy s ing. JIřím Ježkem na pronájem části pozemku č. 6125/137 v k.ú. CV I. o výměře 42 m2 na dobu určitou tj. do 31.12.1995 z důvodu prodloužení dočasné stavby stánku na ovoce zelenina s tím, že nájence ke dni 31.12.1995 uvedený pozemek vyklidí a předá zpět městu. Výše nájemného na rok 1995 činí 20 000 ,- Kč .


 
 
Usnesení RaMěst č.041/95  z 26.1. 1995
Zpráva o činnosti MěPo za měsíc prosinec 1994
---------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a   s c h v a l u j e
zprávu o činnosti MěPo za měsíc prosinec 1994.


 
 
Usnesení RaMěst č.042/95  z 26.1. 1995
Změna organizačního schéma Městské policie v Chomutově
------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrh nového organizačního schéma Městské policie a
s c h v a l u j e
jej s těmito změnami:
ve vedení MěPo budou 2 strážníci a 3 civilní osoby - referenti a
u k l á d á
ing. Jonášovi, řediteli MěPo
-----------------------------
toto organizační schéma realizovat a dle tohoto schéma zpracovat pracovní náplně na jednotlivé funkce. T: 31.3. 1995


 
 
Usnesení RaMěst č.043/95  z 26.1. 1995
Předkládání materiálů do jednání MěRa
-------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
OSMM
----
průběžně předkládat materiály o prodeji a pronájmu nemovitostí.


 
 
Usnesení RaMěst č.044/95  z 26.1. 1995
Kontrola plnění 685/3/94 - Autopolier
-------------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod.

 
 
Usnesení RaMěst č.045/95  z 26.1. 1995
Pronájem vily "Řehořka"
-----------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod a
u k l á d á
OŽPaÚP
------
doložit podklady k nájemnímu stavu I.mlýna .


 
 
Usnesení RaMěst č.046/95  z 26.1. 1995
Vyhodnocení investičních akcí roku 1994
---------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a bere ji na vědomí.


 
 
Usnesení RaMěst č.047/95  z 26.1. 1995
Žádost o úvěr
-------------
Městská rada v Chomutově
n e d o p o r u č u j e  MZ
schválit poskytnutí záruky za úvěr předloženou p. Josefem Mejtou.a
u k l á d á
ing. Mullerovi, ved. OE
-----------------------
předložit žádost s doporučením MR do MZ.


 
 
Usnesení RaMěst č.048/95  z 26.1. 1995
Žádost firmy Lucera o odklad platby
-----------------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s c h v a l u j e
odklad splátek a
u k l á d á
ing. Mullerovi, ved. OE
-----------------------
zajistit vymáhání dlužné částky.


 
 
Usnesení RaMěst č.049/95  z 26.1. 1995
Kronikář města Chomutova
------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e
p. Marii Mojzíkovou do funkce kronikáře města Chomutova počínaje
rokem 1995.
Odměna za práci kronikáře:
1) na základě uzavřené dohody o provedené práci budou vyplaceny 4krát do roka zálohy ve výši 3 000 ,-Kč/t.j.celkem 12.000,- Kč
2) po schválení zápisu do kroniky za daný rok může městská rada vyplatit odměnu. 
 
Usnesení RaMěst č.050/95  z 26.1. 1995
Měsíční odměny členům MěRa
--------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrh pro MZ pro stanovení měsíční odměny členům městské rady a předsedům komisí MR, navrhuje tyto změny:
-v bodě 1) 12OO Kč
- bod 5) mění takto - o jednorázových odměnách předsedů komisí nebo zvláštních orgánů města rozhodeně MěRa na svých schůzích a
u k l á d á
ing.Bocianovi, starostovi města
-------------------------------
předložit tento návrh do jednání MZ.


 
 
Usnesení RaMěst č.051/95  z 26.1. 1995
Členství města v dobrovolných svazcích obcí
-------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
zprávu, a doporučuje MZ schválit členství města v
- Severočeském sdružení obcí
- Euroregionu Krušnohoří
- Zájmovém sdružení měst Chomutov, Jirkov, Kadaň, Klášterec n.O.


 
 
Usnesení RaMěst č.052/95  z 26.1. 1995
Vypořádání s firmou DIOSS Rekrea s.r.o.
---------------------------------------
Městská rada v Chomutově
n e v y h o v u j e
žádosti firmy DIOSS Rekrea a
u k l á d á
OSMM
-----
vymáhat dlužnou částku na firmě.
T:1.3.1995


 
 
Usnesení RaMěst č.053/95  z 26.1. 1995
Žádosti VTJ KLH a taneční školy Stardance
-----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložené žádosti a nesouhlasí s nimi a
u k l á d á
ing.Mullerovi, ved. OE
------------------------
projednat sestavení reálného splátkového kalendáře tak, aby dlužné nájemné bylo zaplaceno nejpozději do konce roku 1995 s tím, že jednotlivé splátky budou jištěny směnkou.


 
 
Usnesení RaMěst č.054/95  z 26.1. 1995
Komise MěRa
-----------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e
složení komisí při městské radě z těchto členů:
komise bytová
-------------
p. Tichota Miroslav, p. Pěnkava Jiří, p. Štoudek Antonín, p. Touška Jiří, p. Řežábek, p. Karlíček Jan, p. Šipoš Jan, p. Sacharová Jana, p. Hlasová Jiřina, p. Hercík Otta, p. Suťcha Jiří, p. F.Potůček, p.Šindelář František
komise výchovy, vzdělávání a sportu
-----------------------------------
p. Viták Jiří, Mgr.Moule Josef, ing.Urbanová, ing.Zezula, p.Brandová, p. Grosman Jiří, p. Nejezchleba Zbyněk, p. Weber Jan, p. Dvořák Oldřich, p. Kadlus Jiří, p. Šustová Jindra, p. Klimentová Marie, p. Vavřík Václav, ing.Hák Tomáš
komise kontrolní
----------------
p. Štrejl Alois, p. Davídek Petr, p. Jeřábek Josef, p.Růžička Rudolf, p. Suflet, p. Štrejl Alois, akad. mal. Sopko Kamil, p.Orzsák Marian, p. Nevole Milan, p. Lebeda Václav, p. Davídek Petr
komise životního prostředí
---------------------------
p. Evžen Črnáct, ing. Bluma Milan , p.Říha Jaroslav, p. Žák, ing. Kubát Zdeněk, p.Král, ing.Hlaváčková Věra, p.Janovský Milan , PaedDr.Roth, p.Tomášek, p. Růžička Rudolf, p. Karger, p.Spoustová Ilona
finanční komise
----------------
p. Hrůza, p. Adamec, ing.Vlček Jiří, ing.Zezula, ing.Urbanová, p.Brandová, p. Tomášek, p. Ontko A., p. Vlček Vladimír,
bezpečnostní komise
----------------------
p. Bláhová, p. Špůr, p. Šváb, p. Krejza, p. Hercík Otta, p. Janovský Milan , p. Zenáhlík, ing.Jonáš Josef, JUDr. Spitzerová Dagmar, ing. Bocian Bohumil, p. Hlas Jindřich, p. Václav Davídek,, p.Višněvský Boris
přestupková komise
------------------
p. Pekárek, p. Průcha, p. Cmár Jiří