Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 26.3. 2001
 
 
Usnesení RaMěst č.161/01  z 26.3. 2001
Problematika výstavby v lokalitě Na Průhoně - Filipovy rybníky
--------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
zveřejnit záměr odprodeje ppč. 3160/1, 3158/1 a 3156 v k.ú. CV II v lokalitě Na Průhoně, Chomutov.
 
 
Usnesení RaMěst č.S01/01  z 26.3. 2001
Usnesení Spol. RM CV - JI: Kontrola plnění usnesení
----------------------------------------------------
Rady měst Chomutova a Jirkova
b e r o u  n a  v ě d o m í
kontrolu plnění usnesení.


 
 
Usnesení RaMěst č.S02/01  z 26.3. 2001
Usnesení Spol. RM CV - JI: Problematika DPCHJ, a.s.
---------------------------------------------------
Rady měst Chomutova a Jirkova
b e r o u  n a  v ě d o m í
hospodaření DPCHJ, a.s. a
u k l á d a j í
svým zástupcům v představenstvu DPCHJ, a.s.
-------------------------------------------
zajistit zpracování studie posouzení opodstatněnosti režijních nákladů ve srovnání s jiným dopravním podnikem.


 
 
Usnesení RaMěst č.S03/01  z 26.3. 2001
Usnesení Spol. RM CV - JI: Nabídka f. KAVKA
--------------------------------------------
Rady měst Chomutova a Jirkova
n e s c h v a l u j í
zřízení autobusové linky Jirkov - Chomutov - Praha provozované dopravní firmou KAVKA, a to z důvodu:
a) předložená nabídka nezajišťuje kompletní dopravu na trase Jirkov - Chomutov - Praha (řeší pouze ranní a večerní dopravu)
b) nástupní a výstupní místa odporují platným předpisům
c) není souhlasné stanovisko referátu dopravy OkÚ, které je podmínkou pro provozování
d) omezení dopravy DPCHJ, a.s., což znamená zvýšení dotace ze strany města
e) způsob dopravy nezajišťuje trvalý provoz
a dále
u k l á d a jí
svým zástupcům v orgánech DPCHJ, a.s.
--------------------------------------
uložit vedení DPCHJ, a.s. předložit návrh restrukturalizace a stát se konkurence schopným.

 
 
Usnesení RaMěst č.S04/01  z 26.3. 2001
Usnesení Spol. RM CV - JI: Nadační fond "Škola s handicapem"
------------------------------------------------------------
Rady měst Chomutova a Jirkova
s e  d o h o d l y,
že svoz handicapovaných dětí si zajistí každé město prostřednictvím svého ústavu sociálních služeb za využití nadačních vozů "Škola s handicapem" s platností od školního roku 2001/2002.
V případě výpadku bude řešena náhradní doprava vzájemnou dohodou.


 
 
Usnesení RaMěst č.S05/01  z 26.3. 2001
Usnesení Spol. RM CV - JI: Hovory o městě
-----------------------------------------
Rady měst Chomutova a Jirkova
b y l y  i n f o r m o v á n y
o přípravě ankety "Hovory o městě",
b e r o u   n a   v ě d o m í
předloženou zprávu a
s c h v a l u j í
časový harmonogram realizace "Hovorů o městě".


 
 
Usnesení RaMěst č.S06/01  z 26.3. 2001
Usnesení Spol. RM CV - JI: Průmyslová zóna Jirkov - Otvice
-----------------------------------------------------------
Rady měst Chomutova a Jirkova
b e r o u  n a  v ě d o m í
informaci o Průmyslové zóně Jirkov - Otvice.


 
 
Usnesení RaMěst č.S07/01  z 26.3. 2001
Usnesení Spol. RM CV - JI: Neinvestiční náklady na žáky
-------------------------------------------------------
Rady měst Chomutova a Jirkova
o d k l á d a j í
tento bod a
u k l á d a j í
odborům školství a ekonomiky obou měst
--------------------------------------
připravit návrhy řešení úhrady neinvestičních nákladů na 1 žáka.


 
 
Usnesení RaMěst č.S08/01  z 26.3. 2001
Usnesení Spol. RM CV - JI: Strategický plán ekonomického rozvoje CV - JI
------------------------------------------------------------------------
Rady měst Chomutova a Jirkova
b e r o u  n a  v ě d o m í
informaci o vyhodnocení strategického plánu ekonomického rozvoje s tím, že výsledky vyhodnocení budou zapracovány do otázek akce "Hovory o městě", případně v otázce revitalizace. 
 
Usnesení RaMěst č.S09/01  z 26.3. 2001
Usnesení Spol. RM CV - JI: Program SUPPORT
------------------------------------------
Rady měst Chomutova a Jirkova
b e r o u  n a  v ě d o m í
informaci o programu SUPPORT.


 
 
Usnesení RaMěst č.S10/01  z 26.3. 2001
Usnesení Spol. RM CV - JI: Koeficient výpočtu nájemného
-------------------------------------------------------
Rady měst Chomutova a Jirkova
b e r o u   n a  v ě d o m í
informaci o zvýšení koeficientu výpočtu nájemného.