Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 26.5. 1997
 
 
Usnesení RaMěst č.244/97   z 26.5. 1997
Přidělení bytu MUDr. Dolanskému
-------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s o u h l a s í
- se zaevidováním žádosti MUDr. Dolanského o nájem bytu dle čl. 2, odst. 4, písm. c) OZV o hospodaření s byty v majetku města
- s poskytnutím bytu o vel. 1+3 mimo pořadník dle čl. 5, odst. 6, písm. c) OZV o hospodaření s byty
a dále
u k l á d á
1) p. Skalické, vedoucí OBH
---------------------------
tuto situaci urychleně řešit
2) ing. Chytrovi, vedoucímu OSMM
--------------------------------
předložit do příští MR možnost řešení žádosti MUDr. Dolanského ve věci garáže.


 
 
Usnesení RaMěst č.245/97   z 26.5. 1997
Informace o situaci ve sportech sdružených v ASK VT DIOSS s.r.o.
----------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Bocianovi, starostovi města
--------------------------------
svolat společné jednání firem a podnikatelů v regionu Chomutova za účelem podpory sportu v situaci, kdy v regionu CV firma DIOSS Plzeň s.r.o. končí svoji činnost.
T: do 14 dnů


 
 
Usnesení RaMěst č.246/97   z 26.5. 1997
Pověření členů MR k provádění občanských obřadů
-----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p o v ě ř u j e
s účinností od 26. 5. 1997 další členy MR, p. Karla Bubeníka, ing. Ladislava Drlého, p. Karla Rovenského, MUDr. Oto Hilšera a MUDr. Otakara Skřivánka, k provádění občanských obřadů a opravňuje je k užívání závěsného odznaku se státním znakem České republiky při těchto příležitostech.