Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 26.6. 2000
 
 
Usnesení RaMěst č.315/00  z 26.6. 2000
Závěrečná zpráva auditu za rok 1999
-----------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
závěrečnou zprávu auditu za rok 1999 a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit opatření k nápravě zjištěných nedostatků dle důvodové zprávy a závěrečné zprávy auditorů jako součást přijatých usnesení k bodu "Projednání rozboru hospodaření za rok 1999 včetně auditu".


 
 
Usnesení RaMěst č.316/00  z 26.6. 2000
Nabídka firmy REO - RWE
-----------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
informaci zástupce společnosti REO - RWE.


 
 
Usnesení RaMěst č.317/00  z 26.6. 2000
Problematika rozpočtových organizací Města - REVOKOVÁNO usn. RM č. 632/00 z 13. 11. 2000!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
otázku dopadu nového Zákona o obcích na rozpočtové organizace a
u k l á d á
p. Novákovi, starostovi města
-----------------------------
připravit návrhy transformací těchto organizací do obchodních společností.


 
 
Usnesení RaMěst č.318/00  z 26.6. 2000
1.
Prodej a pronájem
-----------------
Městská rada v Chomutově
r e v o k u j e
své usnesení č. 010/2000/16 ze dne 10. 1. 2000 a
s c h v a l u j e
pronájem NP v 1. a 2. patře domu čp. 38 Klostermannova ul., CV o vým. 967,50 m2 České spořitelně a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 29, za účelem dočasného zřízení pobočky České spořitelny a.s. a
s c h v a l u j e
uzavření NS na dobu určitou cca od 1. 7. 2000 do 31. 1. 2002, za nájemné 750,- Kč/m2/ročně s tím, že z návrhu NS bude vypuštěn článek III. odst. 3 týkající se valorizace nájemného.

2.
Prodej a pronájem
-----------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
společnosti FITNES COMPANY s.r.o., zastoupené jednatelem Václavem Luťchou, úhradu kupní ceny dohodnuté t.j. Kč 818.000,- za odprodej pavilonu F (tělocvična) se st.p.č. 4881 o vým. 755 m2 v areálu čp. 4132 v Cihlářské ul. v k.ú. CV I formou pravidelných měsíčních splátek v průběhu 18-ti měsíců počínaje dnem 1. 8. 2000 úrokovou sazbou ve výši 6,5 %.


 
 
Usnesení RaMěst č.319/00  z 26.6. 2000
Okružní křižovatka autobusové nádraží
-------------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento materiál a
u k l á d á
vedení města
------------
projednat tuto problematiku na příštím kontrolním dni.


 
 
Usnesení RaMěst č.320/00  z 26.6. 2000
Rekonstrukce mol - Kamencové jezero, 2. etapa
---------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
r o z h o d l a
o výběru zhotovitele investiční akce: "Rekonstrukce mol - Kamencové jezero, 2. etapa (severovýchodní strana)" dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.321/00  z 26.6. 2000
Rekonstrukce WC a části spojovací chodby, radnice Chomutov
----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
r o z h o d l a
o výběru zhotovitele veřejné zakázky: "Rekonstrukce WC a části spojovací chodby, radnice Chomutov" dle důvodové zprávy a
p o v ě ř u j e
ing. Chytru, vedoucího OTIS
---------------------------
uzavřením a podpisem Smlouvy o dílo s firmou Sdružení DaK Stavební činnost, Chomutov.

 
 
Usnesení RaMěst č.322/00  z 26.6. 2000
Rozpočtová změna č. 16
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- snížení výdajů org. jedn. 07, odd§ 3113, pol. 5331
org. 302 o 80.000,- Kč  org. 303 o 80.000,- Kč
org. 304 o 80.000,- Kč  org. 305 o 80.000,- Kč
org. 306 o 80.000,- Kč  org. 307 o 80.000,- Kč
org. 313 o 80.000,- Kč  org. 314 o 80.000,- Kč
- snížení výdajů org. jedn. 07, odd§ 3114, pol. 5331
org. 317 o 80.000,- Kč  org. 318 o 80.000,- Kč

- zvýšení výdajů org. jedn. 17, odd§ 6171, pol. 6122 o 295.081,40 Kč
- zvýšení výdajů org. jedn. 09, odd§ 6171, pol. 5137 o 33.178,80 Kč
- zvýšení výdajů org. jedn. 010, odd§ 6171, pol. 5137 o 471.739,80 Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.323/00  z 26.6. 2000
Dopis velvyslance ČR v Maďarsku
-------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
dopis velvyslance ČR v Maďarsku ohledně nabídky partnerství s maďarskými městy.