Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 27.2. 1992
 
 
Usnesení RaMěst č.105/92  z 27.2. 1992
Informace o stavu privatizačního projektu s.p. ČAD-DP
-----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s e  s e z n á m i l a
se stavem privatizačního projektu podniku ČAD - DP,
d o p o r u č u j e
zpracovat variantu projektu č. l a
u k l á d á
p. Pavlisovi, řediteli ČAD-DP
-----------------------------
předložit podrobnou zprávu o přípravě privatizace podniku do jednání MěR 2. 4. 92 a dále spolupracovat při přípravě projektů s odborem MHDO

ing. Miroslavu Bilincovi, vedoucímu odboru MHDO
-----------------------------------------------
podílet se na přípravě privatizačního projektu ČAD.


 
 
Usnesení RaMěst č.106/92  z 27.2. 1992
Odstoupení ředitele MSK
-----------------------
Městská rada v Chomutově
p o d ě k o v a l a
odstupujícímu řediteli MSK p. Markelovi, kterému končí pracovní poměr 29.2.l992 a
p o v ě ř u j e
od l.3.l992 řízením MSK p. Vychodilovou Alenu.


 
 
Usnesení RaMěst č.107/92  z 27.2. 1992
Převod zvláštních škol a základní umělecké školy
------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
zprávu o převodu zvláštních škol a základní umělecké školy ve městě Chomutově ze správy školského úřadu pod správu městského úřadu a
s o u h l a s í
s tímto převodem,
u k l á d á
p. Dagmar Mikovcové, vedoucí OŠaK
----------------------------------
připravit žádost na MŠ ČR.
termín: ihned


 
 
Usnesení RaMěst č.108/92  z 27.2. 1992
Nájemmí smlouva na pronájem KJ
------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
nájemní smlouvu na pronájem areálu Kamencového jezera v Chomutově mezi městem Chomutov zastoupeným starostou Karlem Mrázkem a firmou DIOSS - zastoupenou ing. Vladimírem Blažkem a
s c h v al u j e
ji s tím, že bude posouzena částka l.5 mil. Kčs pověřenou skupinou (ing. Hlaváčková, p. Janovský, p. Jezbera, ing.Štěpánek, p. Štayr a
firma DIOSS)
termín: 5.3.l992


 
 
Usnesení RaMěst č.109/92  z 27.2. 1992
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
zprávu o pronájmu a prodeji nemovitostí ve všech bodech s doplněním v bodě 2 a upřesněním v bodě 4:
2) - 1 stanovení min. nájemní doby na 5 let

4) - MěR doporučuje zveřejnit se záměrem pro službu deratizace

Schválené body:
1) odprodej parcely č. 1874/2 a 1877/2 p. Haně Hájkové

2) pronájem objektu Propagace MSK ul. Lipská firmě ELECTRAKOMPLET za předpokladu, že v pronájemní smlouvě budou zakotveny navrhované nabídky firmy ELEKTROKOMPLET.

3) převod užívacího práva prodejny zelenina Písečná 5306, vydražené firmou TIFR na Selku Jirkov na dobu neurčitou s min. dobou
5 let za předpokladu dodržení stanovených podmínek uvedených v nájemní smlouvě tj. prodej zeleniny a masa

4) dům č.p. 1145 Dukelská - zveřejnění odprodeje

Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
část zprávy týkající návrhu obecně závazné vyhlášky ke stanovení nájemného za pronájem NP a
o d k l á d á
ji do jednání MěR dne 5.3.l992.


 
 
Usnesení RaMěst č.110/92/A z 27.2. 1992
Umístění provozoven (bod 1 - 20)
--------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
zprávu o umístění provozoven v obci a
s c h v a l u j e
ji tak, jak byla předložena s výjimkou bodů: 1, 6, 8, 33, 42, 50 a 51,
které budou stavebním úřadem a odborem ŽP upřesněny a předloženy do
příštího jednání MěR.
termín: 5.3.l992

2) Žádost o umístění autodopravy na adrese ul. Dukelská u Dolu Žižka, Chomutov.
Firma : DUNO v. o. s.
Podnikatel : Jaroslav Kubínek
pošt. schr. 161
Chomutov

3) Žádost o umístění restaurace "Na Rozcestí"", ul. Ing. Meisnera čp. 1212, Chomutov.
Firma : Restaurace "NA Rozcestí"
Podnikatel : Pěnkava Jiří Schonfeld J.
MOzartova 1672 Borová ul.
Chomutov Chomutov

4) Žádost o umístění jídelny bufetového typu a herny v I.N.P., ul. Příční čp. 28, Chomutov.
Firma : Jídelna v Uličce
Podnikatel : Pěnkava Jiří Beňo Jindřich
Mozartova 1672 Na spravedlnosti 1478
Chomutov Chomutov

5) Žádost k provozování technicko-poradenské činnosti a obstaravatelskí služby - celní řízení v zahraničním obchodě.
Firma : Vladimíra Šístková - celní deklarantka
Podnikatel : Vladimíra Šístková
Rokycanova 1268
Chomutov

7) Žádost o provozování pronajímání garáže a skladů ul. Na spravedlnosti čp. 1451/2 v Chomutově.
Podnikatel : Utínek František
Zd. Štěpánka 3973
Chomutov

9) Žádost o provozování propagační služby, umístění kanceláří, garáže, dílny, skladu v objektu Autoškoly Chomutov - přistavěný objekt k areálu autohřiště ul. Kosmova 4721, Chomutov (pronájem AMK).
Podnikatel : 3 skat spol. s r.o. Blatenská 3139/65 Chomutov

10) Žádost o umístění prodejny potravin všeho druhu, drogerist. a kosmet. zboží, tabák.výrobků, časopisů, papír. zboží, ul. Zborovská 3690, Chomutov (samoobsluha č. prodejny 018-04).
Firma : 3 skat spol. s r.o.
Podnikatel : Žižka Zdeněk
Kadaňská 3690
Chomutov

11) Žádost o provozování obchodní činnosti (káva) ul. Jiráskova čp. 4143, Chomutov.
Firma : KOVÁCZ Martin
Podnikatel : Martin Kovácz
Jiráskova 4143
Chomutov

12) Žádost o umístění půjčovny videa a nářadí v rodinném domku, ul. Cihlářská 3703, Chomutov.
Podnikatel : Bultman Milan
Cihlářská 3703
Chomutov

13) Žádost o provozování aranžérských prací, ul. Dostojevského
čp. 1309 Chomutov.
Podnikatel : Jitka Petriková
Palackého 4258
Chomutov

14) Žádost o umístění prodejny tabákových výrobků, novin., časopisů a papírenského zboží ul. Březenecká 4455, Chomutov.
(aukce).
Podnikatel : Barantal Ivan Barantalová Eva
Jiráskova 2835/27 ,Jiráskova 2835/27
Chomutov 

15) Žádost k provozování drobných čalounických prací a opravy čalouněného nábytku, ul. Stromovka čp. 4838, Chomutov.
Firma : Čalounictví
Podnikatel : Marie Rengerová
Stromovka 4838
Chomutov

16) Žádost o umístění opravny osobních aut ul. Kozinova
čp. 1822/4, Chomutov.
Firma : AUTOOPRAVNA
Podnikatel : Jiří Tomáš a Vladimír Tomáš
Kozinova 1822/4 a Karla Buriana 4646
Chomutov 

17) Žádost k provozování výroby a opravy čalouněného nábytku v Lipské ul. č. 55 (pronájem bývalé provozovny Tesly Karlín).
Firma : MONADE - interier spol. s r.o.
Podnikatel : Zdeněk Mikšovic
Blatenská 179
Chomutov

18) Žádost k provozování technicko-poradenské a obstaravatelské služby, celní řízení v zahraničním obchodě, ul. Rokycanova čp. 1268, Chomutov.
Firma : Alena Šimková - celní deklerantka
Podnikatel : Šimková Alena
Písečná 5060
Chomutov

19) Žádost k provozování služeb a obchodu sdělovací a anténní techniky, montáže a opravy STA ul. Legionářská čp. 4571 Chomutov.
Firma : S.O.S. služby - obchod - servis, Slunečko Jiří
Podnikatel : Slunečko Jiří
Revoluční 3920
Chomutov

20) Žádost o umístění prodeje uhlí, ul. Dukelská (Důl J. Žižka)
prodej hnědého uhlí.
Firma : K + K COAL s r.o.
Podnikatel : F. Kondrád a P. Keil
Pod břízami 5230 a Kamenná 5126
Chomutov 


 
 
Usnesení RaMěst č.110/92/B z 27.2. 1992
Umístění provozoven (bod 21 - 40)
---------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
zprávu o umístění provozoven v obci a
s c h v a l u j e
ji tak, jak byla předložena s výjimkou bodů: 1, 6, 8, 33, 42, 50 a 51,
které budou stavebním úřadem a odborem ŽP upřesněny a předloženy do
příštího jednání MěR.
termín: 5.3.l992

21) Žádost k provozování softwarových služeb ul. Kamenná 5281, Chomutov.
Firma : UNIMA - MEDISOFT
Podnikatel : MUĎ Zdenka Trmalová
Kamenná 5281
Chomutov

22) Žádost o umístění velkoobchodu se smíšeným zbožím v areálu Agrostavu (pronájem).
Firma : UNIMA - MEDISOFT
Podnikatel : MUĎ Zdenka Trmalová
Kamenná 5281
Chomutov

23) Žádost o umístění velkoskladu v areálu Agrostavu Nové Spořice (pronájem).
Firma : Ď TRMAL EXPORT - IMPORT
Podnikatel : MUĎ Michal Trmal
Opletalova 9
Praha 1

24) Žádost k umístění prodejny s průmyslovým zbožím, hračkami, nábytkem a elektronikou ul. Březenecká 4887 , Chomutov. (vydražena dne 20.7.1991).
Firma : RONA
Podnikatel : Kuchler Roman
Krušnohorská 1653
Chomutov

25) Žádost o umístění projekční kanceláře, ul. Sokolská
čp. 2656/43 Chomutov
Firma : "Štefanov Projekt Privat"
Podnikatel : Milan Štefanov
Sokolská 2656/43
Chomutov

26) Žádost k provozování výroby pražené kukuřice, ul. Vrchlického čp. 4288 Chomutov.
Firma : ELMOS
Podnikatel : Landa Stanislav
Vrchlického 4288
Chomutov

27) Žádost k provozovnání natěračských a malířských prací ul. Heydukova č. parc. 663/5 Chomutov (vlastní garáž).
Firma : ČERNÝ
Podnikatel : Roman Černý
Revoluční 3919
Chomutov

28) Žádost o provozování restaurační pohostinské činnosti, prodeje hotových a minutkových jídel a tabákových výrobků ul. Ruská v Chomutově - KINO - KAVÁRNA SVĚT.
Firma : Kino - kavárna - Svět
Podnikatel : Mackal Miroslav
V přírodě 12
Chomutov

29) Žádost k provozování nákupu a prodeje drogistického zboží , skladiště ČSD Chomutov - železniční stanice Chomutov.
Podnikatel : Kratoška Jiří
B. Němcové 784
Chomutov

30) Žádost k provozování restaurační činnosti - Žižkovo nám.
čp. 4796 Chomutov.
Firma : restaurace - bufet - bar
Podnikatel : Armabeton Servis
Žižkovo nám. 4796
Chomutov

31) Žádost k provozování prodeje potravin a drogérie, ul. Kostnická 61, Chomutov.
Firma : Večerka "Míša"
Podnikatel : Pavel Větrovec Marta Větrovcová
Krušnohorská 1659 Krušnohorská 1659
Jirkov Jirkov

32) Žádost k provozování prodeje potravin ul. Raisova 1/STK Chomutov.
Firma : "BETA"
Podnikatel : Voňková Zdeňka
Kamenná 5089
Chomuto

34) Žádost k provozování opravy obuvi a kožené galanterie a prodej
ul. Palackého čp. 4085 Chomutov.
Firma : "NOVA" - Stojanová Alena
Podnikatel : Alena Stojanová
Černovická 4508
Chomutov

35) Žádost o provozování obchodní činnosti (nákup a prodej porcelánového zboží) ul. Luční čp. 4401 Chomutov.
Podnikatel : Konopa Karel
Zahradní čp. 5169
Chomutov

36) Žádost o provozování zakázkového krejčovství ul. Březenecká čp. 4750 Chomutov.
Firma : Zakázkové krejčovství
Podnikatel : Havlíčková Dagmar
Březenecká 4750
Chomutov

37) Žádost k provozování montážní činnosti zabezpečovacího zařízení a elektro práce ul. Školní čp. 3602 Chomutov.
Firma : K - Servis
Podnikatel : Kuthan Pavel
17. listopadu čp. 4777
Chomutov

38) Žádost k zprostředkovatelské činnosti (koupě a prodej prům. zboží) ul. Riegerova 1 Chomutov.
Firma : EMKO 1
Podnikatel : Mašek Václav
Svahová 4957
Chomutov

39) Žádost k zprostředkovatelské činnosti (koupě a prodej prům. zboží) ul. Riegerova 1 Chomutov.
Firma : EMKO 2
Podniaktel : Kostelník Petr
Svahová 4961
Chomutov

40) Žádost o umístění prodejny papírnictví, hraček a lehké drogérie ul. Kadaňská čp. 3745 Chomutov (aukce).
Firma : fa TEMPO
Podnikatel : Vojtěch Čanda
Krušnohorská 1655
Chomutov


 
 
Usnesení RaMěst č.110/92/C z 27.2. 1992
Umístění provozoven (bod 41 - 53)
---------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
zprávu o umístění provozoven v obci a
s c h v a l u j e
ji tak, jak byla předložena s výjimkou bodů: 1, 6, 8, 33, 42, 50 a 51,
které budou stavebním úřadem a odborem ŽP upřesněny a předloženy do
příštího jednání MěR.
termín: 5.3.l992

41) Žádost k provozování výroby, šití a prodeje textilních výrobků
Zahradní čp. 5305, Chomutov (KASS - pronájem).
Firma : PAUL
Podnikatel : Jiřina Pavlovská Výletní čp. 5260 Chomutov

43) Žádost o umístění optické služby a prodeje optických pomůcek - optonometrie, ul. Blatenská čp. 1188 Chomutov.
Firma : OPTIKA - Patočková Hana
Podnikatel : Hana Patočková
Blatenská čp. 1188
Chomutov

44) Žádost o umístění kadeřnictví (služby pánské, dámské, dětské) a prodeje kosmetiky, ul. Škroupova čp. 1056 Chomutov.
Firma : ABC - stavební a spec. práce
Podniaktel : Štoudek Antonín
Na Borku 1617
Jirkov

45) Žádost k provozování servisní a montážní práce na radiové síti, elektroinstalační práce, opravy spotřební elektroniky a na měření a regulaci, ul. Partyzánská 964/12, Chomutov a v areálu Povodí Ohře Chomutov provoz zámečnických a instalatérských prací.
Firma : ELSAM
Podnikatel : Hrabák Zdeněk
Partyzánská 964/12
Chomutov

46) Žádost k provozování obchodní činnosti charakteru velkoobchodu,
obchodu (charakteru obchodního domu),zprostředkování prodeje a odbyt (kancelář) ul. Štábního kpt. Kouby 2137 Chomutov.
Firma : RPP - PLUS
Podniaktel : Ing. Radek Plavjanik
Adámkova 4648
Chomutov

47) Žádost o provozování zakázkového krejčovství ul. Husova 2216, Chomutov (vlastník PBH).
Firma : Zakázkové krejčovství
Podniaktel : Pytlíková Marie Vondrášková Helena
Havlíčkova 4158 Palackého 550
Chomutov Jirkov

48) Žádost o provozování inzertní služby ul. Pod břízami 5241, Chomutov.
Firma : Inzertní služba
Podnikatel : Koller Josef
Pod břízami 5241
Chomutov

49) Žádost o umístění prodejny drobných bytových doplňků ze dřeva, (výroba), ul. Lipská čp. 2442/70 Chomutov.
Podnikatel : Skokan Josef
Lipská 2442/70
Chomutov

52) Žádost o zřízení provozovny služeb instalace těsnění oken a dveří, ul. Holešická 4746 Chomutov.
Podnikatel : Radimír Fencl
Holešická 4746
Chomutov

53) Žádost o umístění kanceláře firmy NOLI v.o.s. ul. Husova 57 Chomutov.
Firma : NOLI v.o.s.
Podnikatel : Jiří Liška aMarie Nováčková
Krušnohorská 1661 a Hutnická 5295
Jirkov a Chomutov 
 
Usnesení RaMěst č.111/92  z 27.2. 1992
Žádosti občanů na uzavření nájemních smluv na byty v majetku města
------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
zprávu ohledně žádostí občanů o uzavření nájemních smluv na byty v majetku města a její přílohu (zápis bytové komise ze dne 21.2.l992)
a
u k l á d á
p. René Ďatkovi, vedoucímu odboru HsB
--------------------------------------
- uzavření nájemních smluv mimo pořadník na konkrétní byty pro opravu
svépomocí dle bodu l/ zápisu bytové komise ze dne 21.2.l992
- uzavření nájemních smluv mimo pořadník se žadateli na volné a náhradní byty podle bodu 2/ téhož zápisu
- výměny míst mezi žadateli o nájem bytu v pořadníku dle bodu 3/ téhož zápisu
- uzavřít nájemní smlouvy mimo pořadník s 8 zaměstnanci Policie ČR, kterým bude přednostně přidělen byt ve smyslu vyhlášky schválené MZ, vzhledem k tomu, že se jedná o potřebu města

p. René Ďatkovi ve spolupráci s OSMM a Bytovým podnikem
-------------------------------------------------------
zmapovat veškeré nebytové prostory, způsob jejich využití a z toho
plynoucí finanční efekt včetně návrhu na další postup.


 
 
Usnesení RaMěst č.112/92  z 27.2. 1992
Žádost OVV ČeSTV
----------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
příspěvek ve výši 3.000,- Kčs k zabezpečení odborného semináře pro
učitele tělesné výchovy (baseball).


Žádost OVV ČeSTV
----------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
příspěvek ve výši 3.000,- Kčs k zabezpečení odborného semináře pro
učitele tělesné výchovy (baseball).


 
 
Usnesení RaMěst č.113/92  z 27.2. 1992
Oznámení o ustavení Svazu Němců v ČSFR
--------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í,
že byla ustavena okresní pobočka Svazu Němců v ČSFR zároveň s městskými pobočkami Jirkov a Klášterec. Představitelé svazu za Chomutov :
Stubiger Gerhard, Krátká-Nestlerová Berta.


 
 
Usnesení RaMěst č.114/92  z 27.2. 1992
Žádost p. Ptáčka
----------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
žádost p. Ptáčka ohledně projednání zprávy o síti škol ve městě Chomutov v jednání městské rady dne l9.3.l992 s tím, že budou přizváni ing. Kohout - ředitel školského úřadu a prof.Pondělíčková - ředitelka Gymnázia v Chomutově
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Dagmar Mikovcové, vedoucí odboru ŠaK
---------------------------------------
připravit zprávu do jednání MěR l9.3.l992 a zajistit účast jmenovaných.