Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 27.2. 1996
 
 
Usnesení RaMěst č.096/96  z 27.2. 1996
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s c h v a l u j e
změnu užívání ve vydražené prodejně Maso - Uzeniny v ul. 28. října čp. 1092, CV na vzorkovou prodejnu piva a nealkoholických nápojů p. Haně Tesárkové.


 
 
Usnesení RaMěst č.097/96  z 27.2. 1996
Rozpočtová změna č. 5
---------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů kap. 741/71-21/2401 ÚZ 035 o částku 27.469,- Kč
- zvýšení výdajů kap. 714/40-02/5902 ÚZ 035 o částku 14.784,- Kč
- zvýšení výdajů kap. 714/40-07/5902 ÚZ 035 o částku 12.685,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.098/96  z 27.2. 1996
Novelizace zřizovacích listin základních škol
---------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
novelizaci zřizovacích listin základních škol.


 
 
Usnesení RaMěst č.099/96  z 27.2. 1996
Městské pobočky knihovny
------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
1) provozování městských poboček knihovny formou přímého řízení MěÚ OHaS - odd. PŠKSaRZ
2) navýšení počtu pracovníků MěÚ o 6 knihovnic městských poboček knihoven s datem od 1. 4. 1996


 
 
Usnesení RaMěst č.100/96  z 27.2. 1996
Dodatek ke smlouvě o výpůjčce - Dům dětí a mládeže
--------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 9. 10. 1995 uzavřené mezi Městem Chomutov a Školským úřadem v Chomutově.


 
 
Usnesení RaMěst č.101/96  z 27.2. 1996
Zařazení Střediska služeb škole do sítě škol
--------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit působení Střediska služeb škole ul. Vršovců 254/1 na území města CV a doporučit zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení.


 
 
Usnesení RaMěst č.102/96  z 27.2. 1996
Plnění usn. č. 44/96 z 24. 1. 1996
----------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
předložená stanoviska zástupců měst Jirkov, Kadaň, Klášterec n. Ohří a spol. s r.o. Teplo a na jejich základě
r o z h o d l a
upravit znění první části usnesení, které se týká cenové kontroly takto:
"Městská rada v Chomutově
ž á d á
ředitele Elektráren Prunéřov, ČEZ a.s.
--------------------------------------
o podrobné zdůvodnění zvýšení ceny tepla."


 
 
Usnesení RaMěst č.103/96  z 27.2. 1996
Prominutí části závazkové odměny za ručení
------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženoou zprávu o prominutí části závazkové odměny z titulu ručení za úvěr poskytnutý p. René Ďatkovi, který zemřel dne 8. 4. 1994 a
n e s c h v a l u j e
prominutí poměrné částky ve výši 3.900,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.104/96  z 27.2. 1996
Dopis p. Křečka - Grand Prix Chomutov Open 1996
-----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
dopis p. mgr. Jana Křečka.


 
 
Usnesení RaMěst č.105/96  z 27.2. 1996
Dopis p. Prchlíka - volné stavební sdružení Karlovy Vary
--------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Voříškovi, vedoucímu odd. kontroly
--------------------------------------
provést kontrolu správnosti zadávání zakázek ve spol. Teplo Chomutov s r. o..


 
 
Usnesení RaMěst č.106/96  z 27.2. 1996
Změna stanov a zakladatelské smlouvy DPCHJ a.s.
-----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit:
1) následující změny zakladatelské smlouvy:
a) článek V. a VI. Základní jmění a Způsob splacení základního jmění: "Základní jmění bylo splaceno zakladateli společnosti bez výzvy k upsání akcií.
Základní jmění společnosti je 2.100.000,- Kč.
Základní jmění společnosti je tvořeno hmotným majetkem vloženým do společnosti oběma zakladateli v tomto poměru:
Město Chomutov ................ majetek v hodnotě 1.575.000,- Kč
Město Jirkov .................. majetek v hodnotě 525.000,- Kč
Základní jmění společnosti je tvořeno Měnírnou MR 2 SO 71302 v celkové hodnotě 2.172.050,- Kč. Jedná se o objekt v rámci stavby Trolejbusová trať Chomutov - Jirkov. Zakladatelé se dohodli na tom, že pro účely vložení do základního jmění bude uvažována hodnota 2.100.000,- Kč s ohledem na množství a hodnotu akcií."

b) článek VII. Počet a druh akcií: "Základní jmění je tvořeno 420 ks akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie 5.000,- Kč.
Akcie jsou akciemi na jméno. Akcie jsou 5 let od jejich vydání nepřevoditelné. Po této době jsou převoditelné se souhlasem představenstva společnosti.
Základní jmění bylo splaceno zakladateli bez výzvy k upsání akcií.
Akcie budou rozděleny ve vztahu k složené výši základního jmění následujícím způsobem:
Město Chomutov ................. 315 ks akcií
Město Jirkov ................... 105 ks akcií


Vzhledem k tomu, že veškeré akcie jsou akciemi na jméno, společnost povede seznam akcionářů v souladu s § 156 odst. 4 obchodního zákoníku."

2) následující změny stanov společnosti:
a) článek V. Základní jmění a druh akcií: text článku bude upraven ve stejném smyslu jako články V., VI. a VII. zakladatelské smlouvy
b) článek VI. Práva a povinnosti akcionářů:
"Práva a povinnosti akcionářů se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a to §§ 178 - 183.
Práva a povinnosti vlastníků později vydaných akcií budou upraveny odchylně od práv a povinností vlastníků zakladatelských akcií, a to zejména ve vztahu k podílu na zisku."
c) článek XV. Zastupování akciové společnosti:
"1. Společnost zastupují:
a) všichni členové představenstva nebo
b) předseda a místopředseda představenstva nebo
c) jimi písemně pověřený pracovník společnosti

2. Podepisování za společnost:
a) všichni členové představenstva
b) předseda a místopředseda představenstva nebo
c) jimi písemně pověřený pracovník společnosti
Způsob podepisování za společnost se zapisuje do obchodního rejstříku."


 
 
Usnesení RaMěst č.107/96  z 27.2. 1996
Účast města ve společnosti provozující skládku odpadů Tušimice
--------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit účast města v obchodní společnosti pro provozování skládky v Tušimicích s podílem 1 milion Kč. 
 
Usnesení RaMěst č.108/96  z 27.2. 1996
Jmenování přísedících komise k projednávání přestupků
-----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
j m e n u j e
paní Hanu Irovskou a pana Petra Švestku členy komise k projednávání přestupků.


 
 
Usnesení RaMěst č.109/96  z 27.2. 1996
Vyjádření podjatosti - přestupek č.j. 1303/95
---------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
v y l u č u j e
předsedkyni komise k projednávání přestupků Městské rady Chomutov JUDr. Dagmar Spitzerovou a Miroslavu Sekerkovou pro podjatost z projednávání a rozhodnutí o přestupku č.j. 1303/95 a ve smyslu § 65 zákona o obcích
r o z h o d l a
o postoupení předmětného řízení komisi k projednávání přestupků při MěÚ Jirkov.


 
 
Usnesení RaMěst č.110/96  z 27.2. 1996
Jmenování člena konkursní komise
--------------------------------
Městská rada v Chomutově
j m e n u j e
p. akad. mal. Kamila Sopka do konkursní komise pro výběr na místo ředitele SPŠ, Školní 50, CV a Domova mládeže, Palackého 5, CVC.