Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 27.8. 1997
 
 
Usnesení RaMěst č.401/97   z 27.8. 1997
Rozpočtová změna č. 55 (dar ČEZ a.s. městu CV)
----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit rozpočtovou změnu, kterou se převádí 2.500.000,- Kč z rozpočtu města do Fondu na podporu vrcholového sportu v Chomutově:
- pro KLH Chomutov 2 mil. Kč
- pro Správu sportovních zařízení a KLH po 250.000,- Kč na částečné umoření dlužné částky za teplo v zájmu zajištění dalších dodávek tepla do objektů Sportovní haly a Zimního stadionu v Chomutově.


 
 
Usnesení RaMěst č.402/97   z 27.8. 1997
Příspěvek města na koncerty vážné hudby
---------------------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit příspěvek ve výši 20.000,- Kč agentuře Macek, Most, k účelu organizace koncertů vážné hudby v Chomutově v r. 1997.