Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 27.11. 2000
 
 
Usnesení RaMěst č.637/00  z 27.11. 2000
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Chomutova podporovaným sportům
------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit "Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Chomutova podporovaným sportům" dle důvodové zprávy a s doplněním dle zápisu RM.


 
 
Usnesení RaMěst č.638/00  z 27.11. 2000
Rozpočtová změna č. 64
----------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
tuto rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů org.j. 15, OdPa 5311, položka 2322 o částku
71.285,-Kč
- zvýšení výdajů org.j. 15, OdPa 5311, položka 5171 o částku
71.285,-Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.639/00  z 27.11. 2000
Návrh časového a obsahového plánu práce RM a ZM na I. pololetí roku 2001
-------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
návrh časového a obsahového plánu práce RM na I. pol. r. 2001 a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit návrh časového a obsahového plánu na I. pol. roku 2001 pro ZM.

 
 
Usnesení RaMěst č.640/00  z 27.11. 2000
Žádost o uvolnění z komise pro podporu občanských aktivit
---------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
s o u h l a s í
s uvolněním p. Jaroslavy Dluhošové z komise pro podporu občanských aktivit a
p o v ě ř u j e
p. Březovskou, vedoucí SZM
--------------------------
svolat komisi pro podporu občanských aktivit. 
 
Usnesení RaMěst č.641/00  z 27.11. 2000
Obsazení prodejních stánků prodejci při konání akce "Vánoce 2000 a Milénium"
-----------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
Informativní zprávu - Obsazení prodejních stánků prodejci při konání akce "Vánoce 2000 a Milénium" se změnou v zápisu.

 
 
Usnesení RaMěst č.642/00  z 27.11. 2000
Žádost o slevu - sbor Apoštolské církve v Chomutově
---------------------------------------------------
Rada města Chomutova
s o u h l a s í
s poskytnutím slevy ve výši 5.000,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.643/00  z 27.11. 2000
Dopis Úřadu práce v Chomutově
-----------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
dopis ředitele Úřadu práce v Chomutově.


 
 
Usnesení RaMěst č.644/00  z 27.11. 2000
Žádost firmy Agis, spol. s.r.o.
-------------------------------
Rada města Chomutova
s o u h l a s í
s anonymním zveřejněním vybraných neinvestičních údajů na stránkách www.