Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 28.3. 1991
 
 
Usnesení RaMěst č.670/91  z 28.3. 1991
Schválení prodeje domů v majetku OPBH
-------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
dne 28. 3. 1991 udělení výjimky ze zákonného opatření FS č. 364/1990 Sb. a
souhlasí s prodejem domů:
- Chomutov, Partyzánská 791
- Chomutov, ing. Maisnera 1212
- Chomutov, Koperníkova 2662
- Jirkov, Mostecká 387 
a dále souhlasí
s udělením výjimky na objekty v Jirkově, Strupčicích a Otvicích, viz. příloha.
 
 
Usnesení RaMěst č.671/91  z 28.3. 1991
Zhodnocení plnění úkolů hmotné zainteresovanosti ředitelů MSK, PZOO a KaSS za rok 1990 a stanovení odměny
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
výsledky plnění úkolů hmotné zainteresovanosti ředitelů městských kulturních zařízení za rok 1990 a
s c h v a l u j e
na základě plnění ukazatelů hmotné zainteresovanosti vyplatit řediteli MSK p. W. Markelovi, řediteli PZOO p. J. Králíčkovi a ředitelce KaSS p. J. Šusterové odměnu ve výši 25% základního platu.
 
 
Usnesení RaMěst č.672/91  z 28.3. 1991
Vyhodnocení údržby na školských zařízeních za rok 1990 a program hlavních akcí na rok 1991
------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
do příštího jednání.
 
 
Usnesení RaMěst č.673/91  z 28.3. 1991
Příměstská rekreace I. mlýn - změna stavby restaurace
------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
se změnou projektu restaurace na restauraci s ubytovací kapacitou ve smyslu projektu architekta Císaře. Dále
p o v ě ř u j e:
- p. Jindřicha Reindla, člena MěstRa
------------------------------------
konzultací v otázce vytápění

- p. Milana Janovského, člena MěstRa
------------------------------------
konzultací o zdroji energie.
 
 
Usnesení RaMěst č.674/91  z 28.3. 1991
Schválení provozoven MěstRa v souladu se zákonem č. 637/1990 Sb. o obcích
-------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
do příštího jednání a
ž á d á: 
ing. Vladimíra Šlence, pov. vedoucího odboru ÚPA
------------------------------------------------
o doplnění předloženého materiálu.
 
 
Usnesení RaMěst č.675/91  z 28.3. 1991
Plán údržby a modernizace bytového fondu
----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
do příštího jednání.
 
 
Usnesení RaMěst č.676/91  z 28.3. 1991
Pronájem nebytových prostor v Městských lázních a úprava cen v Městských lázních - bazénová část a tělocvična
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s návrhem na usnesení a doplňuje jej o - formou aukcí - zařadit za slovo klubovny a
p o v ě ř u j e :
p. Hladíka, ředitele TSmCh
--------------------------
čtvrtletním vyhodnocením a seznámením s výsledkem MěstRa.
 
 
Usnesení RaMěst č.677/91  z 28.3. 1991
Změna názvů ulic ve městě
-------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
se změnou názvů ulic v 1. a 2. etapě, dále
u k l á d á :
- p. Růženě Maškové, pov. tajemnici MÚ
--------------------------------------
předložit 3. etapu spolu s ekonomickou rozvahou ve dvou variantách - plná a základní - 9 názvů.
 
 
Usnesení RaMěst č.678/91  z 28.3. 1991
Výsledky výběrového řízení a jmenování vedoucích odborů, stanovení platů
------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b y l a  s e z n á m e n a
s výsledky pohovorové komise a
j m e n u j e:
- paní Růženu Maškovou, do funkce vedoucího odboru vnitřní správy
-----------------------------------------------------------------
a určila jí plat ve výši 4.200,-Kč měsíčně,

- paní Ing. Helenu Ulrichovou, do funkce vedoucího odboru vnější správy
-----------------------------------------------------------------------
a určila jí plat ve výši 4.200,-Kč měsíčně,

- paní Evu Blábolilovou, do funkce vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví
-----------------------------------------------------------------------------------
a určila jí plat ve výši 4.100,-Kč měsíčně,

- paní Dagmar Mikovcovou, do funkce vedoucího odboru vzdělávání a volného času
------------------------------------------------------------------------------
a určila jí plat ve výši 3.800,-Kč měsíčně,

a dále

projednala
- výši platu vedoucího odboru správy majetku města p. Josefa Štayera, kterou určila ve výši 4.200,-Kč měsíčně
- výši platu vedoucí odboru životního prostředí p. Ing. Stanislavy Černé, kterou určila ve výši 4.200,-Kč měsíčně.

Jmenování Ing. Heleny Ulrichové, paní Evy Blábolilové a Paní Dagmar Mikovcové vstupuje v platnost dnem přijetí tohot usnesení.
Jmenování paní Růženy Maškové vstupuje v platnost po ukončení funkce pověřeného tajemníka MÚ Chomutov.
 
 
Usnesení RaMěst č.679/91  z 28.3. 1991
Dům čp. 5, 1151 a 32
--------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a 
předloženou zprávu a 
s o u h l a s í:
1. S tím, aby dům čp. 5 byl odprodán za dohodnutou cenu ve výši 1 mil. Kčs. Podíl na rekonstrukci inženýrských sítí činí 278.914,-Kčs.
2. Na základě předložených žádostí byl proveden výběr kupujícího a dům čp. 5 bude odprodán p. Martinu Marcilisovi, bytem Chomutov, Kadaňská 4433
a dále
ukládá:
- Ing. Jaroslavu Štěpánkovi, vedoucímu odboru ekonomiky
-------------------------------------------------------
zajistit zpracování kupní smlouvy na dům čp. 5 na Nám. 1. máje, ve které budou obsaženy podmínky St. úřadu.
Termín : po schválení prodeje v MZ

Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
1. S tím, aby dům čp. 1151 byl odprodán za dohodnutou cenu 100 tis. Kčs
2. Na základě předložených žádostí občanů byl proveden výběr kupujícího a dům čp. 1151 bude odprodán panu Jiřímu Hartmanovi, bytem Chomutov, Vršovců 1006.
a dále
ukládá:
- panu Ing. Jaroslavu Štěpánkovi, vedoucímu odboru ekonomiky
------------------------------------------------------------
zabezpečit vyhotovení kupní smlouvy na dům čp. 1151 v ul. B. Engelse.
Termín : po schválení prodeje v MZ

Na dům čp. 32 nebyl žádný zájemce o koupi domu.

 
 
Usnesení RaMěst č.680/91  z 28.3. 1991
Žádost o projednání vyčlenění organizační jednotky z organizace Povodí Ohře a vznik nového právního subjektu podle §26 zákona o st. podniku č. 111/1990 Sb.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s o u h l a s í  
s žádostí a
b e r e  n a  v ě d o m í
vyčlenění organizační jednotky jako samostatného právního subjektu sp. Podnik ekologické výstavby, který je ve vyčleněném rozsahu právním nástupcem Povodí Ohře.

 
 
Usnesení RaMěst č.681/91  z 28.3. 1991
Žádost o založení nového st. podniku Mlékárenský průmysl Chomutov
-----------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
žádost o ustanovení nového st. podniku Mlékárenský průmysl Chomutov a vznik nového právního subjektu podle § 26 zák. č. 111/1990 Sb. a
b e r e  j i  n a  v ě d o m í .
Dále 
s o u h l a s í  a  b e r e  n a  v ě d o m í
osamostatnění odštěpného závodu Chomutov jako samostatného právního subjektu podle § 26 zák. č. 111/1990 Sb. s.p. Mlékárenský průmysl Chomutov.
 
 
Usnesení RaMěst č.682/91  z 28.3. 1991
Informace předsedy spolku pro ochranu psů
-----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
do příštího jednání a
p o v ě ř u j e :
- p. Miroslavu Sekerkovou, tiskovou mluvčí
------------------------------------------
zasláním omluvného dopisu.
 
 
Usnesení RaMěst č.683/91  z 28.3. 1991
Prodejna ortopedických pomůcek firmy META Brno
----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
v r a c í 
žádost k vyjádření ekonomickému odboru MÚ.
 
 
Usnesení RaMěst č.684/91  z 28.3. 1991
Finanční prostředky z fondu ekologie pro rok 1991
-------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
do příštího jednání.
 
 
Usnesení RaMěst č.685/91  z 28.3. 1991
Žádost firmy AGAREX s. r. o.
----------------------------
Městská rada v Chomutově
má eminentní zájem na vyhovění požadavku firmy AGAREX s.r.o. o odprodej objektu mazutové kotelny a
ž á d á :
- ředitele OPBH, pana Václava Kopřivu
-------------------------------------
o realizaci prodeje,
dále
p o v ě ř u j e :
- pana Jindřicha Reindla, člena MěstRa a MUDr. Víta Kubu
--------------------------------------------------------
projednáním této záležitosti s ředitelem OPBH.
 
 
Usnesení RaMěst č.686/91  z 28.3. 1991
Lokální topeniště v majetku organizací - likvidace
--------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p o v ě ř u j e :
- paní Ing. Stanislavu Černou, vedoucí odboru životního prostředí
-----------------------------------------------------------------
vypracováním seznamu lokálních topenišť v majetku organizací včetně podnikových bytů.
 
 
Usnesení RaMěst č.687/91  z 28.3. 1991
Návrh na podmínky pro přiznání odměn funkcionářům a pracovníkům Městského úřadu Chomutov
----------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s o u h l a s í 
s návrhem v plném rozsahu a znění.
 
 
Usnesení RaMěst č.688/91  z 28.3. 1991
Žádost o "Odtahovou službu automobilů"
--------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
ve smyslu § 15, odst. 1, zák. č. 637/1990 Sb. se zřízením provozovny odtahová služba a likvidace vraků vozidel.
 
 
Usnesení RaMěst č.689/91  z 28.3. 1991
Pronájem nebytového prostoru - veřejné WC
-----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s návrhem v plném znění.