Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 28.6. 1999
 
 
Usnesení RaMěst č.345/99  z 28.6. 1999
Zpráva likvidační komise PBH, s.p. v likvidaci
----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
zprávu likvidační komise PBH, s.p. v likvidaci a
r o z h o d l a
- s okamžitou platností o odvolání p. Otty Hercíka z funkce likvidátora PBH, s.p. v likvidaci

- o odvolání likvidační komise PBH, s.p. v likvidaci ustanovené usn. MR č. 064/99 z 8. 2. 1999 ve složení MUDr. Jiří Binter, Irena Soldánová, ing. Ivana Řápková, Ladislav Tůma, Otta Hercík, JUDr. Pavel Polák, Mgr. Josef Moule, Hana Špirytová

- o jmenování ing. Ivany Řápkové, bytem CV, Gerstnerova 4128 r.č. 665930/1407 do funkce likvidátora PBH, s.p. v likvidaci s platností ode dne 29. 6. 1999.


 
 
Usnesení RaMěst č.346/99  z 28.6. 1999
Problematika převzetí agendy PBH s.p. v likvidaci
-------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p o v ě ř u j e
členy městské rady MUDr. Bintera, p. Soldánovou, p. Tůmu a Mgr. Mouleho spoluprací s likvidátorem PBH, s.p. v likvidaci ing. Řápkovou při převzetí agendy PBH s.p. v likvidaci.


 
 
Usnesení RaMěst č.347/99  z 28.6. 1999
Bytová záležitost manželů Tesaříkových
--------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
doporučení bytové komise ze dne 25. 6. 1999 ve věci neposkytnutí jiného bytu manželům Tesaříkovým.


 
 
Usnesení RaMěst č.348/99  z 28.6. 1999
Vyúčtování SV a TUV za r. 1995-96 (p. Sebránková, p. Ulrichová)
---------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
i nadále t r v á
na svém usn. č. 38/98-N ze dne 14. 12. 1998 a
u k l á d á
ing. Sojkovi, vedoucímu OE
--------------------------
o tuto částku krátit odměnu společnosti Squadra s.r.o. a udělat vzájemný zápočet s touto domovní správou.


 
 
Usnesení RaMěst č.349/99  z 28.6. 1999
Energetický dokument města Chomutova
------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s c h v a l u j e
- výběrové řízení na zhotovitele energetického auditu
- způsob financování projektu:
v r. 1999 vyčerpat státní dotaci
v r. 2000 dočerpat z vlastních zdrojů
a dále
u k l á d á
a) PaedDr. Rothovi, vedoucímu OŽPaR
--------------------------------
- zabezpečit vyhlášení a průběh výb. řízení na zhotovitele energetického auditu
- zajistit včasné předání potřebných dokladů jako nutný doplněk k žádosti o dotaci

b) ing. Sojkovi, vedoucímu OE
--------------------------
- zabezpečit částku 650.000,- Kč v rozpočtu roku 2000
- zřídit zvláštní podúčet pro dotaci ČEA a k financování projektu


 
 
Usnesení RaMěst č.350/99  z 28.6. 1999
Jmenování do funkce vedoucího OMP
---------------------------------
Městská rada v Chomutově
j m e n u j e
na návrh tajemníka MěÚ ing. Turka do funkce vedoucího Odboru majetkoprávního od 1. 7. 1999 ing. Mgr. Františka Šťastného.


 
 
Usnesení RaMěst č.351/99  z 28.6. 1999
Rozšíření redakční rady Chomutovských novin
-------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
j m e n u j e
paní Irenu Soldánovou, členku MR, za členku redakční rady Chomutovských novin.


 
 
Usnesení RaMěst č.352/99  z 28.6. 1999
Problematika Městských lázní
----------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
informaci o tom, že firma Aqua s.r.o. nedodala odhad ceny movitých zařizovacích předmětů firmy umístěných v Městských lázních v Chomutově, tím
p o v a ž u j e
předchozí dohody s firmou Aqua s.r.o. za nesplněné vinou firmy a
u k l á d á
ing. Turkovi, tajemníkovi MěÚ
-----------------------------
zajistit převzetí majetku Města v souladu se smlouvou.


 
 
Usnesení RaMěst č.353/99  z 28.6. 1999
Odstoupení z komise Fondu rozvoje bydlení
-----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e   n a  v ě d o m í
odstoupení ing. Karla Müllera a ing. Oldřišky Prokopové z komise Fondu rozvoje bydlení.