Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 28.6. 2000
 
 
Usnesení RaMěst č.324/00  z 28.6. 2000
Problematika VŘ na ředitele Obchodní akademie Chomutov
------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
dopis ing. Špirhanzla ve věci konkurzního řízení na ředitele OA Chomutov a
u k l á d á
ing. Hassmanovi, zástupci města v konkurzní komisi
--------------------------------------------------
odeslat řediteli Špirhanzlovi dopis dle zápisu a při vlastním konkurzním řízení trvat na řešení jedním z postupů dle návrhu právního oddělení města.


 
 
Usnesení RaMěst č.325/00  z 28.6. 2000
Metodický pokyn k postupu při provádění změn vyvolaných reformou státní správy
-------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Novákovi, starostovi města
-----------------------------
svolat mimořádné jednání MR rozšířené o členy MZ a přizvat zástupce dotčených organizací.
T: 21. 8. 2000


 
 
Usnesení RaMěst č.326/00  z 28.6. 2000
Žádost p. Agnesy Jiříkové
-------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s nahlédnutím p. Agnesy Jiříkové do zápisu z jednání MR ze dne 8. 3. 2000, jednání ze dne 20. 3. 2000 k usnesení č. 135/00 a jednání ze dne 3. 4. 2000 k usnesení č. 145/00.


 
 
Usnesení RaMěst č.327/00  z 28.6. 2000
Služební cesta starosty města do Španělska
------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
služební cestu starosty města do Španělska dle pozvánky od firmy ISTOBAL, S.A. 
 
Usnesení RaMěst č.328/00  z 28.6. 2000
Šatny pro hosty na zimním stadionu
----------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
stanovisko ČSLH ke stavu šaten pro hosty na ZS v Chomutově a
u k l á d á
1) OTIS
----
vypsat VŘ na realizátora rekonstrukce šaten pro hosty a vybudování sociálního zázemí
2) OE
--
zajistit finanční zdroje na krytí této akce.


 
 
Usnesení RaMěst č.329/00  z 28.6. 2000
Příspěvek MMR ČR na sochu T.G.M. v Mexiku
-----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,- Kč pro MMR ČR na sochu T.G.M. v Mexiku.


 
 
Usnesení RaMěst č.330/00  z 28.6. 2000
Zástupce na jednání Valné hromady SD, a.s.
------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
d e l e g u j e
p. Ladislava Tůmu, zástupce starosty na jednání valné hromady a.s. Severočeské doly konané dne 30. 6. 2000.