Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 29.8. 1991
 
 
Usnesení RaMěst č.1013/91 z 29.8. 1991
Situace v podniku ČAD-DP Chomutov
---------------------------------
Městská rada v Chomutově
p o v ě ř u j e
p. Václava Lebedu, vedoucího kontrolního odboru
-----------------------------------------------
i nadále kontrolou v ČAD-DP Chomutov,
p. Miroslavu Sekerkovou, tiskovou mluvčí
----------------------------------------
zveřejněním informace v Chomutovských novinách o situaci v ČAD-DP, 
dále
Městská rada v Chomutově
p o ž a d u j e
na statutárním zástupci podniku ČAD-DP Chomutov
-----------------------------------------------
veškeré smlouvy a dodatky předložit předem k vyjádření městské radě.
V případě prodlevy k odsouhlasení starostovi a jeho zástupcům.


 
 
Usnesení RaMěst č.1014/91 z 29.8. 1991
Žádost o prostor pro činnost komise pro
---------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
se zveřejněním nabídky nebytových prostor v AS Crystal, knihařství Severka a část prostoru AS Luna pro činnost při zajištění "kuponové privatizace". Do doby vyjádření městského zastupitelstva ve smyslu § 36 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích, přenechá tyto prostory pro přípravné činnosti "kuponové privatizace" Podniku výpočeetní techniky v Chomutově.
 
 
Usnesení RaMěst č.1015/91 z 29.8. 1991
Řešení zajištění osvětlení města
--------------------------------
Městská rada v Chomutově
p o ž a d u j e
předložení zprávy o zajištění osvětlení města spolu s rozpočtovými prostředky a posouzením vedoucího ekonomického odboru MÚ.
T: 5.9.1991
 
 
Usnesení RaMěst č.1016/91 z 29.8. 1991
Odprodej nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
žádosti o odprodej a pronájem nemovitosti a
d o p o r u č u j e
Městskému zastupitelstvu v Chomutově
------------------------------------
schválit převody nemovitostí uvedených pod body:
2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 13), 14), 15), 17), 18), 19), 21), 22), 23), 24), 25).
Pokud jde o body:
1) Městská rada v Chomutově
  d o p o r u č u j e
  odprodat zájemci p. Janu Banonovi, Borová 5141 z důvodu řádného hospodaření s 
  majetkem města.
9) Městská rada v Chomutově
  d o p o r u č u j e
  odprodat Úřadu práce v Chomutově
10)Městská rada v Chomutově
  d o p o r u č u j e
  chodník do majetku města přejmout a pozemky školky převést za úplatu dle sazeb
  platných ve městě.
11)Městská rada v Chomutově
  d o p o r u č u j e
  odprodat zájemci p. Rudolfu Martincovi, Čelakovská 1074.
12)Městská rada v Chomutově
  d o p o r u č u j e
  předat do dočasného užívání na dobu neurčitou.
Rozhodnutí o bodech 16) a 20) bude předloženo bezprostředně před jednání MZ.

Městská rada v Chomutově
zároveň konstatuje, že stanovisko komise SMM chápe jako nepoužitelné, neboť komise nebyla usnášeníschopná. Tato skutečnost vyplývá z prezeční listiny ze dne 12. a 19.8.1991.
Dále
Městská rada v Chomutově
ukládá
ing. Mojzíkovi, předsedovi komise SMM  
-------------------------------------
striktní dodržování jednacího řádu komisí městské rady.
 
 
Usnesení RaMěst č.1017/91 z 29.8. 1991
Převod majetku z OPBH Chomutov na MÚ Chomutov
---------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
ústní zprávu o převodu majetku města z OPBH na Městský úřad v Chomutově dle zákona č. 172/1991 Sb. a
doporučuje
městskému zastupitelstvu,
-------------------------
aby souhlasilo s tím, že majetek, který podle zák. č. 172/1991 Sb. přechází z OPBH Chomutov do majetku města a aby pověřilo správou tohoto majétku i nadále s.p. OPBH Chomutov v souladu s §354 HZ.
T: od účinnosti zákona
u k l á d á
p. Josefu Štayrovi, vedoucímu odboru SMM
----------------------------------------
vypracovat seznam nemovitostí ze současného majetku města, který bude rovněž svěřen do správy a údržby st. p. OPBH Chomutov.
T: do 31.10.1991

 
 
Usnesení RaMěst č.1018/91 z 29.8. 1991
Vládní usnesení č. 392/91 - regionální doprava
----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
se svoláním mimořádného zasedání MZ na pondělí dne 2.9.1991 od 15,00 hodin.
Jediným bodem programu tohoto jednání bude projednání opatření k usnesení vlády ČSFR č. 392/91. Dále
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s odesláním dopisu JUDr. Čalfovi, předsedovi federální vlády.
 
 
Usnesení RaMěst č.1019/91 z 29.8. 1991
Oznámení strany zelených
------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
oznámení strany Zelených o konání shromáždění a předává ji odboru vnější správy MÚ.
Členové městské rady vyjádřili své stanovisko k problematice regionální dopravy dopisem premiérovi vlády ČSFR p. Čalfovi.
 
 
Usnesení RaMěst č.1020/91 z 29.8. 1991
Vyhlášení památkové zóny města Chomutova
----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený návrh a
s o u h l a s í 
s vyhlášením centra Chomutova za městskou památkovou zónu a předkládá tento návrh městskému zastupitelstvu k vyjádření.
 
 
Usnesení RaMěst č.1021/91 z 29.8. 1991
Schválení výplaty zálohy na roční prémii řediteli st. p. OPBH Chomutov
----------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrh na výplatu zálohy na roční prémii řediteli OPBH st. p. Chomutov Václavu Kopřivovi ve výši 50% předpokládané roční prémie dle příslušného ustanovení Dohody o smluvní mzdě a
s c h v a l u j e
výplatu této zálohy v absolutní výši 14.100,-Kčs.
 
 
Usnesení RaMěst č.1022/91 z 29.8. 1991
Zařazení řidičů odtahové služby a taxislužby do profesí nezbytných služeb
-------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrh na zařazení řidičů odtahové služby a taxislužby mezi profese nezbytných služeb a
n e s o u h l a s í
s tím, aby tito řidiči pro případ řešení jejich bytových potřeb byli v případě potřeby zařazováni na pořadník nezbytných služeb.
 
 
Usnesení RaMěst č.1023/91 z 29.8. 1991
Naplňování přenesené pravomoci výkonu státní správy na úseku zemědělství
------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
zprávu a 
v r a c í  j i
ing. Černé, vedoucí odboru životního prostředí
----------------------------------------------
k přepracování s termínem předložení městské radě k projednání do 26. 9. 1991.
 
 
Usnesení RaMěst č.1024/91 z 29.8. 1991
Rozdělení podniku OPBH Chomutov a ukončení jeho činnosti ke dni 31.12.1991
--------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený návrh na:
1) Rozdělení st.p. OPBH Chomutov podle §14 odst. 1 a 2 Zákona č. 111/1990 Sb. o
  státním podnku a
  d o p o r u č u j e MZ
  schválit rozdělení podniku OPBH Chomutov st.p. a ukončení jeho činnosti dnem
  31.12.1991.
2) Založení st.p. PBH Chomutov podle §12 Zákona č. 111/1990 Sb. o státním podniku a
  d o p o r u č u j e MZ
  schválit založení st. podniku PBH Chomutov ke dni 1.1.1992.
Městská rada v Chomutově
p o v ě ř u j e
p. Václava Kopřivu, dosavadního ředitele OPBH Chomutov
------------------------------------------------------
řízením nově založeného podnikua to až do doby jmenování ředitele.

Městská rada v Chomutově
u k l á d á
1) ing. Věře Hlaváčkové, zástupkyni starosty
  -----------------------------------------
  - podat návrh na výmaz podniku OPBH Chomutov st.p. z podnikového rejstříku s
  účinností od 31.12.1991
  - předložit návrh na založení st.p. PBH Chomutov včetně vydání zakládací
  listiny do jednání MZ do 12.12.1991
2) p. René Ďatkovi, vedoucímu odboru hospodaření s byty
  ----------------------------------------------------
  - zajistit zápis založeného st.p. PBH Chomutov do podnikového rejstříku u okresního
  soudu v Ústí nad Labem.

Městská rada v Chomutově
j m e n u j e
p. Josefa Štayra, vedoucího odboru SMM
--------------------------------------
řádným členem delimitační komise u OPBH Chomutov st.p. a to s okamžitou platností a
b e r e  n a  v ě d o m í
doplnění o p. Suchopárovou, vedoucí ekonomického odboru MÚ v Jirkově. 
Dále
Městská rada v Chomutově
p o v ě ř u j e
p. René Ďatka a p. Josefa Štyera
--------------------------------
vypracováním návrhu na urychlení procesu pro práci dislokační komise při zveřejňování a pronájmech nebytových prostor.
T: 5.9.1991


 
 
Usnesení RaMěst č.1025/91 z 29.8. 1991
Postup malé privatizace
-----------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
tuto informaci, dále
p o v ě ř u j e
ing. Miroslava Bilince, vedoucího odboru MHDO
---------------------------------------------
vypracováním konceptu dopisu Okresní privatizační komisi s požadavkem na vyjmutí z privatizace restaturace Městské lázně.
T: 4.9.1991

 
 
Usnesení RaMěst č.1026/91 z 29.8. 1991
Informace o postupu přípravy trolejbusové dopravy
-------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
informaci o průběhu výběrového řízení a souhlasí s jeho výsledkem. Jako nejvhodnější z nabídek organizací byl vybrán Pragoprojekt Praha.
Městská rada v Chomutově
u k l á d á 
ing. Petru Chytrovi, vedoucímu stavebního úřadu
-----------------------------------------------
zpracovat návrh na zajištění realizace trolejbusové dopravy včetně ustavení realizačního týmu.
T: 16.9.1991
T: 16.9.1991
 
 
Usnesení RaMěst č.1027/91 z 29.8. 1991
Vybavení městské policie
------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í,
že městská policie je vybavena zbraněmi a připravuje se vybavení vysílačkami. Dále Městská rada v Chomutově
z v e
do příštího jednání dne 5. 9. Ing. Jaroslava Vostrého.
 
 
Usnesení RaMěst č.1028/91 z 29.8. 1991
Převzetí ručitelství
--------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Jaroslavu Štěpánkovi, vedoucímu ekonomického odboru
--------------------------------------------------------
zpracovat zásady pro převzetí ručitelství MÚ podnikatelům v rámci města Chomutova.
 
 
Usnesení RaMěst č.1029/91 z 29.8. 1991
Odložení termínu splatnosti HS uzavřené mezi MÚ Chomutov a OPBH Chomutov o koupi nemovitostí od OPBH
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
tento dopis a 
z a s í l á  j e j
na vědomí členům MZ s tím, že na jednání MZ dne 12. 9. 1991 bude zaujmuto stanovisko.
 
 
Usnesení RaMěst č.1030/91 z 29.8. 1991
Zpráva o stavu bytů a bydlení občanů romské národnosti ve městech Chomutov a Jirkov - byty a domy ve správě OPBH Chomutov
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p o v ě ř u j e
p. René Ďatka, vedoucího odboru hospodaření s byty
--------------------------------------------------
vypracováním návrhu na usnesení k tomuto materiálu.
T: 26.9.1991

Dále
Městská rada v Chomutově
p o v ě ř u j e
p. Karla Mrázka, starostu
-------------------------
předáním materiálu premiérovi vlády ČR JUDr. Pithartovi.
 
 
Usnesení RaMěst č.1031/91 z 29.8. 1991
Zpráva kontrolní komise MR a vyjádření odboru kontroly ke stížnostem p. Patočkové a p. Abta
-------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
tuto zprávu a předává ji MZ.
 
 
Usnesení RaMěst č.1032/91 z 29.8. 1991
Městský majetek
---------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s vypsáním výběrového řízení na fimru, která obstaravatelským způsobem zajistí podklady pro navrácení majetku města Chomutova.
Vypsáním výběrového řízení městaká rada
p o v ě ř u j e 
ing. Věru Hlaváčkovou, zástupkyni starosty
------------------------------------------
T: 26.9.1991
 
 
Usnesení RaMěst č.1033/91 z 29.8. 1991
Prodej nepotřebného zařízení
----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento materiál do příští rady a
p o v ě ř u j e
ing. Helenu Ulrichovou, tajemnici MÚ
------------------------------------
přípravou návrhu na usnesení ve smyslu přenesené pravomoci MZ na MR ve věci zcizení movitého majetku.
 
 
Usnesení RaMěst č.1034/91 z 29.8. 1991
Žádost p. Stanislava Wlazla o koupi domu čp. 1042 ul. Na bělidle
----------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
žádost a 
p ř e d á v á  j i
odboru správy městského majetku.
 
 
Usnesení RaMěst č.1035/91 z 29.8. 1991
Námět k ochraně a tvorbě životního prostředí - dodatek
------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á :
1. ing. Jaroslavu Štěpánkovi, vedoucímu ekonomického odboru
-----------------------------------------------------------
- najít cestu, jak zajistit možnost bezúročných nebo nízkoúročných půjček (kolem 
  2%) s dobou splatnosti odpovídající fin. možnostem klienta, účelově vázaných na
  změnu systému vytápění.
  T: 26.9.1991 
2. ing. Věře Hlaváčkové, zástupkyni starosty
--------------------------------------------
- projednat možnost poskytování bezúročných půjček z fondů FKSP s představiteli
  odborových organizací města.
  T: 26.9.1991
3. ing. Stanislavě Černé, vedoucí odboru životního prostředí
------------------------------------------------------------
- vypracovat vyhlášku o zákazu provozování lokálních topenišť a to pro topeniště
  provozované podnikateli, organizacemi od topné sezóny 1992/1993, pro soukromé
  obytné objekty od sezóny 1993/1994. K tomu doplnit současně platnou vyhlášku o
  poplatcích ve smyslu úlev v souladu s rozhodnutím MR.
  T: 26.9.1991
- vypracovat obecně platnou vyhlášku o zákazu rozdělávání otevřených ohňů, při nichž
  je spalován zahradní a domovní odpad s okamžitou platností.
  T: 5.9.1991