Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 29.8. 1995
 
 
Usnesení RaMěst č.499/95  z 29.8. 1995
Projednání žádostí občanů dle zápisu BK z 28.7.1995
---------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s o u h l a s í
- s návrhem řešení žádosti občanů o výměnu stávajícího bytu za byt menší dle bodu 2) zápisu BK
- s návrhem řešení žádosti občanů o přednostní přidělení bytu dle bodu 3) zápisu BK
- s návrhem řešení žádosti občanů o výměnu bytu dle bodu 4) zápisu BK
- s návrhem řešení žádosti občanů dle bodu 5) zápisu BK 
 
Usnesení RaMěst č.500/95  z 29.8. 1995
Návrh Obecně závazné vyhlášky o hospodaření s byty v majetku města CV
---------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
projednání OZV o hospodaření s byty v majetku města CV do doby rozhodnutí MZ o způsobu prodeje bytů v majetku města.


 
 
Usnesení RaMěst č.501/95  z 29.8. 1995
Návrh Obecně závazné vyhlášky - Domovní řád
-------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
předložený návrh Obecně závazné vyhlášky - Domovní řád s tím, že
- čl. č. 11 bude znít:
"Po dohodě správy domu a nájemců bytů je přípustné, aby byl dům uzavřen, přičemž však musí být zabezpečena možnost styku s nájemci bytů"
- čl. č. 18 bude rozšířen: o bod č.4
"4) kontrolu dodržování tohoto domovního řádu provádí správce bytového fondu nebo jím pověřené osoby"
a dále
u k l á d á
p. Říhovi, zástupci starosty
-----------------------------
předložit tento návrh OZV do MZ dne 30. 8. 1995.
 
 
Usnesení RaMěst č.502/95  z 29.8. 1995
Udělení výjimky z OZV o hospodaření s byty v majetku města
----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
výjimku z OZV o hospodaření s byty v majetku města v § 9 odst.5 o placení kaucí u bytů poskytnutých k opravě svépomocí a
u k l á d á
p. Gothardové, pov. vedoucí OHaS
--------------------------------
zajistit okamžité navrácení kaucí složených nájemci bytů na svépomoc v r. 1995
a dále
u k l á d á
p. Říhovi, zástupci starosty
----------------------------
předložit tuto výjimku ke schválení MZ.


 
 
Usnesení RaMěst č.503/95  z 29.8. 1995
Odvolání tajemníka
------------------
Městská rada v Chomutově
r e v o k u j e
své usnesení č. 476/95 a po projednání s přednostou OkÚ CV
o d v o l á v á
ing. Petra Cakla z funkce tajemníka MěÚ Chomutov a
o d k l á d á
účinnost tohoto usnesení až do souhlasného vyjádření přednosty OkÚ Chomutov.


 
 
Usnesení RaMěst č.504/95  z 29.8. 1995
Výběrové řízení na pojištění majetku města Chomutova
----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrhy vyplývající z výběrového řízení,
n e v y b r a l a
z předložených návrhů a
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu OSMM
-------------------------------
zrušit VŘ a vypsat nové dle zákona č. 199/94 Sb.


 
 
Usnesení RaMěst č.505/95  z 29.8. 1995
Dopis členů MZ klubu SPR-RSČ
----------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
dopis členů MZ zvolených za SPR-RSČ ze dne 14.8. 1995 o jejich vystoupení z klubu SPR - RSČ.


 
 
Usnesení RaMěst č.506/95  z 29.8. 1995
Dohoda o vydání nemovitosti dle zákona č. 87/91 Sb.
---------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložené zprávy a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit:
- uzavření dohody o vydání nemovitostí čp. 1184 v ul. Mostecké v Chomutově se st.parc.č. 1758 o vým. 186 m2, garáže se st.parc.č. 1757/2 o vým. 25 m2 a zahrady pč.p. 1757/1 o vým. 1009 m2 dle zák. č. 87/91 Sb. ve znění zák.č.164/94 St.v k.ú. Chomutov I manželům Kosovým, bytem Kanada, st. občanům ČR, zastoupeným na základě plné moci p. ing.Ludvíkem Kosem, bytem Praha 4
- uzavření dohody o zrušení užívání pozemku č.parc. 862/23 ovocný sad o vým. 7151 m2 v k.ú. Chomutov I s vlastníkem p. Stefanií Maňáskovou, bytem Chomutov, Kamenná 5127.


 
 
Usnesení RaMěst č.507/95  z 29.8. 1995
A. Návrh pravidel pro dispozice s nemovitostmi na změnu užívání NP - B. Návrh na řešení bytové problematiky v CV - B1. Koncepce prodeje domů v majetku města do 10 b.j. - B2. Zásady prodeje bytů podle usnesení MZ č. 147/95 nad 10 b.j. - B3. Zásad
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený materiál a
d o p o r u č u j e MZ
schválit předložený systém prodeje a pronájmu nemovitostí, včetně doplnění připomínek zastupitelů klubu ODS z 25. 8. 1995.


 
 
Usnesení RaMěst č.508/95  z 29.8. 1995
Stížnost občanů na dopravní situaci v ul. Guttenbergova a Vilová v CV
---------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s o u h l a s í
s vyřazením osobní dopravy a zrušením místní komunikace spojující ul. Škroupova a Guttenbergova a
u k l á d á
OHaS
----
prověřit možnost změny dopravního značení.
Termín: do 30. 9. 95

 
 
Usnesení RaMěst č.509/95  z 29.8. 1995
Dědictví a budoucnost - ČESKO-NĚMECKO-SLOVENSKÁ KULTURNÍ INICIATIVA
-------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s uskutečněním pódiové diskuse na téma "Intolerance, rasismus. Češi a Němci správci dobrého sousedství", kterou pořádá Česko-německo-slovenská kulturní iniciativa a
s o u h l a s í
s bezplatným pronájmem zařízení města
a dále
u k l á d á
p. Mikovcové, vedoucí odd. OHaS
---------------------------------
dát organizátorům adresář institucí města, které mají být obeslány.


 
 
Usnesení RaMěst č.510/95  z 29.8. 1995
Založení DP a.s. CHomutov - Jirkov (návrh stanov )
--------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu
a dále
u k l á d á
ing. Bocianovi, starostovi města
--------------------------------
předložit návrh MZ s vyjádřením Mgr.Kačicové k projednání.
Termín: MZ 27. 9. 95


 
 
Usnesení RaMěst č.511/95  z 29.8. 1995
Nájemní smlouva č. 08 - 0002 - 22 firma "Liana" CV - podnájem
-------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento materiál a
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu OSMM
-----------------------------
předložit návrh podnájemní smlouvy mezi firmou Liana a firmou CS EDEKA.
 
 
Usnesení RaMěst č.512/95  z 29.8. 1995
Informace od ředitele Policie ČR JUDr. Řehůřka
----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
informaci a
u k l á d á
1) p. Gothardové, pov. vedoucí OHaS
--------------------------------
zadat zpracování studie na řešení propojení silnic č.I/7 a č. I/13 ve směru od Hory sv. Šebestiána

2) ing.Bocianovi, starostovi města
--------------------------------
jednat s Ministerstvem dopravy ČR o perspektivě zahájení výstavby tzv. Severozápadního obchvatu města Chomutova.


 
 
Usnesení RaMěst č.513/95  z 29.8. 1995
Vyjádření k dopisům p. Nevoleho
-------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
znovu dopis p. Nevoleho ze dne 25. 7. 1995 a dopis z 23. 8. 1995 a
t r v á
na svých usn. č. 95/95/3 z 8. 3. 95, 260/95 z 3. 5. 95 a 413/95 z
12. 7. 95
a dále
u k l á d á
p. Voříškovi, vedoucímu kontrolního odd.
-----------------------------------------
prověřit obsah dopisů z 25. 7. 95 a 23. 8. 95 s cílem zjistit, zda nedošlo k porušení správného postupu úředníků města.
Termín: 6. 9. 95


 
 
Usnesení RaMěst č.514/95  z 29.8. 1995
Vyjádření k dopisu p. Hanákové
------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
znovu dopis p. Hanákové ze dne 1. 6. 1995 a dopis z 15. 8. 1995 a
t r v á
na svých usn. č. 260/95 z 3. 5. 95 a 413/95 z 12. 7. 95
a dále
u k l á d á
p. Voříškovi, vedoucímu kontrolního odd.
----------------------------------------
prověřit obsah dopisů s cílem zjistit, zda nedošlo k porušení správného postupu úředníků města.
Termín: 6. 9. 95 
 
Usnesení RaMěst č.515/95  z 29.8. 1995
Vyjádření k dopisu p. Balíka
----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
dopis p. Tomáše Balíka ze dne 25. 8. 1995 a
p ř e d k l á d á
jej k projednání MZ.


 
 
Usnesení RaMěst č.516/95  z 29.8. 1995
Zpráva o činnosti MěPo za červen 1995 a červenec 1995
-----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
zprávu o činnosti MěPo za měsíc červen 1995 a červenec 1995
a dále
u k l á d á
p. Olišarovi, řediteli MěPo
----------------------------
předkládat zprávy o činnosti MěPO čtvrtletně.


 
 
Usnesení RaMěst č.517/95  z 29.8. 1995
Rozestavěný kulturní dům - návrh na řešení
------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrh na řešení problematiky KD a
p ř e d k l á d á
MZ alternativy:
a) odprodat objekt
b) pronajmout objekt
c) postupovat dle varianty 2.2. důvodové zprávy
a dále
d o p o r u č u j e  MZ
vypsat výběrové řízení mezi přihlášenými pro odprodej nemovitosti.


 
 
Usnesení RaMěst č.518/95  z 29.8. 1995
Provedené udržovací práce na objektu č.p. 890 ul. Raisova v CV
--------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu.


 
 
Usnesení RaMěst č.519/95  z 29.8. 1995
Poskytnutí mimořádné jednorázové odměny starostovi a jeho zástupci
------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p o s k y t u j e
dle § 45 písmene n), zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, v úplném znění, mimořádnou jednorázovou odměnu starostovi a jeho zástupci za splnění mimořádných a zvláště významných úkolů města v prvním pololetí roku 1995 ve výši dvojnásobku jejich měsíční odměny.


 
 
Usnesení RaMěst č.520/95  z 29.8. 1995
Návrh odměny tajemníkovi MěÚ
----------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s návrhem starosty na poskytnutí odměny tajemníkovi MěÚ ing.Petru Caklovi v navržené výši. 
 
Usnesení RaMěst č.521/95  z 29.8. 1995
Návrh odměn vedoucím odborů MěÚ
-------------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s návrhem tajemníka MěÚ na poskytnutí odměn vedoucím odborů MěÚ za úspěšné splnění mimořádných nebo zvláště významných pracovních úkolů v prvním pololetí roku 1995 dle důvodové zprávy a zápisu MR.


 
 
Usnesení RaMěst č.522/95  z 29.8. 1995
Aktualizace povodňové komise
----------------------------
Městská rada v Chomutově
a k t u a l i z u j e
složení povodňové komise z roku 1992 takto:
předseda komise: starosta ing. Bohumil Bocian
členové: pov. vedoucí OHaS Jaroslava Gothardová
ředitel MěPo Josef Olišar
ředitel TSmCH Jaroslav Hladík
velitel jednotky DH Alois Pileček
pracovník Povodí Ohře Vilém Hlaváček


 
 
Usnesení RaMěst č.523/95  z 29.8. 1995
Smlouva o budoucí smlouvě na CKZ
--------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou smlouvu a
d o p o r u č u j e  MZ
tuto smlouvu schválit a pověřit starostu a zástupce starosty jejím podpisem, po předchozím prověření právní stránky.


 
 
Usnesení RaMěst č.524/95  z 29.8. 1995
Oslavy 45. výročí RTV
---------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a   v ě d o m í
záměr VÚ 4341 uspořádat oslavy 45. výročí radiotechnického vojska a předání historického městského praporu města Chomutova 41. rtb včetně vojenské přehlídky na náměstí 1. máje v Chomutově dne 22. 9. 1995 a
u k l á d á
p. Gothardové, pov. vedoucí OHaS
--------------------------------
ing. Bocianové, vedoucí OVVS
----------------------------
p. Hladíkovi, řediteli TSmCH
-----------------------------
spolupracovat na zajištění akce s VÚ 4341 Chomutov.


 
 
Usnesení RaMěst č.525/95  z 29.8. 1995
Dotazy p. Šícha na MR
---------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
dopis p. Šícha a
u k l á d á
ing. Bocianovi, starostovi města
---------------------------------
odpovědět na dotazy p. Šícha.


 
 
Usnesení RaMěst č.526/95  z 29.8. 1995
Odstoupení členů MZ
-------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
odstoupení MUDr. Jiřího Kroha, p. Jaroslava Brabence a MUDr. Radka Měšťana z MZ a
p r o h l a š u j e
na základě zákona o obcích č. 367/90 Sb. § 45 náhradníky za tyto členy MZ:
za MUDr. Jiřího Kroha p. ing. Pavla Nuslauera
za p. Miroslava Brabence p. Jiřího Toušku
za MUDr. Radka Měšťana p. JUDr. Jiřího Škodu.


 
 
Usnesení RaMěst č.527/95  z 29.8. 1995
Dopis p. Wünsche
----------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
dopis p. Wünsche z 24. 8. 1995 a
u k l á d á
Mgr.Kačicové, právničce MěÚ (garant)
------------------------------------
Kontrolnímu oddělení
--------------------
celou záležitost prošetřit.
Termín: do 13. 9. 1995


 
 
Usnesení RaMěst č.528/95  z 29.8. 1995
Žádost SBD o pronájem
---------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
dopis ředitele SBD v CV s žádostí o pronájem NP.


 
 
Usnesení RaMěst č.529/95  z 29.8. 1995
Dopis k objektu MŠ v ul. Kochova
--------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
dopis ředitele odboru majetkového podnikání a privatizace dr.Valeše z MPSNMaP a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit žádost o přímý prodej nemovitosti MŠ ul. Kochova do vlastnictví města za účetní hodnotu.