Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 29.11. 1999
 
 
Usnesení RaMěst č.595/99  z 29.11. 1999
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce podle § 659 a násl. občanského zákoníku s TSmCh, se sídlem na nám. 1. máje čp. 89 na NP v domě čp. 1443 ul. Meisnerova, CV o celk. vým. 482,33 m2, za účelem provozování vazárny věnců.

2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
- viz MR 15. 11. 99

3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s c h v a l u j e
uzavření dodatku k NS č. 8/99 ve věci změny článku II. odst. 5 NS a žádost p. Wiléma Hubky, EMRITER v.o.s.
z a m í t á.

4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP o vým. 180,60 m2 v 1. patře domu čp. 15 na nám. 1. máje spol. O.K. Music s r.o., zast. jednatelem p. Lubošem Krotilem, za účelem rozšíření činnosti hudebního klubu a
s c h v a l u j e
uzavření dodatku k NS, za nájemné 208,- Kč/m2/rok, tj. 37.565,- Kč/rok a uzavření dodatku k NS, kterým dojde k úpravě výměry užívaných prostoru se spol. Carmen Fashion s r.o..

5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově 
s c h v a l u j e
pronájem částí ppč. 1466 v k.ú. CV I, vedené v KN jako zahrada, k zahrádkářským účelům, za cenu 1,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou takto:
- p. Vladislavu Sůvovi, bytem CV, Adámkova 4974, část o vým. 410 m2 za 410,- Kč/rok
- p. Josefu Schreinemachersovi, bytem CV, Kamenná 5121, část o vým. 410 m2 za 410,- Kč/rok
- p. Jiřímu Šnáblovi, bytem CV, Adámkova 4946, část o vým. 440 m2 za 440,- Kč/rok
- p. Jiřímu Voglovi, bytem CV, Kpt. Jaroše 3777, část o vým. 410 m2 za 410,- Kč/rok
- p. Kamilu Wiednerovi, bytem CV, Březenecká 4689, část o vým. 410 m2 za 410,- Kč/rok


6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově 
s c h v a l u j e
pronájem ppč. 2782 o vým. 180 m2 v k.ú. CV I vedené v KN jako zahrada, p. Evženu Křikavovi, bytem CV, Rokycanova 1160 k zahrádkářským účelům, za cenu 1,- Kč/m2/rok, tj. 180,- Kč/rok, na dobu neurčitou a dále
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru prodeje části ppč. 2782 o vým. 180 m2 v k.ú. CV I, vedené v KN jako zahrada.

7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově 
s c h v a l u j e
pronájem ppč. 3658 o vým. 88 m2 v k.ú. CV I, vedené v KN jako zahrada, vlastníkům sousedících nemovitostí manž. MUDr. Jiřímu a MUDr. Jaroslavě Beranovým, bytem CV, Spořická 3031, p. Drahoslavě Scheinerové, bytem CV, Spořická 1856, manž. Petru Filovi, bytem CV, Spořická 1856 a Jitce Filové, bytem CV, Kostnická 4076, manž. Lubošovi a Pavle Jírovým, bytem CV, Spořická 3200, rovným dílem, za účelem zajištění přístupu do dvorních traktů domů a příjezdu ke garážím, za cenu 3,- Kč/m2/rok, tj. celkem 264,- Kč/rok, s účinností od 1. 1. 2000 na dobu neurčitou.

8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (pronájem části ppč. 372/1 v k.ú. CV II) a
u k l á d á
ODaS
----
prověřit možnosti individuálního parkování na pozemních komunikací ve městě.

9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem ppč. 5343 o vým. 1028 m2 v k.ú. CV I, vedené v KN jako zahrada, p. Janu Päckerovi, bytem CV, Škroupova 1397, k zahrádkářským účelům, za cenu 1,- Kč/m2/rok, tj. 1.028,- Kč/rok, na dobu neurčitou.10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově 
s c h v a l u j e
pronájem:
- části ppč. 5523 o vým. 5000 m2 v k.ú. CV I, vedené v KN jako lesní půda, p. Ervínu Tuháčkovi, bytem Boleboř 61 (fa HUBERT), za účelem pěstování sazenic lesních dřevin, za cenu 10.000,- Kč/rok, s účinností od 1. 1. 2000 na dobu neurčitou
- části ppč. 5 o vým. 210 m2 v k.ú. Hora Sv. Šebestiána, vedené v KN jako zahrada, p. Marii Mittelbachové, bytem Hora Sv. Šebestiána 32, k zahrádkářským účelům za cenu 1,- Kč/m2/rok, tj. 210,- Kč/rok, s účinností od 1. 1. 2000 na dobu neurčitou
- části ppč. 5 o vým. 777 m2 v k.ú. Hora Sv. Šebestiána, vedené v KN jako zahrada, p. Růženě Kovaříkové, bytem Hora Sv. Šebestiána 33, k zahrádkářským účelům za cenu 1,- Kč/m2/rok, tj. 777,- Kč/rok, s účinností od 1. 1. 2000 na dobu neurčitou.

REVOKOVÁNO usn. č. 110/00/14 ze dne 8. 3. 2000

11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově 
s c h v a l u j e
uzavření NS na pronájem části ppč. 118/2 s firmou RadioMobil a.s., se sídlem v Praze 2, Londýnská 59, za účelem umístění a provozování telekomunikačního zařízení v předloženém znění.

12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově 
s c h v a l u j e
umoření částky ve výši 77.210,- Kč bývalému nájemci NP v objektu "LUNA" ul. Jiráskova, CV, p. V. Dušánkovi, za provedení opravy střechy.

13.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově 
s c h v a l u j e
povolení instalace komunikačního zařízení (paraboly ARO 22.0 a všesměrové komunikační antény OD12-2400) na střechu panelového domu čp. 5182 Zahradní, CV p. Miloslavu Hladovi, bytem CV, Zahradní 5182, za účelem příjmu a vysílání digitálních dat, na dobu neurčitou, za cenu 200,- Kč/měs..

14.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
- viz MR 15. 11. 99

15.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
- viz MR 15. 11. 99

16.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit prodej ppč. 2331 o vým. 477 m2 a ppč. 2332 o vým. 619 m2 (zahrady) v k.ú. CV II v Čermákově ul., dle pravidel na výstavbu RD, žadateli s obálkou č. 2 - p. Bohuslav Roll, Revoluční 3920, CV, za cenu nabídnutou 414,- Kč/m2, tj. 450.000,- Kč.
V případě, že tak nebude učiněno, bude kupní smlouva uzavřena se zájemcem umístěným ve druhém pořadí (obálka č. 3), nebo následně se zájemcem umístěným ve třetím pořadí (obálka č. 1).


17.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
- viz MR 15. 11. 99

18.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zřízení věcného břemene v objektech čp. 140, 3993, 3994, 3995, 3697, 3698, 895, 4619, 4644, 3889, 3890, 3891, 3892, 3893, 3894, 3780, 3850, 3706, 3707, 3712, 3713, 3749, 3752, 3916, 3808, 3809, 3989, 3989, 4003, 4014, 4017, 4192, 4426, 4207, 4130, 4127, 4071, 4074, 4099, 4102, 4046, 4049 na trvalé umístění sekundérních rozvodů v těchto objektech a trpění přístupu do objektů za účelem provozování a oprav za symbolickou cenu 100,- Kč.

19.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit prodej ppč. 2490/2 v k.ú. CV I o vým. 24 m2 (ost. plocha), manž. Fischerovým, bytem CV, Na Příkopech 3698, za cenu 7.000,- Kč (tj. 291,- Kč/m2).

20.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit
1) prodej ideální poloviny ppč. 1259/1 o vým. 1247 m2 v k.ú. CV II p. Stanislavě Lacinové, bytem CV, Lužická 2395, za cenu 62.350,- Kč formou společného prodeje

2) darování spoluvlastnického podílu ing. Bejšovcové ve výši dle ZP 42.090,- Kč na ppč. 1153/2 Městu Chomutov s tím, že Město uhradí výlohy převodu

3) zveřejnění záměru prodeje ppč. 1260/1 majitelce sousední nemovitosti p. Lacinové.


21.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
revokovat usn. MZ č. 030/98/20 ze dne 25. 3. 1998 a
s c h v á l i t
- zveřejnění záměru prodeje ppč. 2840/6 v k.ú. CV I (vým. 891 m2, ost. plocha, oddělené z ppč. 2840/1 a 4) manželům Schlejerovým Rudolfovi a Marii, bytem CV, Jiráskova 4168
- zveřejnění záměru darování ppč. 74/9, 75/4, 75/5, 372/2, 372/8, 373/9 v k.ú. CV II do vlastnictví Města Chomutov od manželů Schlejerových.

22.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
- viz MR 15. 11. 99

23.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
- staženo z jednání


24.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově 
d o p o r u č u j e  MZ
neschválit odprodej části ppč. 507/1 a části ppč. 507/3, obě vedené v KN jako ostatní plochy v k.ú. CV I do vlastnictví ing. Jana Votavy, bytem CV, Libušina 1314.

25.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově 
d o p o r u č u j e  MZ
neschválit odprodej části ppč. 3172/5 o vým. cca 96 m2 v k.ú. CV II do vlastnictví p. Zdeňka Fojtíka, p. Libora Dudka, p. Miroslava Frecera a p. Ireny Řezáčové, všichni bytem CV, U Hačky 4719 za účelem výstavby garáží.

26.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově 
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje ppč. 1127 o vým. 385 m2 v k.ú. CV I za účelem využití jako zahrada.

27.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově 
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje ppč. 3500/57 o vým. 21 m2, ppč. 3496/2 o vým. 25 m2 a ppč. 3497/12 o vým. 6 m2, všechny vedené v KN jako zast. plochy v k.ú. CV I vlastníkům staveb - garáží umístěných na předmětných pozemcích.

28.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově 
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje ppč. 2221/2 o vým. 240 m2 vedené v KN jako zast. plocha a ppč. 2221/3 o vým. 9 m2, obě v k.ú. CV I vlastníkovi domu čp. 588 v ul. Dukelská.

29.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově 
d o p o r u č u j e  MZ
trvat na usn. MZ č. 03/98/2 ze dne 28. 1. 1998, kterým bylo schváleno uzavření kupní smlouvy s předkupním věcným právem na prodávané pozemky (ppč. 2755, 2757, 2758, 2759 v k.ú. CV I) s podmínkou, že výstavba objektu na prodávaných pozemcích bude dokončena do 3 let po provedení vkladu těchto nemovitostí do katastru nemovitostí.

30.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově 
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje ppč. 1627/1 o vým. 3647 m2 a ppč. 1626 o vým. 965 m2 v k.ú. CV I.31.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
neschválit odprodej ppč. 1711/4 o vým. 831 m2 vedené v KN jako zahrada a ppč. 1710/2 o vým. 5 m2 vedené v KN jako zastavěný plocha - dvůr, obě v k.ú. CV I, do vlastnictví manž. ing. Jaroslava a Marie Procházkových, bytem CV, Krátká 3021 za cenu 130.000,- Kč (tj. cca 156,- Kč/m2).

32.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
zveřejnění se záměrem pronájmu jedné místnosti a povolení umístění anténních stožárů za účelem vybudování stanice BSM pro umístění technologie mobilních telefonů GSM 1800 firmy NOKIA s.r.o. na domě čp. 4512 Bezručova, CV
a dále
s o u h l a s í
s možností připomínkování projektu změny užívání shora uvedené nemovitosti ve smyslu specifikování požadavků na vybudování jedné místnosti pro umístění technologického zařízení firmy NOKIA s.r.o. a zřízení sídla MÚSS Chomutov.

33.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
neschválit zveřejnění záměru odprodeje ppč. 4305/13 o vým. 730 m2 vedené v KN jako zast. plocha v k.ú. CV I vlastníkovi stavby umístěné na předmětném pozemku.

34.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru zřízení úplatného věcného břemene vedení inž. sítí přes ppč. 4235/5, 4305/12, 4305/28, 4305/30, 4328/1 a 4331/2 v k.ú. CV I pro vlastníka stavby na ppč. 4305/13 v k.ú. CV I.

35.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
- viz MR 15. 11. 99

36.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit směnu pozemků s ČR ŘSD v k.ú. CV II a Křimov s tím, že rozdíl hodnot ve výši 192.030,- Kč ve prospěch Města uhradí ČR ŘSD do 60-ti dnů ode dne vkladu vlastnického práva do KN.

37.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
revokovat usn. MZ č. 039/99/11 ze dne 26. 5. 1999 a usn. MZ č. 050/99/6 ze dne 30. 6. 1999 a
schválit prodej domu čp. 3568 s ppč. 1015/1 (st. pl.) o vým. 501 m2 a ppč. 1015/3 (ost. pl.) o vým. 40 m2 ve Zborovské ul. v k.ú. CV I do spoluvlastnictví manž. Libora a Jitky Malínkových, p. Zdeňky Pelantové, p. Josefy Traplové a manž. Ladislava a Hany Hoškových, všichni bytem CV, Zborovská 3558 za kupní cenu dohodnutou, tj. 972.111,- Kč.

38.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s c h v a l u j e
investiční akci vybudování vodovodní přípojky, elektropřípojky a komunikace v ul. Čermákova s tím, že po zpracování projektové dokumentace bude projednán návrh na rozpočtovou změnu.

39.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
- viz MR 15. 11. 99

40.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
staženo z programu

41.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit prodej domu čp. 1231 A s ppč. 1798 (st. pl.) o vým. 317 m2 a ppč. 1797/1 (zahrada) o vým. 1769 m2 v Přemyslově ul. v k.ú. CV I do spoluvlastnictví manž. Karla st. a Ireny Strakových, manž. Karla ml. a Lenky Strakových, manž. ing. Marcela a Marie Šlajových a manž. Michala a Miluše Chovanských, všichni bytem CV, Přemyslova 1231 A, za kupní cenu dohodnutou 1.265.520,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.596/99  z 29.11. 1999
Návrh rozpočtu na rok 2000 - III. čtení
---------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený materiál a
u k l á d á
1) ing. Turkovi, tajemníkovi MěÚ
-----------------------------
předat skutečný majetek města ke správě organizacím, zejména pasporty komunikací, veřejného osvětlení a veřejné zeleně

2) PaedDr. Rothovi, vedoucímu OŽPaR (garant)
ing. Chytrovi, vedoucímu OTIS
-----------------------------------------
zajistit finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí na zbudování a rekultivace vlastní skládky Jihozápadního pole
a dále
d o p o r u č u j e  MZ
schválit
- výši příjmů města dle návrhu
- výši běžných výdajů a kapitálových výdajů orj. 01 dle návrhu
- celkový objem kapitálových výdajů na investice a opravy


 
 
Usnesení RaMěst č.597/99  z 29.11. 1999
Změna účelovosti poskytnutí finančních darů organizacím
-------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit použití finančních darů u Nemocnice s poliklinikou Chomutov, Střední prům. školy a Vyšší odborné školy Chomutov a Souboru SKEJUŠAN Chomutov pro účely dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.598/99  z 29.11. 1999
Využití domů v ul. Na Moráni
----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento materiál.


 
 
Usnesení RaMěst č.599/99  z 29.11. 1999
Odstranění havárie štítů domů
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
odstranění havarijního stavu štítů domů čp. 4590 a 4595 ul. Dřínovská, 4527 a 4530 ul. Stavbařská, 4615 ul. 17. listopadu, Chomutov a
u k l á d á
ing. Chytrovi, pov. vedoucímu OTIS
-----------------------------------
zajistit dodavatele těchto akcí výzvou jednomu zájemci.


 
 
Usnesení RaMěst č.600/99  z 29.11. 1999
Restaurátorské práce kostel Sv. Kateřiny 2000
---------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
pro dokončení restaurátorských prací v kostele Sv. Kateřiny v roce 2000 zadat zakázku formou výzvy jednomu zájemci dle § 50 zákona o zadávání veřejných zakázek.


 
 
Usnesení RaMěst č.601/99  z 29.11. 1999
Rozpočtová změna č. 44
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů org. jedn. 01, položka 4116 o částku 724.000,- Kč
- zvýšení výdajů org. jedn. 02, oddíl 33 § 22, položka 5171, organizace 9502 o částku 724.000,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.602/99  z 29.11. 1999
Dostavba areálu garáží Heydukova, Chomutov
------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
r o z h o d l a
o výběru nejvhodnější nabídky a
u k l á d á
ing. Chytrovi, pov. vedoucímu OTIS
----------------------------------
zajistit realizaci veřejné zakázky "Dostavba areálu garáží Heydukova, Chomutov" nákladem 300 tis. Kč, uvedeném v rozpočtu Města na rok 1999, f. FINSTAV spol. s.r.o., Chomutov


 
 
Usnesení RaMěst č.603/99  z 29.11. 1999
Projekt změny využití bytového domu čp. 4512 na DPS
---------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
r o z h o d l a
o výběru nejvhodnější nabídky a
u k l á d á
ing. Chytrovi, pov. vedoucímu OTIS
-----------------------------------
zajistit zpracování veřejné zakázky "Projekt změny využití bytového domu čp. 4512 na DPS" spol. s.r.o. Bohemia Arch, Kadaňská 3546, Chomutov.


 
 
Usnesení RaMěst č.604/99  z 29.11. 1999
Středisko výchovné péče pro děti a mládež
-----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
v y d á v á
kladné stanovisko ke zřízení odloučeného pracoviště Střediska výchovné péče pro děti a mládež Most v Chomutově, Školní ul..


 
 
Usnesení RaMěst č.605/99  z 29.11. 1999
Rozpočtová změna č. 54
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů org. jedn. 07, odd. § 3111 pol. 2321 o částku 45.000,- Kč
- zvýšení výdajů org. jedn. 07, odd. § 3115 org. 320 pol. 5137 o částku 30.000,- Kč
- zvýšení výdajů org. jedn. 07, odd. § 3111 org. 381 pol. 5169 o částku 15.000,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.606/99  z 29.11. 1999
Rozpočtová změna č. 55
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- snížení výdajů org.jedn. 07, odd. § 3113 pol. 5331, org. 303
o částku 287.350,- Kč
- snížení výdajů org. jedn. 07, odd. § 3113 pol. 5331, org. 307 o částku 450.134,- Kč
- snížení výdajů org. jedn. 07, odd. § 3113 pol. 5331, org. 314 o částku 681.790,- Kč
- zvýšení výdajů org. jedn. 07, odd. § 3113 pol. 5169 o částku 1.419.274,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.607/99  z 29.11. 1999
Návrh na zvýšení osobního hodnocení pro ředitele MÚSS Chomutov
--------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený návrh a
s c h v a l u j e
zvýšení osobního hodnocení pro ředitele MÚSS Chomutov Milana Doležala se změnou dle zápisu.


 
 
Usnesení RaMěst č.608/99  z 29.11. 1999
Rozpočtová změna č. 57
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení výdajů orj. 17, odd§ 4349 (MÚSS), položka 5331 (dotace) o částku 320.000,- Kč.
- zvýšení příjmů orj. 02 (OMP), odd§ 3612, položka 2132 (příjmy z MERKURU) o částku 320.000,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.609/99  z 29.11. 1999
Rozpočtová změna č. 49
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a   s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů orj. 1 (OE), položka 4111 (neinvestiční dotace) o částku 24.000,- Kč, ÚZ 98077
- zvýšení výdajů orj. 16 odd§ 5512 (OZÚ), položka 5137 (drobný hmotný majetek) o částku 24.000,- Kč, ÚZ 98077.
 
 
Usnesení RaMěst č.610/99  z 29.11. 1999
Rozpočtová změna č. 56
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- snížení neinvestičních výdajů orj.16 odd§ 5512 na položkách:
5119 - platby za provedenou práci j.n.     140.000,- Kč
5132 - ochranné pomůcky             30.000,- Kč
5136 - knihy, učební pomůcky a tisk        3.000,- Kč
5139 - nákup materiálu j.n.           10.000,- Kč
5153 - plyn                   15.000,- Kč
5154 - elektrická energie             5.000,- Kč
5156 - pohonné hmoty a maziva           5.000,- Kč
5163 - služby peněžních ústavů          25.000,- Kč
5167 - služby školení a vzdělávání        5.000,- Kč
5169 - nákup služeb j.n.             5.000,- Kč
5179 - opravy a udržování            40.000,- Kč
5362 - odvod daní a poplatků           10.000,- Kč
6122 - stroje, přístroje a zařízení (investice) 17.000,- Kč
------------------------------------------------------------
celkem:                     310.000,- Kč
- zvýšení investičních výdajů orj. 16 odd§ 5512, položka 6123 - dopravní prostředky o částku 310.000,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.611/99  z 29.11. 1999
Udělení výjimky z OZV o chovu zvířectva na území města
------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  MZ
zrušit OZV o chovu zvířectva na území města a schválit novou OZV rozšířenou o následující odstavec:
- ustanovení bodu 1 a 3 čl. 4 se nevztahují na majitele vodících psů nevidomých občanů.


 
 
Usnesení RaMěst č.612/99  z 29.11. 1999
Návrh odměn členům MěRa za IV. čtvrtletí 1999
---------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
odměny v navržené výši dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.613/99  z 29.11. 1999
Organizační zabezpečení MZ dne 15. 12. 1999
-------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a   a   b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu.


 
 
Usnesení RaMěst č.614/99  z 29.11. 1999
Odměna likvidátorce PBH s.p. v likvidaci
----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
odměnu likvidátorce s.p. v likvidaci dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.615/99  z 29.11. 1999
Vyhodnocení VŘ na dodávku SW a zpráva o stavu výp. techniky
-----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
1) p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
doporučení výběrové komise, aby produkt společnosti Microsoft BackOffice dodala firma BSP Group a.s., Čerčanská 3, Praha 4

2) b e r e  n a  v ě d o m í
informace o stavu a připravovaných akcích výpočetní techniky


 
 
Usnesení RaMěst č.616/99  z 29.11. 1999
Vyhodnocení VŘ na dodávku osobních počítačů a tiskáren
------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
doporučení výběrové komise, aby zakázku na dodávku osobních počítačů a tiskáren získala firma AutoCont s.r.o., Meisnerova 1264, Chomutov.


 
 
Usnesení RaMěst č.617/99  z 29.11. 1999
Problematika Městských lázní
----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
text kupní smlouvy (včetně příloh) mezi Městem Chomutov a f. AQUA - Městské lázně, s.r.o. se změnou v článku II. bod 5 - prodávající prohlašuje, že výše uvedené finanční částky odpovídají skutečnosti,
p o v ě ř u j e
p. Nováka, starostu města
-------------------------
k podpisu smlouvy
a současně
u k l á d á
ing. Šťastnému, vedoucímu OMP
-----------------------------
vypracovat harmonogram převzetí areálu Městských lázní. 
 
Usnesení RaMěst č.618/99  z 29.11. 1999
Odměny ředitelům příspěvkových organizací - III. čt. 1999
---------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací za III. čtvrtletí roku 1999 dle důvodových zpráv.


 
 
Usnesení RaMěst č.619/99  z 29.11. 1999
Odměny uvolněným funkcionářům
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
odměny uvolněným funkcionářům dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.620/99  z 29.11. 1999
Odměny vedoucím odborů
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
odměny vedoucím odborů dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.621/99  z 29.11. 1999
Plnění usn. č. 493/99
---------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod.


 
 
Usnesení RaMěst č.622/99  z 29.11. 1999
Změna termínu setkání s občany
------------------------------
Městská rada v Chomutově
r e v o k u j e
usn. č. 580/99 s tím, že briefingy budou v původním termínu.


 
 
Usnesení RaMěst č.623/99  z 29.11. 1999
Informativní zpráva o postupu vyřizování žádostí o prodej nebo pronájem pozemku
--------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
informativní zprávu o postupu vyřizování žádostí o prodej nebo pronájem pozemku.

 
 
Usnesení RaMěst č.624/99  z 29.11. 1999
Navýšení počtu zaměstnanců
--------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
situaci na OSVaZ související se značným nárůstem klientely pobírající sociální dávky a
s c h v a l u j e
navýšení počtu zaměstnanců o 1 sociální pracovnici.