Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 30.11. 1994
 
 
Usnesení RaMěst č.728/94  z 30.11. 1994
Doplnění členů MěZa
-------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
rezignaci na mandát členů MZ zvolených ve volbách (dle zák. č. 152/94 Sb.) mgr. Vlasty Šimkové a p. Milana Kaššáka
a dále
b e r e  n a  v ě d o m í
rezignaci prvních dvou náhradníků na volební mandát za volební stranu KSČM p. Františka Znamenáčka a p. Jiřího Vitáka.

Městská rada v Chomutově
p r o h l a š u j e
za členy MZ postoupivší náhradníky na uvolněné mandáty:
za volební stranu KSČM p. Josefa Jeřábka
za volební stranu SNK - Prosperita p. Ottu Hercíka.


 
 
Usnesení RaMěst č.729/94  z 30.11. 1994
Převedení telefonní linky pro ing. Kubáta
-----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
převod telefonní linky pro ing. Zdeňka Kubáta za předpokladu, že bude uhrazen účastnický poplatek.


 
 
Usnesení RaMěst č.730/94  z 30.11. 1994
Schválení programu ustavujícího zasedání MZ
-------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
program ustavujícího zasedání MZ v Chomutově.


 
 
Usnesení RaMěst č.731/94  z 30.11. 1994
Doplnění usnesení MR č. 727/94 ze dne 17. 11. 1994
--------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
doplnění usn. MR č. 727/94 ze dne 17. 11. 1994 takto:
"MR schvaluje uzavření nájemní smlouvy na předmětný majetek včetně budov za dočasnou cenu 22 tis. Kč/rok a ukládá OSMM v lednu 1995 stanovit konečnou výši nájemného." 
 
Usnesení RaMěst č.732/94  z 30.11. 1994
Reakce na článek v tisku ohledně problematiky vodoměrů
------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p o v ě ř u j e
ing. Bociana, starostu města
----------------------------
aby tlumočil v místním tisku (CV týden a Nástup) stanovisko MR k článku p. Kotíka a p. Chrtka v předloženém znění. usnesení).