Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 31.5. 1999
 
 
Usnesení RaMěst č.277/99  z 31.5. 1999
Kontrola plnění usn. č. 237/99
------------------------------
Městská rada v Chomutově
r u š í
výběrové řízení na pronájem hřiště dráhového golfu v areálu Kamencového jezera a
s c h v a l u j e
pronájem tohoto hřiště včetně příslušenství dle upřesněných podmínek pronájmu dle zprávy TSmCh ze dne 10. 5. 99 pro Sportovní klub dráhového golfu.


 
 
Usnesení RaMěst č.278/99  z 31.5. 1999
Kontrola plnění usnesení
------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
kontrolu plnění usnesení dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.279/99  z 31.5. 1999
Kontrola umořování nákladů firmě PM-TOP SVAR
--------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
u k l á d á
ing. Turkovi, tajemníkovi MěÚ
-----------------------------
zajistit:
a) vypsání VŘ na pronájem areálu Kamenný vrch
b) zdokumentování současného stavu areálu
c) prověření poškození majetku města související s překopem
komunikace vedoucí k areálu


 
 
Usnesení RaMěst č.280/99  z 31.5. 1999
Rozbor hospodaření basketbalového klubu za období 1997 - 1998
-------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu. 
 
Usnesení RaMěst č.281/99  z 31.5. 1999
Stanovení úhrady za provoz TV - ubytovna Grégrova ul., CV
---------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
stanovení úhrady za provoz televizního přijímače na ubytovně pro bezdomovce a matky s dětmi ul. Grégrova, čp. 3754, CV, dle důvodové zprávy s účinností od 1. 6. 1999.


 
 
Usnesení RaMěst č.282/99  z 31.5. 1999
Přidělení bezbariérových bytů
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
přidělení bezbariérových bytů:
- sl. Miluši Kubelkové, bezbariérový byt 1+1 ul. Kadaňská 3404, CV
- p. Olze Ryšavé, bezbariérový byt 2+1 ul. Kadaňská 3403, CV


 
 
Usnesení RaMěst č.283/99  z 31.5. 1999
Problematika umisťování občanů do domova důchodců
-------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
nabídku na obsazení lůžek v DD s tím, že OSVaZ bude nadále občanům z Chomutova doporučovat možnost umístění v DD Jirkov.


 
 
Usnesení RaMěst č.284/99  z 31.5. 1999
Návrhy vycházející z jednání BK dne 14. 5. 1999
-----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
řešení doporučená BK dle zápisu ze schůze dne 14. 5. 1999,
kromě bodu 2.4, kde rozhodla vyhovět žádosti žadatelky,
b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o vyřešení pořadníku na I. pololetí r. 1999 a
d o p o r u č u j e  MZ
- neschválit prominutí dlužného nájmu ve výši 958,- Kč manželům Hubcejovým
- neschválit prominutí penále ve výši 1.596,- Kč p. Romanu Vojířovi
- neschválit prominutí penále ve výši 32.531,- Kč p. Ludevítu Kováčovi a p. Josefu Kováčovi
- neschválit prominutí penále ve výši 12.266,- Kč p. Heleně Hladíkové
- neschválit prominutí penále ve výši 11.621,- Kč manželům Bokrošovým
 
 
Usnesení RaMěst č.285/99  z 31.5. 1999
Návrh pořadníku na II. pololetí 1999
------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
návrh pořadníku na II. pololetí r. 1999, který byl projednán a doporučen na jednání BK dne 14. 5. 1999, se změnami uvedenými v zápise MR a s tím, že pořadník bude platný od 1. 6. 1999


 
 
Usnesení RaMěst č.286/99  z 31.5. 1999
Zajištění bytů pro občany se statutem uprchlíka soukr. osobami
--------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  MZ
tuto zprávu schválit.


 
 
Usnesení RaMěst č.287/99  z 31.5. 1999
Rozdělení finančních příspěvků organizacím
------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozdělení finančních příspěvků organizacím dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.288/99  z 31.5. 1999
Rozpočtová změna č. 9
---------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů orj. 03, položka 1333 o částku 300.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 03, odd§ 3745, položka 5169, org. 1 o částku 300.000,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.289/99  z 31.5. 1999
Rozpočtová změna č. 10
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- snížení výdajů orj. 05, odd§ 3741, položka 5169 o částku 284.120,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 03, odd§ 3741, položka 5169 o částku 284.120,- Kč 
 
Usnesení RaMěst č.290/99  z 31.5. 1999
Rozpočtová změna č. 11
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů orj. 1 (OE), položka 4112 (účelová dotace) p částku 23.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 16, odd. 55 § 12 (OZÚ), položka 5137 (drobný hmotný majetek) o částku 20.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 16, odd. 55 § 12 (OZÚ), položka 5167 (služby školení a vzdělávání) o částku 3.000,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.291/99  z 31.5. 1999
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit odprodej dílu a) o vým. 414 m2 odděleného z ppč. 5250/2 a přisloučeného do ppč. 5268/1 v k.ú. CV I do vlastnictví p. Jany Žiačkové, bytem CV, Na Lucině 4585 za cenu 62.100,- Kč (tj. 150,- Kč/m2 - pozemek je částečně zastavěn garáží).

2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje ppč. 3476/2 o vým. 556 m2 a ppč. 3475/2 o vým. 19 m2 v k.ú. CV II do vlastnictví Povodí Ohře a.s. Chomutov.

3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
zveřejnění záměru odprodeje ppč. 4201 a části ppč. 4202 (dle GP p.č. 4202/2) v k.ú. CV I firmě MONEST spol. s r.o., za účelem zajištění přístupu k ppč. 4201 a 4202/2 v k.ú. CV I.

4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit odprodej ppč. 1454 vedené v KN jako zahrada, ppč. 1455 vedené v KN jako zastavěná plocha a stavby na ppč. 1455 v k.ú. CV II do vlastnictví p. Romana Jedličky, bytem CV, Lipská 114 za cenu 42.000,- Kč (tj. cena dle ZP + cena za vypracování ZP).

5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje ppč. 328 o vým. 131 m2 vedené v KN jako zahrada v k.ú. CV II.6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (zveřejnění záměru odprodeje ppč. 4305/13 v k.ú. CV I).

7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
neschválit odprodej ppč. 2812 o vým. 316 m2 vedené v KN jako zahrada v k.ú. CV II do vlastnictví manž. Maršálkových, bytem CV, Palackého 4446
a dále
schválit zveřejnění veřejného VŘ na odprodej ppč. 2812 a 2813 v k.ú. CV II za účelem výstavby RD.

8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje ppč. 382/10 o vým. 18 m2 vedené v KN jako zast. plocha v k.ú. CV II vlastníkovi stavby umístěné na předmětném pozemku.

9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje ppč. 949/1, 949/2, 941 a 950 o celk. vým. 2959 m2 v k.ú. CV I vlastníkům domu čp. 1257 a ppč. 953.

10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit odprodej ppč. 3099/2 o vým. 3 m2 vedené v KN jako ostatní plocha v k.ú. CV II do vlastnictví p. Tomáše Sixty, bytem CV, Černovická 2746 za cenu 1.200,- Kč (cena dle ZP + cena za vypracování ZP).

11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit odprodej ppč. 3099/3 o vým. 13 m2 v k.ú. CV II do vlastnictví manž. Miroslava a Olgy Novotných, bytem CV, Kadaňská 3689 za cenu 2.600,- Kč (tj. 200,- Kč/m2).

12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit odprodej 1/2 ppč. 5649 v k.ú. CV I včetně 1/2 garáže na ní stojící do vlastnictví p. Jaroslavy Pechoušové, bytem CV, T. ze Štítného 4180 za cenu symbolickou 2.260,- Kč (tj. 5 % odhadní ceny + vypracování ZP).13.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit odprodej ppč. 316/1 o vým. 33 m2 vedené v KN jako zahrada v k.ú. CV II do vlastnictví manž. Milana a Jany Kubrtových, bytem CV, Jiráskova 3132 za cenu 4.950,- Kč (tj. 150,- Kč/m2 - pozemek je využíván jako přístupová cesta do zadní části sousedního domu).

14.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit odprodej ppč. 1378/2 o vým. 10 m2 vedené v KN jako zahrada v k.ú. CV II do vlastnictví p. Jaroslavy Mikuláškové, bytem CV, Beethovenova 3892 za cenu 1.100,- Kč (tj. 110,- Kč/m2).

15.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit majetkoprávní vypořádání ppč. 1355/3 v k.ú. CV I formou darování Městu od vlastníka p. Aleny Kačerovské.

16.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit odprodej 1/5 podílu z ppč. 839/2 a 840 v k.ú. CV I do vlastnictví p. Syrové, Hájkové, Zemana Vl. a Zemana M. za cenu 8.000,- Kč.

17.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
neschválit odprodej části ppč. 4801/1 vedené v KN jako ost. plocha - manip. plocha v k.ú. CV I za účelem výstavby telekomunikační budovy do vlastnictví SPT Telecom a.s. oblast Severní Čechy, se sídlem v Ústí nad Labem, Berní ul. 1.

18.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
neschválit odprodej části ppč. 453 o vým. cca 90 m2 vedené v KN jako zastavěná plocha - dům s čp. (součást domu čp. 2369) v k.ú. CV II do vlastnictví p. Vladimíra kačera, bytem CV, Blatenská 119.

19.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
neschválit odprodej ppč. 5345 o vým. 803 m2 vedené v KN jako zahrada v k.ú. CV I do vlastnictví manž. Drobílkových, bytem CV, Barákova 1624/12.20.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
zveřejnění záměru uzavření NS s vlastníkem p. Míchalovou, a to na ppč. 4773/4, 4782/3, 4801/111, 4801/122, 5885/250, 5885/251 a 5885/284 v k.ú. CV I na dobu neurčitou za cenu 2,- Kč/m2/rok.

21.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (zveřejnění záměru zřízení úplatného věcného břemene vedení inž. sítí přes ppč. 4235/5, 4305/12, 4305/28, 4305/30, 4328/1 a 4331/2 v k.ú. CV I).

22.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
neschválit odprodej ppč. 3003/1 o vým. 80 m2 vedené v KN jako ostatní plocha v k.ú. CV I do vlastnictví p. Evy Padyšákové, bytem CV, Křižíkova 1105/12.

23.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru odkoupení části ppč. 3455/4 (část zastavěná propojovacím chodníkem na křižovatce ul. Edisonova a Kochova) vedené v KN jako ostatní plocha - veř. zeleň v k.ú. CV I od VZP ČR, se sídlem v Praze 2, Karlovo nám. 8.

24.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
neschválit odprodej ppč. 4915/1 o vým. 4620 m2 vedené v KN jako orná půda v k.ú. CV II do vlastnictví současných nájemníků 13 zahrádek umístěných na tomto pozemku
a dále
n e s c h v a l u j e
stanovení NS na dobu určitou 5 - 10 let s tím, že NS zůstanou i nadále uzavřeny na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok.

25.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
neschválit odprodej ppč. 3501/2 o vým. 1025 m2 vedené v KN jako ost. plocha - ost. komunikace v k.ú. CV II do vlastnictví Družstva pro výstavbu a správu garáží Chomutov, se sídlem v CV, Roháčova 4183.

26.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru převodu vlastnictví ppč. 3838/5 o vým. 1365 m2 vedené v KN jako ost. plocha - manipulační plocha v k.ú. CV I z ŘSD ČR, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 56 na Město Chomutov, a to formou darovací smlouvy.

27.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje části ppč. 1471 o vým. 273 m2 (dle GP p.č. 1471/4) vedené v KN jako zast. plocha v k.ú. CV I vlastníkovi sousedního domu čp. 800 v ul. Blatenská.

28.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje části ppč. 3138/1 o vým. 118 m2 (dle GP p.č. 3138/15) a části ppč. 3175 o vým. 162 m2 (dle GP p.č. 3175/2), obě vedené v KN jako ost. plocha - ost. komunikace v k.ú. CV I do vlastnictví Hasičského záchranného sboru okresu Chomutov, se sídlem v CV, Školní 1275.

29.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
vypuštěn

30.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (zveřejnění záměru provedení notářského narovnání mezi Městem CV a DUK s.p. Most).

31.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (prodej areálu v k.ú. Kyjice).

32.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
zaplacení částky 800,- Kč (4x 200,- Kč) jako spoluúčast na zaplacení daně z převodu nemovitostí na základě uzavřené kupní smlouvy č. OSMM/366/98/Kol. ze dne 28. 8. 1998.

33.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru bezúplatného převodu ppč. 475, 476, 477 a 479 v k.ú. CV I do vlastnictví Města Chomutov.

34.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje ppč. 277 o vým. 219 m2 vedené v KN jako zahrada v k.ú. CV II vlastníkovi domu čp. 2870.

35.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit odprodej dílu a) o vým. 5 m2 odděleného z ppč. 5310/22 a přisloučeného do ppč. 5310/15 v k.ú. CV I do vlastnictví manž. Milana a Miloslavy Musilových, bytem CV, Pod lesem 4926 za cenu 4.900,- Kč (tj. 250,- Kč/m2 + vypracování GP 3.150,- Kč + vypracování ZP 500,- Kč).

36.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit odprodej ppč. 1449/1 o vým. 1227 m2 v k.ú. CV II do vlastnictví p. Oldřicha Třetiny, bytem CV, Lipská 2523/112 za cenu 61.350,- Kč (tj. 50,- Kč/m2).

37.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění odprodeje části ppč. 5990/1, části ppč. 5990/2 a části ppč. 5994 v k.ú. CV I vlastníkovi domu čp. 2870 se záměrem.

38.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit odprodej ppč. 3172/147 o vým. 64 m2 a ppč. 3172/208 o vým. 359 m2 v k.ú. CV II do vlastnictví manž. Vojtěcha a Jany Potůčkových, bytem CV, Seifertova 4160 za cenu 12.690,- Kč (tj. 30,- Kč/m2) a odprodej ppč. 3172/175 o vým. 424 m2 v k.ú. CV II do vlastnictví Ladislava a Libuše Křížových, bytem CV, Skalková 5203 za cenu 12.720,- Kč (tj. 30,- Kč/m2).

39.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit prodej domu čp. 396 s ppč. 456/1 (st. pl.) o vým. 546 m2 v ul. Na Příkopech v k.ú. CV I do spoluvlastnictví manž. Stanislava a Marie Němcových, p. Libuše Kalíkové, manž. Josefa a Lenky Poubových a p. Ludmily Skuhrové, všichni bytem CV, Na Příkopech 396 za kupní cenu dohodnutou, tj. 1.089.293,- Kč.

40.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
neschválit vyjmutí domu čp. 2200 s ppč. 386 (st. pl.) o vým. 164 m2 a domu čp. 2189 s ppč. 387 (st. pl.) o vým. 182 m2 v Lidické ul. v k.ú. CV II z prodeje.

41.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje části ppč. 3207/18 v k.ú. CV II za účelem rozšíření prodejny elektronářadí a výstavby restaurace ve stylu koliby.

42.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění odkoupení pozemků od vlastníka VT Holding a.s. v konkursu pč. 2274/1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2268/1, 2, 654/12, 636, 617, 630, 627, 796, 805, 2012/1, 2048, 2064/19 v k.ú. CV I.


 
 
Usnesení RaMěst č.292/99  z 31.5. 1999
Rekonstrukce čp. 85 - instalace zvedací plošiny
-----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
a na podkladě výsledků z komisí
s c h v a l u j e
f. AMF REECE CR a.s. Prostějov k zajištění realizace veřejné zakázky "Rekonstrukce čp. 85 - instalace zvedací plošiny".


 
 
Usnesení RaMěst č.293/99  z 31.5. 1999
Vynětí p.p.č. 4462/2 z průmyslové zóny Severní pole
---------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e
vynětí p.p.č. 4462/2 k.ú. CV I z uvažované průmyslové zóny a ponechání jejího využití pro zahrádkářské účely.


 
 
Usnesení RaMěst č.294/99  z 31.5. 1999
VŘ - okružní křižovatka Palackého ul., CV
-----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  r o z h o d l a
o výběru zhotovitele na veřejnou zakázku "Ochrana topného kanálu - Okružní křižovatka Chomutov - SO 601" dle důvodové zprávy a
p o v ě ř u j e
ing. Chytru, vedoucího OSMM
---------------------------
podpisem smlouvy o dílo na podkladě podmínek výběrového řízení na shora uvedenou stavbu.


 
 
Usnesení RaMěst č.295/99  z 31.5. 1999
Uzavření smlouvy o dílo - Průmyslová zóna Severní pole
------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou Bohemia Arch spol. s r.o. Chomutov na dodání projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí "Průmyslová zóna - Severní pole Chomutov".

REVOKOVÁNO usn. č. 521/99 ze dne 11. 10. 1999

 
 
Usnesení RaMěst č.296/99  z 31.5. 1999
Navýšení počtu pracovníků MěÚ o 1 osobu
---------------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod. 
 
Usnesení RaMěst č.297/99  z 31.5. 1999
Návrhy vycházející z jednání komise HSaD
----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
zprávu z jednání komise hospodářských služeb a dopravy a
s c h v a l u j e
návrhy doporučené komisí HSaD na základě předloženého stanoviska OŽPaR a ODaS a
u k l á d á
PaedDr. Rothovi, vedoucímu OŽPaR
--------------------------------
1) uzavřít smlouvu s veterinářem, který by prováděl odchyt a utracení zraněných psů a řešil by problematiku regulace toulavých koček
2) uzavřít smlouvu s veterinářem, který by prováděl kastraci psů umístěných v psím útulku (kastrace fen)
3) v tomto roce nerealizovat bezplatné očkování psů pro fin. náročnost
4) zajistit finanční krytí na zakoupení vysavače na psí exkrementy částečně z nevyčerpaných fin. prostředků určených na očkování a fin. prostředky poskytnout TSmCh na jeho nákup
5) vstoupit v jednání s Okresní veterinární správou a Okresní hygienickou stanicí ve věci monitoringu, odchytu a kastrace toulavých koček
6) vypracovat návrh nového znění vyhlášky o chovu drobného hospodářského zvířectva za podmínek daných zápisem č. 2/99
7) formou osvěty varovat vlastníky objektů proti nežádoucímu zahnízdění holubů.


 
 
Usnesení RaMěst č.298/99  z 31.5. 1999
Bezplatné zapůjčení pozemku v prostoru Kamencového jezera
---------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a   a  s c h v a l u j e
bezplatné zapůjčení pozemku v prostoru Kamencového jezera 1. odbíjenkářskému klubu Chomutov a
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu OSMM
-----------------------------
do smlouvy zapracovat podmínky dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.299/99  z 31.5. 1999
Udělení plné moci k zastupování obce Chomutov při územně a stavebně správním řízení
-----------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
udělení plné moci pro ing. Lenku Petříkovou a ing. Petra Chytru k zastupování starosty při územně správním a stavebně správním řízení.


 
 
Usnesení RaMěst č.300/99  z 31.5. 1999
Jmenování ředitelky MŠ Chomutov, Palackého 4057
-----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
j m e n u j e
na základě konkurzního řízení do funkce ředitelky Mateřské školy Chomutov, Palackého 4057 paní Danielu Hoznourkovou.


 
 
Usnesení RaMěst č.301/99  z 31.5. 1999
Použití znaku města při příležitosti Dnů české kultury konaných ve dnech 27. 5. - 31. 5. 1999 v Bernburgu, SRN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
použití znaku města při příležitosti Dnů české kultury konaných ve dnech 27. 5. - 31. 5. 1999 v Bernburgu, SRN.


 
 
Usnesení RaMěst č.302/99  z 31.5. 1999
Petice občanů - Centrum Druhá Šance
-----------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
petici občanů na zrušení Centra Druhá šance a
u k l á d á
p. Tůmovi, zástupci starosty
----------------------------
projednat s nájemcem krytu dodržování NS a veřejného pořádku s tím, že pokud nedojde ke zlepšení, bude NS vypovězena.