U s n e s e n í


 z 25. řádné schůze Rady města  Chomutova, která se konala dne 8.

 12. 2003 od 14,00 hod. na MěÚ Chomutov

 ----------------------------------------------------------------

 

 

 Usnesení RaMěst č. 657/03 z 8. 12. 2003

 Kontrola plnění usnesení

 ------------------------

 Rada města Chomutova

 b e r e  n a   v ě d o m í

 kontrolu plnění usnesení.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 658/03 z 8. 12. 2003

 Prezentace uměleckého díla

 --------------------------

 Rada města Chomutova

 b e r e   n a   v ě d o m í

 prezentaci prostorového objektu "Kořeny" Josefa Šporgyho a

 u k l á d á

 architektu města Chomutova ing. Pachnerovi

 ------------------------------------------
 do  konce roku  2003 svolat   jednání s  p. Šporgym  a připravit

 informaci o možné realizaci tohoto záměru.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 659/03 z 8. 12. 2003
 Josef   Nowák  -   částečná  revokace   usnesení  ZM,  zpětvzetí
 a částečné  zpětvzetí   návrhů  na  výkon   rozhodnutí  a  odpis

 pohledávky

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 s c h v a l u j e
 1) zpětvzetí návrhů  na výkon rozhodnutí čj.: 1659/97  ze dne 5.
 6. 1197, E 1356/97  ze dne 5. 6. 1997 a E  1638/97 ze dne 20. 4.
 1997  proti  Josefu  Nowákovi,  ml.,  nar.  26.  4.  1963, bytem

 Chomutov, Jiráskova 4207 dle důvodové zprávy,

 d o p o r u č u j e

 zastupitelstvu města schválit
 2.a)  částečnou revokaci  usnesení ZM  č. 307/01  ze dne 12. 12.
 2001  -  odpis  nedobytných  pohledávek  města  v  celkové  výši

 17,035.445,25 Kč dle rozpisu v důvodové zprávě
 b)   odpis   nedobytných   pohledávek   města   v  celkové  výši

 16,945.735,25 Kč dle rozpisu v důvodové zprávě
 3.)   částečné  zpětvzetí   návrhu  na   výkon  rozhodnutí  čj.:
 E 1991/96  ze dne  3. 8.  1996 proti  Josefu Nowákovi, ml., nar.
 26.  4. 1963,  bytem Chomutov,  Jiráskova 4207  v celkové částce

 23.720,70 Kč dle důvodové zprávy
 4.) odpis nezažalované pohledávky ve výši 32.500,00 Kč za dlužné
 nájemné   za   pronájem    dopravního   prostředku   za   období
 VIII.-XII.1995 proti  Josefu Nowákovi, nar.  26. 4. 1963,  bytem

 Chomutov, Jiráskova 4207 dle důvodové zprávy.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 660/03 z 8. 12. 2003

 Změna zřizovací listiny MÚSS za účelem zřízení dozorčí rady

 -----------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a
 předložený  návrh  změny  zřizovací  listiny  MÚSS zpracovaný ve

 formě Dodatku č. 4,

 d o p o r u č u j e
 zastupitelstvu  města   Chomutova  schválit  dodatek   č.  4  ke
 zřizovací   listině   Městského   ústavu   sociálních  služeb  v

 předloženém znění,

 u k l á d á

 odboru kanceláře starosty

 -------------------------
 připravit  návrh  Statutu  dozorčí  rady  příspěvkové organizace

 Města Chomutova Městský ústav sociálních služeb.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 661/03 z 8. 12. 2003
 Návrh  zřizovací  listiny  organizační  složky  města - pracovní

 skupiny

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a
 předložený  návrh  zřizovací  listiny  organizační  složky města

 - pracovní skupiny,

 d o p o r u č u j e
 zastupitelstvu   města  Chomutova   schválit  Zřizovací  listinu
 organizační složky města Chomutova  s názvem Pracovní skupina ve

 znění změn uvedených v zápisu.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 662/03 z 8. 12. 2003

 Prezentace výsledků prodeje bytů

 --------------------------------

 Rada města Chomutova

 b e r e   n a   v ě d o m í
 prezentaci  souhrnné informace  o prodeji  bytů z  majetku města

 realitní kanceláře Sever.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 663/03 z 8. 12. 2003

 Prodej a pronájem nemovitostí

 -----------------------------

 1.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e
 zastupitelstvu  města schválit  prodej pozemků  p.č. 777  o vým.
 1.213 m2, p.č. 783  o vým. 2.137 m2, p.č. 786 o  vým. 1.703 m2 a
 p.č.  744/2  o  vým.  1.149  m2  o  celkové  výměře  6.202  m2 v
 katastrálním území Chomutov I firmě  ACURA spol. s r.o. Jakoubka
 ze Stříbra  4186, Chomutov za  cenu 250,- Kč/m2,  prodej pozemků
 bude  zajištěn  smlouvou  o  věcném  břemeni  ve  prospěch Města
 Chomutova  na právo  umístění a  přístupu a  příjezdu pro opravu

 zařízení veřejného osvětlení.

 

 2.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e
 Zastupitelstvu   města  Chomutova   schválit  odprodeje  pozemků
 parcelní  č.  5284/14  o  výměře  225  m2  a pozemku parcelní č.
 5284/15 o  výměře 83 m2,  oba v k.ú.  Chomutov I do  vlastnictví
 manželů Miroslava a Evy Dusilových, bytem v Chomutově, Pod Lesem

 4886, a to za cenu 130,- Kč/m2, tj. cena celkem 42.770,- Kč.

 

 3.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e
 Zastupitelstvu   města  Chomutova   schválit  odprodej   pozemku
 parcelní  č.  1687/1  o  výměře  897  m2  v  k.ú.  Chomutov I do
 podílového  spoluvlastnictví  paní  Ing.  Světle Kolové (ideální
 1/2)  a  Věře  Kolové  (ideální  1/2),  obě  bytem  v Chomutově,
 Přemyslova  1759, a  to za   cenu 130,-  Kč/m2, tj.  cena celkem

 116.610,- Kč.

 

 4.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e
 Zastupitelstvu města  Chomutova schválit postup  prodeje pozemků
 parcelní č. 2110, p.p.č. 2111,  p.p.č. 2112/1 v k.ú. Chomutov II
 formou  výběrového řízení  s minimální  vyhlašovací cenou  250,-
 Kč/m2, za splnění podmínek stanovených příslušnými odbory a dále
 s podmínkou  realizovat  odprodej  pozemku  po  kolaudaci stavby

 (stavba musí být schválena městským architektem).

 

 5.

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á
 tento bod (odprodej domu č.p. 3789  se st.p.č. 1809 o výměře 169
 m2 v ulici Tomáše ze Štítného v k.ú. Chomutov I).

 

 6.

 Rada města Chomutova

 n e s c h v a l u j e
 pronájem části  poz parcely č.  2407/2, o výměře  10 m2, v  k.ú.
 Chomutov I, vedené v KN  ostatní plocha - ostatní komunikace, za
 účelem  umístění stavby  prodejního stánku,  panu Radku  Málovi,

 bytem Žatec, Žíželice 76.

 

 7.

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á
 tento bod  (pronájem části poz.  parcely č. 831,  o rozměrech 55

 x 55 cm, v k.ú. Chomutov I).

 

 8.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 pronájem poz. parcely  č. 2523 o výměře 183  m2, v k.ú. Chomutov
 I, vedené v KN zahrada, paní Ivaně Štikové, paní Jitce Hrstkové,
 paní  Boženě Zubkové,  paní Haně  Lerchové, paní  Anně Kučerové,
 všichni bytem Chomutov, Vršovců 1101/20, k zahrádkářským účelům,
 za  cenu  2,-  Kč/m2/rok,  tj.   celkem  366,-  Kč/rok  na  dobu

 neurčitou.

 

 9.

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á
 tento  bod (pronájem  poz. parcely  č. 2521/2  o výměře  144 m2,

 v k.ú. Chomutov I)

 

 10.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 pronájem poz. parcely č. 4604/2 o výměře 591 m2, v k.ú. Chomutov
 I,  vedené  v  KN  jako  zahrada,  panu  Janu  Bartůškovi, bytem
 Chomutov,  Borová  5136,  k  zahrádkářským  účelům,  za cenu 2,-

 Kč/m2/rok, tj. celkem 1.182,- Kč/rok na dobu neurčitou.

 

 11.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 pronájem  části poz.  parcely č.  3222 o  výměře 282  m2, v k.ú.
 Chomutov II, vedené  v KN jako trvalý travní  porost, panu Petru
 Mojžíšovi, bytem Chomutov, Sukova  4883, k zahrádkářským účelům,
 za  cenu  2,-  Kč/m2/rok,  tj.   celkem  564,-  Kč/rok  na  dobu

 neurčitou.

 

 12.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 pronájem poz. parcely  č. 1126 o výměře 782  m2, v k.ú. Chomutov
 II, vedené  v KN jako  zahrada, paní Jaroslavě  Sajnerové, bytem
 Chomutov,  Roháčova 4198,  k zahrádkářským  účelům, za  cenu 2,-

 Kč/m2/rok, tj. celkem 1.564,- Kč/rok na dobu neurčitou.

 

 13.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 pronájem části  poz. parcely č. 3692/1  o výměře 432 m2,  v k.ú.
 Chomutov  II, vedené  v KN  jako zahrada,  panu Josefu Šívarovi,
 bytem Chomutov, Slezská 3495/11, k zahrádkářským účelům, za cenu

 2,- Kč/m2/rok, tj. celkem 864,- Kč/rok na dobu neurčitou.

 

 14.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 pronájem  části poz.  parcely č.  1134 o  výměře 331  m2, v k.ú.
 Chomutov II, vedené v KN jako zahrada, panu Luďku Koubovi, bytem
 Chomutov, Šafaříkova  2946, k zahrádkářským účelům,  za cenu 2,-

 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

 

 15.

 staženo z programu.

 

 16.

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á
 tento bod (pronájem  části poz. parcely č. 3053  o výměře 425 m2

 v k.ú. Chomutov II).

 

 17.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 pronájem  části poz.  parcely č.  183/1 o  výměře 12  m2, v k.ú.
 Chomutov  II, vedené  v KN   ostatní plocha  - zeleň,  paní Olze
 Čiperové, bytem Louny, Husova 721, za účelem umístění novinového
 stánku,  za  roční  nájemné  21.700,-  Kč,  s  povinností hradit

 nájemné od 20. 8. 2003 na dobu určitou do 19. 8. 2013.

 

 18.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 pronájem nebytových prostor v  objektu Zdravotního střediska čp.
 4804  Březenecká, Chomutov  ve 2.  nadzemním podlaží  (naposledy
 užívané jako služebna MěPo) o celkové velikosti 17,57 m2 a ve 2.
 nadzemním  podlaží (naposledy  užívané jako  prodejna květin)  o
 celkové velikosti 25,75 m2  paní Jitce Menzlové, bytem Chomutov,
 Holešická 4747, za účelem  zřízení prodejny polštářů zdravotních
 a bylinných + racio, na dobu neurčitou, za cenu v NP o velikosti
 17,57  m2  -  400,-  Kč/m2/rok  (tzn.  7.028,-  Kč/ročně) a v NP

 o velikosti 25,75 m2 - 300,- Kč/m2/rok (tzn. 7.725,- Kč/ročně).

 

 19.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 uzavření  dodatků  k  nájemním  smlouvám  se Správou sportovních
 zařízení Chomutov, s.r.o. se  sídlem Mánesova 152 na nemovitosti
 svěřené jí do správy dle důvodové zprávy, řešící navýšení limitu

 částky investované do běžných oprav.

 

 20.

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á
 tento  bod  (započtení  hodnoty  stavebních  úprav realizovaných

 v části  budovy čp.  2207 Lipská  ulice v  Chomutově)

 

 21.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 společnosti  L2M  v.o.s.,  se   sídlem  Chomutov,  Čechova  3426

 prominutí smluvní pokuty ve výši 19.305,- Kč a

 u k l á d á

 OPR

 ---

 dořešit otázku náhrady škody.

 

 22.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 pronájem  nebytových  prostor  části  stavebního  dvora  Hálkova
 ulice,  Chomutov o  výměře 285,69  m2 panu  Petru Tůmovi,  bytem
 Jirkov,  Krušnohorská  1660,  na   dobu  neurčitou,  za  nájemné
 48.000,- Kč ročně(sazba 168,01 Kč/m2/rok), ke zřízení truhlářské
 dílny,  skladu   materiálu  a  kanceláře.   Náklady  spojené  se
 stavebními úpravami  a změnou užívání  nebytových prostor ponese

 v plné výši nájemce bez nároku na umoření.

 

 23.

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á
 tento   bod  (umístění   technologického  zařízení   pro  příjem
 Internetu ve  výtahové strojovně domu  čp. 3949 Palackého  ulice

 v Chomutově).

 

 24.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 uzavření  smlouvy  budoucí  o   zřízení  věcného  břemene  práva
 umístění přípojky kabelového vedení NN, společně s právem vstupu
 a vjezdu na pozemek  za účelem údržby a oprav  zařízení na části
 p.p.č. 2364/1  v k.ú. Chomutov  II, která je  vlastnictvím města

 Chomutov, ve prospěch společnosti Severočeská energetika, a.s.

 

 25.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 zřízení věcného břemene práva  umístění vedení optického kabelu,
 společně  s  právem  chůze  a  jízdy  za  účelem  údržby a oprav
 zařízení  na  částech  pozemků   p.č.  4192/1,  4192/4,  4193/1,
 4235/5, 4248/8, 4248/9, 4254/1,  4256/1, 4335/1, 4336/2, 4337/1,
 4337/3,  4337/5   a  4337/6  v  k.ú.   Chomutov  I  ve  prospěch
 Severočeské energetiky,  a.s. Děčín a to  za cenu dle znaleckého

 posudku č. 3635-359/2003 ve výši 103.500,- Kč.

 

 26.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e
 Zastupitelstvu   města  Chomutova   schválit  zveřejnění  záměru

 odprodeje pozemku parcelní č. 283/3 v k.ú. Chomutov II.

 

 27.

 Rada města Chomutova

 b e r e   n a   v ě d o m í
 žádost  manželů Zdeňka  a Jitky  Šonovských, oba  bytem Přečáply
 č.p.  40,  okres  Chomutov  a  vlastníků  domu  s č.p. 3729, ul.
 Osvobození,  Chomutov, o  odstoupení od  žádosti o  prodej částí

 pozemku parcelní č. 2747/1 v k.ú. Chomutov II.

 

 28.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 pronájem části  poz. parcely č. 2741/1  o výměře 353 m2,  v k.ú.
 Chomutov II, vedené  v KN jako ostatní plocha  - zeleň, manželům
 Šonovským,  bytem Chomutov,  Přečáply č.p.  40, k  zahrádkářským
 účelům, za cenu 2,- Kč/m2/rok,  tj. celkem 706,- Kč/rok, na dobu

 neurčitou.

 

 29.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 pronájem části  poz. parcely č. 2747/1  o výměře 260 m2,  v k.ú.
 Chomutov II, vedené  v KN jako ostatní plocha  - zeleň, manželům
 Beldíkovým,  manželům  Volfovým,  manželům  Heligrovým, manželům
 Řezníčkovým, paní Zoubkové, paní  Dorinské, paní Novákové a panu
 Soukupovi,   všichni   bytem   Chomutov,   Dostojevského   3729,
 k zahrádkářským účelům, za cenu  2,- Kč/m2/rok, tj. celkem 520,-

 Kč/rok, na dobu neurčitou.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 664/03 z 8. 12. 2003

 Výběrové řízení na pronájem kiosků a restaurace v areálu PZOO

 -------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á

 tento bod.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 665/03 z 8. 12. 2003

 Návrh Organizačního řádu MÚSS Chomutov

 --------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předložený návrh a

 s c h v a l u j e
 Organizační řád MÚSS Chomutov s platností od 1. 1. 2004 tak, jak

 je uvedeno v návrhu.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 666/03 z 8. 12. 2003
 Dodatek ke zřizovací listině  Městského ústavu sociálních služeb

 Chomutov

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předložený návrhu dodatku zřizovací listiny a

 d o p o r u č u j e
 Zastupitelstvu  města  Chomutova  schválit  dodatek ke zřizovací
 listině Městského ústavu sociálních  služeb Chomutov tak, jak je

 uvedeno v návrhu

 

 

 Usnesení RaMěst č. 667/03 z 8. 12. 2003

 Úhrada za noční dohled nad dětmi předškolního věku

 --------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předložený návrh a

 s c h v a l u j e
 úhradu za noční dohled nad  dětmi předškolního věku v rámci MÚSS
 Chomutov dle předložených podmínek  pro poskytování dle upravené

 důvodové zprávy.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 668/03 z 8. 12. 2003
 Výběrové řízení na pronájem vyhrazeného parkování na území města

 Chomutova

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 v souladu se zadávacími podmínkami výběrové řízení

 r u š í   a  u k l á d á

 řediteli TSmCh

 --------------
 -  prodloužit  smlouvu  s  dosavadním  nájemcem  do  31. 3. 2004
 - vypsat nové výběrové řízení.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 669/03 z 8. 12. 2003

 Rozpočtová změna č. 81

 ----------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
 - snížení  výdajů  org.jedn.  01  odd§  6409  pol.  5229 Ostatní
 neinvestiční dotace  neziskovým a podobným  organizacím o částku

 65.000,- Kč a
 -  zvýšení  výdajů org.jedn.  07 odd.§  3114 org.  318 pol. 5331
 Neinvestiční   příspěvky   zřízeným   příspěvkovým   organizacím

 o částku 35.000,- Kč
 - zvýšení  výdajů org.jedn.  07 odd.  § 3114  org. 317 pol. 5331
 Neinvestiční   příspěvky   zřízeným   příspěvkovým   organizacím

 o částku 20.000,- Kč
 - zvýšení  výdajů org.jedn.  07 odd.  § 3111  org. 314 pol. 5331
 Neinvestiční   příspěvky   zřízeným   příspěvkovým   organizacím

 o částku 10.000,- Kč.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 670/03 z 8. 12. 2003

 Rozpočtová změna č. 82

 ----------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a  a   s c h v a l u j e
 -  zvýšení  příjmů org.jedn.  07  odd.§  3113 pol.  2322 Přijaté

 pojistné náhrady o částku 305.254,- Kč

 a
 - zvýšení  výdajů   org.jedn.07  odd.§  3113   org.305  pol.5331
 Neinvestiční   příspěvky   zřízeným   příspěvkových  organizacím

 o částku 2.216,- Kč
 - zvýšení  výdajů org.jedn.  07 odd.  § 3113  org. 309 pol. 5331
 Neinvestiční   příspěvky   zřízeným   příspěvkovým   organizacím

 o částku 10.409,- Kč
 - zvýšení  výdajů org.jedn.  07 odd.  § 3113  org. 303 pol. 5331
 Neinvestiční   příspěvky   zřízeným   příspěvkovým   organizacím

 o částku 292.629,- Kč.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 671/03 z 8. 12. 2003
 Revokace usnesení RM  č. 581/03 ze dne 3.  11. 2003 - rozpočtová

 změna č. 70

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu,

 r e v o k u j e

 usnesení RM č. 581/03 ze dne 3. 11. 2003 a

 s c h v a l u j e

 rozpočtovou změnu č. 70 dle důvodové zprávy :
 - zvýšení příjmů  org.j. 07 pol.  4152 (dotace od  mezinárodních

 institucí - Phare) o částku 277.678,54 Kč
 - zvýšení výdajů org.j. 07 odd. § 3319 pol. 5169  nákup služeb o

 částku 277.678,54 Kč.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 672/03 z 8. 12. 2003

 Rozpočtová změna č. 80

 ----------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e

 - zvýšení příjmů org. 05 (odbor životního prostředí a služeb)
 položka  4116 (ostatní  neinvestiční přijaté  dotace ze státního

 rozpočtu) UZ 29004. Částka 104.650,- Kč.

 

 - zvýšení výdajů orj. 05 (odbor životního prostředí a služeb)
 položka 5213  (neinvestiční dotace nefinančním  institucím) OdPa

 1031 UZ 29004 (pěstební činnost) částka 104.650,- Kč.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 673/03 z 8. 12. 2003

 Rozpočtová změna č. 102

 -----------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a   a  s c h v a l u j e

 následující rozpočtovou změnu:
 - zvýšení příjmů  orj. 05 (odbor životního  prostředí a služeb),
 položka  4113 (neinvestiční  přijaté dotace  ze státních  fondů)

 o částku 106.020,- Kč
 - zvýšení výdajů  orj. 05 (odbor  životního prostředí a  služeb)
 odd 37 § 45 (péče o  vzhled obcí a veřejnou zeleň), položka 5169

 (nákup služeb) ošetřování stromů o částku 106.020,- Kč.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 674/03 z 8. 12. 2003

 Rozpočtová změna č. 91

 ----------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předložený materiál a

 s c h v a l u j e

 rozpočtovou změnu číslo 91 dle důvodové zprávy:
 - zvýšení příjmů orj. 16  (JSDH), pol. 4122 (neinvestiční dotace

 přijaté od krajů) o částku 50.000,- Kč
 - zvýšení  výdajů  orj.  16,  odd.§  5512  pol.  5132  (ochranné

 pomůcky) o částku 50.000,- Kč

 

 

 Usnesení RaMěst č. 675/03 z 8. 12. 2003

 Návrh rozpočtové změny č. 79

 ----------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a  a  s c h v a u j e

 rozpočtovou změnu č. 79
 - zvýšení  výdajů orj.  31, odd§  1031 (Mě  lesy), položka  5331
 (neinvestiční   příspěvky  zřízeným   příspěvkovým  organizacím)

 o částku 280.250,- Kč


 - zvýšení výdajů orj. 05 (OŽPaS), odd§ 1031, položka 5169 (nákup

 služeb - provize za zprostředkování) o částku 99.750,- Kč


 - zvýšení  příjmů orj.  31 (Mě  lesy), odd§  1031, položka  2324

 (nekapitálové příspěvky a náhrady) o částku 380.000,- Kč

 

 

 Usnesení RaMěst č. 676/03 z 8. 12. 2003
 Rozpočtová  změna č.  83 -  odvod finančních  prostředků SKKS do

 rozpočtu města

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
 rozpočtovou změnu  č. 83 -  odvod finančních prostředků  SKKS do

 rozpočtu města
 - zvýšení příjmů  orj. 31 (SKKS), odd§  3314 (knihovny), položka

 2122 (odvody PO) o částku 850.000,- Kč
 - zvýšení výdajů orj. 01 (OE), odd§ 6409, položka 5901 (finanční

 rezerva) o částku 850.000,- Kč.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 677/03 z 8. 12. 2003

 Návrh rozpočtové změny č. 85

 ----------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e

 rozpočtovou změnu č. 85
 - snížení výdajů  orj. 07 (OŠaK),  odd§ 3113 (ZŠ),  položka 5331

 (neinv. příspěvky zřízeným PO) org. 306 o částku 48.000,- Kč


 - zvýšení výdajů orj. 01 (OE), odd§ 6409, položka 5901 (finanční

 rezerva) o částku 48.000,- Kč.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 678/03 z 8. 12. 2003

 Návrh rozpočtové změny č. 86

 ----------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a  a   s c h v a l u j e

 rozpočtovou změnu č. 86
 - snížení výdajů orj. 01 (OE),  odd§ 6310, položka 5141 (hrazené

 úroky) o částku 401.347,- Kč
 - zvýšení výdajů  orj. 01 (OE), odd§  6310, položka 5163 (služby

 peněžních ústavů) o částku 401.347,- Kč.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 679/03 z 8. 12. 2003

 Návrh rozpočtové změny č. 87

 ----------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a  a   s c h v a l u j e

 rozpočtovou změnu č. 87
 - zvýšení  příjmů  orj.  09  (OPČ),  položka  4111 (neinvestiční
 přijaté  dotace z  všeobecné pokladní  správy státního rozpočtu)

 o částku 1,158.187,50 Kč ÚZ 98031
 - zvýšení výdajů orj. 01 (OE), odd§ 6171, položka 5901 (finanční

 rezervy) o částku 1,158.187,50 Kč.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 680/03 z 8. 12. 2003

 Návrh rozpočtové změny č. 88

 ----------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e

 1) rozpočtovou změnu č. 88
 - zvýšení  příjmů orj.  31, položka  4116 (ostatní  neinvestiční

 dotace ze SR) o částku 1.752.513,- Kč - ÚZ 13101


 - zvýšení výdajů  orj. 31, položka  5331 (neinvestiční příspěvky

 zřízeným příspěvkovým organizacím)

 oddő 3741 (PZOO)      o částku      425.678,- Kč    ÚZ 13101

 oddő 4349 (MÚSS)      o částku      210.336,- Kč    ÚZ 13101

 oddő 3639 (TSmCh)     o částku    1,116.499,- Kč    ÚZ 13101

 

 2) zvýšení limitu mzdových prostředků na veřejně prospěšné práce
 Podkrušnohorskému  zooparku  Chomutov   o  částku  318.497,-  Kč
 Městskému ústavu  sociálních služeb Chomutov  o částku 155.804,-

 Kč

 Technickým službám města Chomutova o částku 827.032,- Kč
 s tím, že  pro konečnou výši  limitu mzdových prostředků  na rok

 2003

 s c h v a l u j e
 promítnutí  případně úpravy  dle skutečné  výše mezd  na veřejně
 prospěšné práce  vyúčtované za měsíce  listopad a prosinec  2003

 Úřadu práce.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 681/03 z 8. 12. 2003

 Návrh rozpočtové změny č. 89

 ----------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a  a  d o p o r u č u j e

 Zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu č. 89
 - zvýšení  příjmů  orj.  07  (OŠaK),  položka 4122 (neinvestiční

 přijaté dotace od krajů) o částku 2.716.280,- Kč - ÚZ 33149


 - zvýšení  výdajů  orj.  07  (OŠaK),  položka 5331 (neinvestiční

 příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) - ÚZ 33149

 odd§ 3111 (MŠ) org. 314               o částku     109.100,- Kč

 odd§ 3112 (PŠ ul. Palachova) org. 315 o částku      61.270,- Kč

 

 odd§ 3113 (ZŠ)

 org. 302 - ul. Zahradní                 o částku    374.330,- Kč

 org. 303 - ul. Na Příkopech             o částku    386.750,- Kč

 org. 304 - ul. Kadaňská                 o částku     50.370,- Kč

 org. 305 - ul. Písečná                  o částku    295.580,- Kč

 org. 306 - ul. Kamenná                  o částku     65.760,- Kč

 org. 307 - ul. Hornická                 o částku     58.470,- Kč

 org. 308 - ul. Školní                   o částku     66.450,- Kč

 org. 309 - ul. Havlíčkova               o částku    122.760,- Kč

 org. 312 - ul. ak. Heyrovského          o částku     41.140,- Kč

 org. 313 - ul. Březenecká               o částku    124.030,- Kč

 

 odd§ 3114 (zvláštní - specielní školy)

 org. 316 - ZŠ při nemocnici             o částku      2.330,- Kč

 org. 317 - Zvl.Š ul. 17. listopadu      o částku    120.950,- Kč

 org. 318 - Zvl.Š ul. Husova             o částku    227.040,- Kč

 

 odd§ 3231 (ZUŠ), org. 319               o částku    645.950,- Kč

 

 

 Usnesení RaMěst č. 682/03 z 8. 12. 2003

 Návrh rozpočtové změny č. 90

 ----------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e

 rozpočtovou změnu č. 90
 - zvýšení  výdajů orj.  31, odd§  1031 (Mě  lesy), položka  5351
 (neinvestiční   příspěvky  zřízeným   příspěvkovým  organizacím)

 o částku 442.500,- Kč
 - zvýšení výdajů orj. 05 (OŽPaS), od § 1031, položka 5169 (nákup

 služeb - provize za zprostředkování) o částku 157.500,- Kč
 - zvýšení  příjmů  orj.  31  (Mě  lesy),odd§  1031, položka 2324

 (nekapitálové příspěvky a náhrady) o částku 600.000,- Kč

 

 

 Usnesení RaMěst č. 683/03 z 8. 12. 2003

 Návrh rozpočtové změny č. 92

 -----------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e

 rozpočtovou změnu č. 92
 - zvýšení příjmů orj. 02 (OSMM), odd§ 3612, položka 3112 (příjmy

 z prodeje ostatních nemovitostí - domů) o částku 186.868,- Kč
 - zvýšení   výdajů  orj.01   (OE),  odd§   3612,  položka   5229
 (neinvestiční dotace neziskovým organizacím j.n. - SVJ) o částku

 186.868,- Kč.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 684/03 z 8. 12. 2003

 Návrh rozpočtové změny č. 97

 ----------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e

 rozpočtovou změnu č. 97
 - zvýšení  příjmů  orj.  31  (Mě  lesy),  položka  4116 (ostatní
 neinvestiční  dotace ze  státního  rozpočtu)  ÚZ 15091  o částku

 361.892,- Kč


 - zvýšení  výdajů orj.  31, odd§  3749 (ost.  činnosti k ochraně
 přírody  a   krajiny),  položka  5331   (neinvestiční  příspěvky
 zřízeným příspěvkovým organizacím), ÚZ  15091 o částku 361.892,-

 Kč.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 685/03 z 8. 12. 2003

 Návrh rozpočtové změny č. 98

 ----------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a   a  s c h v a l u j e

 rozpočtovou změnu č. 98
 - zvýšení  příjmů  orj.  09  (OPČ),  položka  4111 (neinvestiční
 dotace  z   všeobecné  pokladní  správy)   ÚZ  98116  o   částku

 767.362,60 Kč


 - zvýšení  výdajů orj.  01, odd§  6171 (místní  správa), položka

 5901 (nespecifikované rezervy) o částku 767.362,60 Kč.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 686/03 z 8. 12. 2003

 Návrh rozpočtové změny č. 100

 -----------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a   a  s c h v a l u j e

 rozpočtovou změnu č. 100
 - zvýšení  výdajů  orj.  31  (příspěvkové  org.),  odd§ 1031 (Mě
 lesy),    položka   5331    (neinvestiční   příspěvky   zřízeným

 příspěvkovým organizacím),

 ÚZ 29013 o částku 876.500,- Kč

 ÚZ 29014 o částku  64.184,- Kč

 ÚZ 29015 o částku   1.020,- Kč


 - zvýšení příjmů  orj. 31 (Mě Lesy),  položka 4116 (neinvestiční

 přijaté dotace ze státního rozpočtu),

 ÚZ 29013 o částku 876.500,- Kč

 ÚZ 29014 o částku  64.184,- Kč

 ÚZ 29015 o částku   1.020,- Kč

 

 

 Usnesení RaMěst č. 687/03 z 8. 12. 2003

 RZ č. 104

 ---------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a   a  d o p o r u č u j e

 ZM schválit rozpočtovou změnu č. 104


 - snížení výdajů  orj. 01 (odbor ekonomiky),  odd§ 6171, položka

 5901 (nespecifikované rezervy) o částku 4,943.172,- Kč


 - zvýšení  výdajů  orj.  09  (odbor  provozních  činností), odd§
 6171,  ÚZ   98031  -  položka   5161  /služby  pošt)   o  částku

 3,378.471,30 Kč

 ÚZ 97188 - položka 5164 (nájemné) o částku 118.422,- Kč

 ÚZ 98116 - položka 5151 (studená voda) o částku 21.150,- Kč

          - položka 5152 (teplo) o částku 765.000,- Kč

          - položka 5154 (el.energie) o částku 183.600,- Kč
          -  položka  5162  (služby  tel.  a  radiokom.) o částku

          19.551,10 Kč

          - položka 5169 (nákup služeb) o částku 445.058,60 Kč
          odd§  3722 (sběr  a svoz  komunál.odpadu), položka 5169

          nákup služeb) o částku 11.919,- Kč

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 688/03 z 8. 12. 2003

 Odpisy nedobytných pohledávek MÚSS

 -----------------------------------

 Rada města Chomutova

 o d e p i s u j e
 podle  ő 102  odst. 3  zákona č.  128/2000 Sb.  o obcích (obecní
 zřízení) ve  znění pozdějších předpisů,  pohledávky dle důvodové
 zprávy v celkové částce 4.713,50 Kč z důvodu zastavení dědického

 řízení soudem.

 

 Usnesení RaMěst č. 689/03 z 8. 12. 2003

 Návrh rozpočtové změny č. 84

 ----------------------------

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á

 tento bod do 15. 12. 2003.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 690/03 z 8. 12. 2003

 Doplňková činnost

 -----------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e
 snížení  volných peněžních  prostředků ve  správě Komerční banky

 a.s. o částku 5,500.000,- Kč.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 691/03 z 8. 12. 2003

 Výpověď mandátních smluv

 ------------------------

 Rada města Chomutova

 u k l á d á

 ing. Kozákovi, místostarostovi města

 ------------------------------------
 do 31.  12. 2003 vyřešit  ukončení mandátních smluv  s externími

 správci bytového fondu. 15. 12. 2003 bude podána informace.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 692/03 z 8. 12. 2003

 Revokace usnesení Rady města č. 400/03 - rozpočtová změna č. 37

 ---------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 r e v o k u j e

 usnesení č. 400/03 - rozpočtovou změnu č. 37.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 693/03 z 8. 12. 2003

 Návrh na jmenování člena Komise pro nakládání s Fondem oprav

 ------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č u j e
 ZM  jmenování člena  Komise pro  nakládání s  Fondem oprav člena

 rady města Ing. Ivanu Řápkovou.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 694/03 z 8. 12. 2003

 Návrh na vyřazení movitých věcí v majetku města

 -----------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu likvidační komise,

 b e r e  j i  n a  v ě d o m í  a  d o p o r u č u j e
 zastupitelstvu města schválit upravený návrh na vyřazení, převod

 a prodej majetku.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 695/03 z 8. 12. 2003

 Odprodej 1 ks paměti 256 kB

 ---------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu,

 s c h v a l u j e
 odprodat 1  ks nepotřebné paměti  256 kB ze  serveru G870i Magna

 Cartech spol. s r.o. České Velenice.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 696/03 z 8. 12. 2003

 Pojmenování nové ulice mezi ulicemi Dvořákova a Krušnohorská

 ------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu o pojmenování nové ulice a

 d o p o r u č u j e

 zastupitelstvu města schválit název nové ulice Višňová.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 697/03 z 8. 12. 2003
 Návrh  na uzavření  veřejnoprávní smlouvy  mezi městem  Chomutov
 a obcí Hrušovany ve věci zajištění sociálně-právní ochrany dětí,

 ukládání výchovných opatření

 ---------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 s c h v a l u j e

 uzavření veřejnoprávní smlouvy s Obcí Hrušovany a

 p o v ě ř u j e

 starostku města Ing. Ivanu Řápkovou

 -----------------------------------

 jejím podpisem.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 698/03 z 8. 12. 2003

 Vyhodnocení veřejné obchodní soutěže

 ------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 s c h v a l u j e
 odmítnutí předložené  nabídky firmy IS ČR  Inkaso s.r.o. Praha a
 zrušení obchodní veřejné soutěže "Mimosoudní vymáhání pohledávek
 nájemného a  služeb souvisejících s  užíváním bytů a  nebytových

 prostor Města Chomutov" a

 u k l á d á

 vedoucí odboru BH, p. Skalické

 ------------------------------
 - zajistit  zveřejnění   zrušení  obchodní  veřejné   soutěže  v

 Obchodním věstníku
 - zajistit  opětovné  zveřejnění  nové  obchodní veřejné soutěže

 v Obchodním věstníku.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 699/03 z 8. 12. 2003

 Zřízení Fondu rozvoje města a zásady jeho použití

 -------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 d o p o r u č u j e

 zastupitelstvu města :

 a)

 zřídit Fond rozvoje města Chomutova,
 b)  schválit s  účinností od   1. 1.  2004 Zásady  použití Fondu

 rozvoje města Chomutova s přílohami:
 č. 1  - Prováděcí předpis pro  poskytování finančních prostředků

 z Fondu rozvoje města Chomutova
 č. 2 -  Metodický pokyn k poskytování příspěvku  na vznik nového
 rodinného  domu  nebo  nové  bytové  jednotky  v  bytovém domě z

 prostředků Fondu rozvoje města Chomutova.


 3) vydat  obecně závaznou vyhlášku  města Chomutova č.  17/2003,
 kterou  se s  účinností od   1. 1.  2004 zrušuje  obecně závazná

 vyhláška č. 3/2001, o zřízení Fondu rozvoje města.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 700/03 z 8. 12. 2003

 RZ č. 78

 ---------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 s c h v a l u j e

 rozpočtovou změnu č. 78

 - snížení výdajů
 org.j.   17   (ORaIM)   odd§   6171   položka  5171  (Projektová

 dokumentace) o částku 236.250,- Kč

 odd § 3635 položka 5166 (Studie, služby ÚR) o částku 68.250,- Kč

 

 - zvýšení výdajů
 org.j.  17  (ORaIM)  odd§  6171  položka  6126 (PD - Cyklotrasy)

 organiz. č. 2336 o částku 236.250,- Kč
 odd § 3635 položka 6121 (Cyklotrasa Březenecká) organiz. č. 2337

 o částku 68.250,- Kč.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 701/03 z 8. 12. 2003

 RZ č. 93

 --------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 s c h v a l u j e

 rozpočtovou změnu č. 93

 - zvýšení příjmů
 org.j.  17 (ORaIM)  položka 4222  (investiční přijaté  dotace od

 krajů) o částku 360.750,- Kč

 

 - zvýšení výdajů
 org.j.  17 (ORaIM)  odd ő  6171 položka  6126 (PD  - Cyklotrasy)

 organiz. č. 2336 o částku 153.562,50 Kč
 oddő 3635 položka 6121  (Cyklotrasa Březenecká) organiz. č. 2337

 o částku 41.437,50 Kč
 odd  §  3639  položka  6119  organizace  2310  (Prům.  zóna Nové

 Spořice) o částku 165.750,- Kč.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 702/03 z 8. 12. 2003

 RZ č. 95

 --------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 s c h v a l u j e

 rozpočtovou změnu č. 95

 - snížení výdajů
 org.j. 17 (ORaIM) odd §  2219 položka 5171 org.č. 2325 (Chodníky

 Kostnická) o částku 835.246,- Kč
 odd §  3741 položka 6121  org.č. 2249 (PZOO  - vstupní areál)  o

 částku 1,015.081,40 Kč

 - zvýšení výdajů
 org.j.  17   (ORaIM)  odd  ő  2219   položka  5171  org.č.  2319

 (Parkoviště zadní trakt Palackého) o částku 736.853,- Kč
 odd  §  2219  položka  5171  org.č.  2328  (Zp. plochy Tomáše ze

 Štítného) o částku 98.393,- Kč
 odd § 2219 položka 5171 org.č. 2242 (Oprava chodníků Na příkop.)

 o částku 1,015.081,40 Kč.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 703/03 z 8. 12. 2003

 Rozpočtová změna č. 101 - Úprava rozpočtu

 -----------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 s c h v a l u j e

 rozpočtovou změnu č. 101

 - snížení výdajů

 org.j.17 (ORaIM)
 odd ő 4226  položka 5011 organiz. 2101 (PALMIF  - mzdy) o částku

 170.000,- Kč
 odd  § 6171  položka 6121  organiz. 2301  (Kanceláře pro  MěÚ) o

 částku 1,070.000,- Kč
 odd § 3741 položka 6121 organizace 2249 (PZOO - vstupní areál) o

 částku 149.972,- Kč

 

 - zvýšení výdajů

 org.j. 17 (ORaIM)
 odd § 4226 položka 5169 organiz. 2101 (PALMIF - služby) o částku

 30.000,- Kč
 odd  § 6409  položka 5139  organiz. 2101  (PALMIF -  materiál) o

 částku 140.000,- Kč
 odd  §  4312  položka  6121  organiz.  2132  (MERKUR)  o  částku

 115.000,- Kč
 odd §  6171 položka 5171  organiz. 2302 (č.p.  4090 Palackého) o

 částku 1,070.000,- Kč
 odd § 3429 položka 6121  organiz. 2309 (Výtah městské divadlo) o

 částku 2.800,- Kč
 odd  § 2219  položka 5171  organiz 2321  (Chodník 17. listopadu)

 o částku 2.300,- Kč
 odd  §   3429  položka  6121  organiz.   2225  (Cyklist.  stezka

 Zborovská) o částku 1.420,- Kč
 odd § 2219 položka 5171  organiz. 2226 (Modrá turistická značka)

 o částku 28.452,- Kč

 

 Usnesení RaMěst č. 704/03 z 8. 12. 2003
 Investiční  akce  "Výstavba  restaurace   a  expozice  zvířat  -

 Podkrušnohorský zoopark Chomutov"

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 u k l á d á

 ing. P. Chytrovi, vedoucímu ORaIM

 ---------------------------------

 připravit dodatek ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a

 p o v ě ř u j e

 ing. Ivanu Řápkovou, starostku města

 ------------------------------------

 podepsat dodatek smlouvy o dílo.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 705/03 z 8. 12. 2003

 RZ č. 99

 --------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a   a  s c h v a l u j e
 - zvýšení  příjmů orj.  01 (OE),  pol. 4131  (převod z vlastních

 fondů hospodářské činnosti) o částku 27.640,- Kč
 - zvýšení výdajů  orj. 12 (PaM), odd§  6171, pol. 5011 (aparát),

 org. 1 o částku 20.474,- Kč
 - zvýšení   výdajů  orj.   12  (PaM),   odd§  6171,   pol.  5032

 (zdrav.pojišť.), o částku 1.843,- Kč
 - zvýšení   výdajů  orj.   12  (PaM),   odd§  6171,   pol.  5031

 (soc.pojišť.), o částku 5.323,- Kč.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 706/03 z 8. 12. 2003
 Návrh  na uzavření  dodatku č.  1 k  veřejnoprávní smlouvě, mezi

 městem Chomutov a obcí Všehrdy, ve věci projednávání přestupků

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předložený materiál,

 s c h v a l u j e

 uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s obcí Všehrdy a

 p o v ě ř u j e

 starostku města, Ing. Ivanu Řápkovou

 ------------------------------------

 jejím podpisem.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 707/03 z 8. 12. 2003
 Návrh  na uzavření  dodatku č.  1 k  veřejnoprávní smlouvě, mezi

 městem Chomutov a obcí Místo, ve věci projednávání přestupků

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předložený materiál,

 s c h v a l u j e

 uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s obcí Místo  a

 p o v ě ř u j e

 starostku města, Ing. Ivanu Řápkovou

 ------------------------------------

 jejím podpisem.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 708/03 z 8. 12. 2003
 Návrh  na uzavření  dodatku č.  1 k  veřejnoprávní smlouvě, mezi

 městem Chomutov a obcí Spořice, ve věci projednávání přestupků

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předložený materiál,

 s c h v a l u j e

 uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s obcí Spořice a

 p o v ě ř u j e

 starostku města, Ing. Ivanu Řápkovou

 ------------------------------------

 jejím podpisem.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 709/03 z 8. 12. 2003
 Návrh  na uzavření  dodatku č.  1 k  veřejnoprávní smlouvě, mezi

 městem Chomutov a obcí Černovice, ve věci projednávání přestupků

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předložený materiál,

 s c h v a l u j e

 uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s obcí Černovice a

 p o v ě ř u j e

 starostku města, Ing. Ivanu Řápkovou

 ------------------------------------

 jejím podpisem.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 710/03 z 8. 12. 2003
 Návrh  na uzavření  dodatku č.  1 k  veřejnoprávní smlouvě, mezi

 městem Chomutov a obci Výsluní, ve věci projednávání přestupků

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předložený materiál,

 s c h v a l u j e

 uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s obcí Výsluní a

 p o v ě ř u j e

 starostku města, Ing. Ivanu Řápkovou

 ------------------------------------

 jejím podpisem.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 711/03 z 8. 12. 2003

 Užití dotace DPS

 ----------------

 Rada města Chomutova

 b e r e  n a  v ě d o m í

 předloženou zprávu a

 s c h v a l u j e

 postup dle důvodové zprávy.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 712/03 z 8. 12. 2003
 Doplnění  zprávy   "Řešení  výlepových  ploch   na  území  města

 Chomutova"

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 návrhy na řešení výlepových ploch na území města Chomutova a

 s c h v a l u j e
 pronájem movitých věcí (souboru stávajících plakátovacích ploch)
 firmě Rengl,  s.r.o., se sídlem  Liberec, Kozinova 11,  od 1. 1.

 2004,

 u k l á d á

 vedoucímu ORaIM

 ---------------

 připravit návrh smlouvy o pronájmu a

 p o v ě ř u j e

 starostku města

 ---------------

 jejím podpisem.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 713/03 z 8. 12. 2003

 Zřízení funkce manažera prevence kriminality

 --------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 z ř i z u j e

 s okamžitou platností funkci manažera pro prevenci kriminality a

 j m e n u j e

 do této funkce paní Ivu Baťkovou.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 714/03 z 8. 12. 2003

 Informace - Horský hotel Partyzán

 ---------------------------------

 Rada města Chomutova

 b e r e    n a   v ě d o m í

 ústní informaci o řešení problematiky Horského hotelu Partyzán.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 715/03 z 8. 12. 2003

 Dopis p. Pavla Burketa

 ----------------------

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e

 ZM pověřit kontrolní výbor prošetřením případu p. Pavla Burketa.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 716/03 z 8. 12. 2003

 Dopisy p. Kališové a p. Zemana

 ------------------------------

 Rada města Chomutova

 b e r e   n a  v ě d o m í

 dopisy p. Kališové a p. Zemana.

 

 

 

 

 Ing. Ivana Řápková                        Ing. Jan Řehák

   starostka města                       místostarosta města