Obecně závazná vyhláška  města  CHOMUTOVA

č.  2/2003,

        o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany

             při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

 

            Zastupitelstvo města Chomutova vydává dne 27. 1. 2003, podle ustanovení § 29 odst.1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších  předpisů, a v souladu § 10  písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně  závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).

 

Článek 1

Předmět a působnost

1.       Tato vyhláška upravuje podmínky k zabezpečení požární ochrany na celém území města Chomutova.

2.       Podmínky pro zabezpečení ohňostrojových prací a používání otevřeného ohně, jsou stanoveny v příloze č.1,  která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

 

Článek 2

Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích,

kterých se zúčastňuje větší počet osob

1.    Akcemi, kterých se zúčastňuje více než 200 osob, se pro účely této vyhlášky považuje shromáždění osob v objektech nebo na volném prostranství, které je neuzavřeno ze stran nebo shora, avšak je vytvořeno nebo vymezeno stavebními konstrukcemi (tribunou, pódiem a pod.) a to akce kulturní, sportovní a společenské, (např. prodejní výstavy, mítinky, sportovní utkání, kulturní pořady apod.) Při hodnocení nutnosti uplatnění preventivních opatření stanovených touto vyhláškou se vychází z podmínek, za kterých se bude akce pořádat např. používání otevřeného ohně, pyrotechnických prostředků, nebo prováděny jiné činnosti při nichž hrozí ztížení evakuace osob a nebo nebezpečí vzniku požáru.

2.       K pořádání těchto akcí lze využívat zejména objekty, které byly k tomuto účelu určeny (kolaudovány), přičemž nesmí být překročen mezní počet osob, na který byla stavba dimenzována .1)

3.       Pořadatel akce je povinen v dostatečném předstihu před zahájením akce (s ohledem na druh pořádané akce) stanovit požadavky na preventivní opatření požární ochrany, zejména:

a)       předem prověřit účinnost všech požárně technických zařízení a vypracovaných příkazů, zákazů a pokynů k ochraně před požáry, volnou průchodnost únikových cest a funkčnost únikových  východů,

b)       stanovit vlastní preventivní opatření, případně vymezit místa pro kouření,

c)       využívat pyrotechnické a obdobné efekty výhradně v součinnosti s odborně způsobilými osobami,

d)       zřídit požární preventivní hlídku a zabezpečit její odbornou přípravu  podle zvláštních předpisů.2)

 

Článek 3

Složení a povinnosti požární preventivní hlídky

1.       Hlídku tvoří velitel a nejméně další dva členové, vyšší počet členů požární hlídky závisí na plánovaném počtu účastníků programu a místě konání akce.

2.       Povinnosti členů požární preventivní hlídky:

a)v průběhu akce jsou členové požární hlídky povinni dohlížet na dodržování stanovených preventivních opatření a v případě jejich porušování jsou oprávněni bezprostředně zjednat nápravu,

b)členové požární preventivní hlídky musí být v případě vzniku požáru  schopni, v rámci možností, zamezit vznik paniky, zajistit bezpečnou evakuaci osob, znát způsoby ovládání požárně technických zařízení použitelných k evakuaci osob nebo k zamezení šíření požáru, znát rozmístění a způsoby ochrany, které jsou k dispozici, oznámit požár na okresní ohlašovnu požáru Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, územní odbor Chomutov, a být připraveni k součinnosti se zasahující jednotkou požární ochrany.

 

Článek 4

Kontrola

Kontrolu dodržování podmínek této vyhlášky  provádí vlastníci objektů a prostranství podle čl.2 této vyhlášky, nebo nájemce provozující akce, kterých se zúčastňuje větší počet osob, je-li provádění kontrolní činnosti  smluvně sjednáno mezi vlastníkem a nájemcem.

 

Článek 5

Sankce

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno jako přestupek podle zvláštního zákona.3)

 

Článek 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení .4)

 

Ing. Ivana   Ř á p k o v á, starostka

Ing. Jan  Ř e h á k, místostarosta          

 

Příloha č.1                                                                        

Podmínky pro zabezpečení ohňostrojových prací

a používání otevřeného ohně

 

1.        Za dobu konání ohňostrojových prací se považuje časový úsek počínající zahájením ohňostrojové práce a končící splněním opatření po skončení ohňostrojové práce.

2.        Pro dobu konání ohňostrojové práce se stanovují tato preventivní opatření:

a)       uvedenou činnost smí provádět pouze osoba splňující podmínky podle zvláštních předpisů,5)

 

b)       provedení ohňostrojové práce musí být předem projednáno s Městským úřadem Chomutov,

 

c)       k přípravě a provedení ohňostrojových prací musí být stanovena opatření k zajištění bezpečnosti  a  k ochraně osob a majetku v prostoru, který je ohrožen prováděním ohňostrojových prací, pádem pyrotechnických prostředků nebo jejich zbytků s ohledem na místní podmínky,

 

d)       při manipulaci s pyrotechnickými prostředky a přípravě ohňostrojové práce je zakázáno kouření, rozdělávání ohně a používání otevřeného ohně.

 

Vyhlášeno dne 5.2.2003                                                                

Sejmuto dne: .20.2.2003

Nabytí účinnosti dne6)  20.2.2003

 1 ) § 51 vyhlášky ministerstva pro místní rozvoj č. 137 / 1998 Sb., o technických  požadavcích na výstavbu

2) § 24 vyhlášky MV č. 246 / 2001 Sb., o požární prevenci

3)  § 46 zákona č.200/1990 Sb.,o přestupcích,ve znění pozdějších předpisů

4) § 12 odst.2 )  zákona 128 / 2000 Sb.,o obcích

5) )  vyhláška  Českého báňského úřadu  č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů.

6)  §  12 odst. 2 zákona o obcích.

.