statutární městO CHOMUTOV

 

                              Obecně závazná vyhláška č. 10/2011,

 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 14/2010,

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

 

Zastupitelstvo města Chomutova vydává usnesením č.167/11 dne 28.11.2011 na základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Článek 1

Změna obecně závazné vyhlášky č. 14/2010,

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Článek 8 (Osvobození a úlevy) odst. 2 písm. e) obecně závazné vyhlášky statutárního města Chomutova č. 14/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 20. 12. 2010, nově zní:

e) osoby, které užívají veřejné prostranství za účelem umístění stavebního zařízení – lešení, pro účely opravy fasády nebo zateplení, přičemž nárok může vzniknout jen jedenkrát za kalendářní rok:

i)        v případě rodinného domu po dobu prvních 21 kalendářních dní,

ii)      v případě bytových domů s více než 3 byty:

1.      s plochou do 1000 m2 opravované nebo zateplované fasády na 1 vchod bytového domu po dobu prvních 30 kalendářních dní,

2.      s plochou nad 1000 m2 opravované nebo zateplované fasády na 1 vchod bytového domu po dobu prvních 40 kalendářních dní,

 

Článek 2

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2012.

 

 

 

 

.................................................

.................................................

Ing. Jan Řehák

1. náměstek

Mgr. Jan Mareš

primátor

 

 

 

Vyhlášeno[1]) na úřední desce dne:      5.12.2011

Sejmuto z úřední desky dne:              21.12.2011[1]) 12 zákona o obcích – za Magistrát města Chomutova vyhlášení provedl(a): …………………………