statutární městO CHOMUTOV

Obecně závazná vyhláška

 č. 12/2010,

o místním poplatku ze psů

 

Zastupitelstvo města Chomutova se na svém zasedání dne 20.12.2010 usnesením č.  041/10-N usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):   

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

1)             Statutární město Chomutov touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).

2)             Řízení o poplatcích vykonává Magistrát města Chomutova (dále jen „správce poplatku“).[1]

 

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

 

1)             Poplatek platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Chomutova.[2]

2)             Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.[3]

 

Čl. 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

1)             Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.

2)             V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.[4]

3)             Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

 

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

 

1)             Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

2)             Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

3)             V ohlášení držitel psa uvede[5]

a)         jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)         čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c)         další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.

4)             Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 3 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

5)             Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[6]

 

Čl. 5

Sazba poplatku

 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za prvního psa ........................................................................................  1.500,- Kč,

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ..................................  2.250,- Kč,

c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu.............     200,- Kč,

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c) tohoto ustanovení        300,- Kč.

 

Čl. 6

Splatnost poplatku

 

1)             Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

2)             Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

 

Čl. 7

Osvobození a úlevy

 

1)             Od poplatku je osvobozen:

a)         držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[7],

b)         držitel speciálně vycvičeného záchranářského a lavinového psa, pokud má příslušné osvědčení a držitel je členem Svazu záchranných brigád kynologů České republiky.

2)             Od poplatku se dále osvobozuje po dobu 2 let držitel psa, převzatého z městského útulku města Chomutova, přičemž toto osvobození lze uplatnit pouze u jednoho takto převzatého psa.

3)             Poskytuje se úleva ve výši 1.000,- Kč ze sazby poplatku dle čl. 5 písm. a) a b) této vyhlášky, za každého psa chovaného v rodinném domku nebo na zahradě.

 

Čl. 8

Navýšení poplatku

 

1)             Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem.[8]

2)             Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[9]

 

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 7/2004, o místním poplatku ze psů, ze dne 29.11.2004.

 

Čl. 10

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2011.

           

 

 

 

       …..............................                                                      .……..............................

         Ing. Jan Řehák                                                                           Mgr. Jan Mareš

     1. náměstek primátora                                                                  primátor                                 

Vyhlášeno dne:[10]         21.12.2010              

Sejmuto dne:                   06.01.2011       

Účinnost ode dne:      01. 01. 2011[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

[6] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[7] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[8] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[9] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[10] § 12 odst. 1 zákona o obcích – za Magistrát města Chomutova vyhlášení provedl(a): ……………………………