statutární městO CHOMUTOV

Obecně závazná vyhláška č. 13/2010,

o místních poplatcích

za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity

 

Zastupitelstvo města Chomutova se na svém zasedání dne 20.12.2010 usnesením č.  042/10-N usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

ČÁST  I.

ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

1)      Statutární město Chomutov (dále jen „město“) touto vyhláškou zavádí místní poplatky:

a)      za lázeňský nebo rekreační pobyt,

b)      z ubytovací kapacity.

2)      Řízení o poplatcích vykonává Magistrát města Chomutova (dále jen „správce poplatku“).[1]

 

ČÁST II.

POPLATEK za lázeňský nebo rekreační pobyt

 

Čl. 2

Předmět, poplatník a plátce poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

 

1)      Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území obce za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod pobytu.[2]

2)      Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a městu odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.[3]

 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 

1)      Plátce je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu. Stejným způsobem oznámí plátce správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

2)      V ohlášení plátce uvede[4]

a)      jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)      čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c)      další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.

3)      Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 1 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[5]

4)      Plátce je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Tyto zápisy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.[6]

5)      Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[7]

 

Čl. 4

Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

 

Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu 15,- Kč.

 

Čl. 5

Splatnost poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

 

1)      Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt je splatný čtvrtletně.

2)      Ubytovatel vybrané poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt odvede správci poplatku nejpozději do 15 kalendářních dnů následujícího měsíce po skončení kalendářního čtvrtletí, v němž ubytování poskytl.

 

Čl. 6

Osvobození

 

Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají osoby dle § 3 odst. 2 zákona o místních poplatcích.[8]

 

ČÁST III.

poplatek z UBYTOVACÍ KAPACITY

 

Čl. 7

Předmět a poplatník poplatku z ubytovací kapacity

 

1)             Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.[9]

2)             Poplatek z ubytovací kapacity platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

 

Čl. 8

Sazba poplatku z ubytovací kapacity

 

1)             Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí za každé využité lůžko a den ..........                6,- Kč.

2)             Roční paušální částka poplatku z ubytovací kapacity činí ...............................           2000,- Kč.

 

Čl. 9

Ohlašovací povinnost

 

1)      Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. Stejným způsobem ohlásí poplatník správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

2)      V ohlášení poplatník uvede[10]

a)      jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)      čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c)      další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.

3)      Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 1 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[11]

4)      Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[12]

5)      Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.[13]

 

Čl. 10

Splatnost poplatku z ubytovací kapacity

 

1)      Poplatek z ubytovací kapacity stanovený dle čl. 8 odst. 1 je splatný čtvrtletně. Ubytovatel vybrané poplatky odvede správci poplatku nejpozději do 15 kalendářních dnů následujícího měsíce po skončení kalendářního čtvrtletí, v němž ubytování poskytl.

2)      Poplatek z ubytovací kapacity placený paušální částkou dle čl.  8 odst. 2 je splatný do 6 měsíců od začátku poplatkového období.

 

Čl. 11

Osvobození

 

Důvody osvobození od poplatku jsou uvedeny v § 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích.[14])

 

ČÁST IV.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVEREČNÁ

 

Čl. 12

Vyměření nezaplacených poplatků, navýšení poplatku

 

1)             Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.[15]

2)             Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.[16]

3)             Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[17]

 

Čl. 13

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2004, o místních poplatcích za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity, ze dne 29. 3. 2004.

 

Čl. 14

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2011.

 

 

 

 

     …..............................                                                        .……..............................

            Ing. Jan Řehák                                                            Mgr. Jan Mareš

     1. náměstek primátora                                                                  primátor         

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:[18]   21.12.2010                 

Sejmuto z úřední desky dne:             06.01.2011               [1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 3 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 3 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[6] § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích

[7] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[8] § 3 odst. 2 zákona o místních poplatcích:

a)       osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,

b)       osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.

c)       

[9] § 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[10] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

[11] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[12] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[13] § 7 odst. 3 druhá věta zákona o místních poplatcích s odkazem na § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích

[14] Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování žáků a studentů,

b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,

c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

[15] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[16] § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[17] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[18] 12 odst. 1 zákona o obcích – za Magistrát města Chomutova vyhlášení provedl(a): …………………………