statutární městO CHOMUTOV

Obecně závazná vyhláška

 č. 15/2010,

o zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 4/2005, o místním poplatku ze vstupného

Zastupitelstvo města Chomutova se na svém zasedání dne 20.12.2010 usnesením
č. 044/10-N usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
          

 

Čl. 1

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2005 o místním poplatku ze vstupného, ze dne 20. 6. 2005.

 

Čl. 2

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.

 

 

 

 

           

       …..............................                                                       .……..............................

              Ing. Jan Řehák                                                                  Mgr. Jan Mareš

     1. náměstek primátora                                                                primátor                                  

 

Vyhlášeno dne:1)      21.12.2010                

Sejmuto dne:              06.01.2011         

Účinnost ode dne:      01. 01. 20111) § 12 odst. 1 zákona o obcích – za Magistrát města Chomutova vyhlášení provedl(a): ……………………………………………