STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 7/2011,

o změně obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů

 

 

            Zastupitelstvo města Chomutova vydává dne 20. 6. 2011 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).

 

 

Článek I.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Chomutova č. 12/2010 se mění takto:

1) V článku 7 (Osvobození a úlevy) se v odstavci 1 doplňuje nové písmeno c) se zněním:

„c) držitel psa, převzatého z městského útulku města Chomutova, přičemž toto osvobození lze uplatnit pouze u jednoho takto převzatého psa.“

2) V článku 7 se odst. 2 ruší a odst. 3 se nově označuje jako odst. 2.

 

Článek II.

Tato vyhláška byla vydána usnesením Zastupitelstva města Chomutova č. 105/11 ze dne 20.6.2010  a nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

 

 

……...........................                                                ..........…………......……….....

Ing. Jan Řehák                                                          Mgr. Jan Mareš

1. náměstek                                                              primátor

 

 

 

 

 

Vyhlášeno dne 1): 22.6.2011

Sejmuto dne:   8.7.2011

Účinnost ode dne:   7.7.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------

1) § 12 zákona o obcích – za Magistrát města Chomutova vyhlášení provedl(a): …………………