statutární  město  CHOMUTOV

 

 

 

 

 


 

Obecně závazná vyhláška č.  9/2011,

 

o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

 

Zastupitelstvo města Chomutova vydává usnesením č.165/11 ze  dne 28.11.2011 podle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) a § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitosti“),  a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Pozemky

 

U stavebních pozemků1) na území města Chomutova se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, ve výši 4,5.

Článek 2

Stavby

 

1.       U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) a f) zákona o dani z nemovitosti se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona o dani z nemovitosti, ve výši 4,5.

2.       U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) až d) a samostatných nebytových prostorů podle odstavce 1 písm. c) a d) zákona o dani z nemovitosti se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona o dani z nemovitosti, ve výši 1,5.

 

Článek 3

Místní koeficient

 

1.       Pro všechny nemovitostí na území města Chomutova se stanovuje místní koeficient ve výši 2.

2.       Tímto koeficientem se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1 zákona o dani z nemovitosti.

 

Článek 4

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.

 

 

.................................................

.................................................

Ing.  Jan  Řehák

1. náměstek primátora

Mgr. Jan Mareš

primátor

                                                                                                    

Vyhlášeno dne:2)                 05. 12. 2011

Sejmuto dne:              21. 12. 20111) § 6 odst. 2 písm. b) a 3 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů

2) §  12 odst. 1 zákona o obcích – za Magistrát města Chomutova vyhlášení provedl(a): …………………………