Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Chomutova, které se konalo dne 12.11. 2002
 
 
Usnesení ZaMěst č.01/02-N z 12.11. 2002
Zvolení členů zastupitelstva města
----------------------------------
Zastupitelstvo města Chomutova
a) b e r e  n a  v ě d o m í,
že v komunálních volbách 2002 bylo zvoleno 36 členů ZM v Chomutově
b) o v ě ř i l o
platnost všech přítomných členů zastupitelstva města
c) b e r e  n a  v ě d o m í,
že v úvodu jednání složilo 34 přítomných platných členů ZM zákonem předepsaný slib a mají právo na jednáních ZM hlasovat. 
 
Usnesení ZaMěst č.02/02-N z 12.11. 2002
Volba počtu členů RM a uvolněných funkcionářů - REVOKOVÁNO!!!
-------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo města Chomutova
s t a n o v i l o
11 členů rady města včetně starosty, z toho 3 místostarosty.


REVOKOVÁNO:
viz. usn. č. 075/03 z 26. 5. 2003 (změna počtu místostarostů na 2.)

 
 
Usnesení ZaMěst č.03/02-N z 12.11. 2002
Volba starosty města
--------------------
Zastupitelstvo města Chomutova
z v o l i l o
veřejnou volbou do funkce starosty města ing. Ivanu Řápkovou. 
 
Usnesení ZaMěst č.04/02-N z 12.11. 2002
Volba místostarostů města
-------------------------
Zastupitelstvo města Chomutova
z v o l i l o
veřejnou volbou do funkce místostarostů ing. Jana Řeháka, p. Jaroslava Říhu, p. Irenu Wachtfeidlovou.
 
 
Usnesení ZaMěst č.05/02-N z 12.11. 2002
Volba členů rady města
----------------------
Zastupitelstvo města Chomutova
z v o l i l o
veřejnou volbou tyto členy rady města: p. Alexandr Novák, JUDr. Jiří Polanský, Mgr. Pavel Markvart, p. Jindřich Stádník, Ing. Bohumil Bocian, Mgr. Miloš Zelenka, Ing. Stanislav Lesák.


 
 
Usnesení ZaMěst č.06/02-N z 12.11. 2002
Zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti
----------------------------------------------
Zastupitelstvo města Chomutova
u r č u j e,
že v době nepřítomnosti starostky zastupuje starostku ing. Jan Řehák, místostarosta, a to ve smyslu ustanovení § 104, odst. 1) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi.


 
 
Usnesení ZaMěst č.07/02-N z 12.11. 2002
Jednací řád ZM v Chomutově
--------------------------
Zastupitelstvo města Chomutova
p o t v r z u j e
platnost stávajícího jednacího řádu ZM s omezenou platností do konce roku 2002 a
u k l á d á
radě města
----------
předložit na lednové jednání ZM návrh upraveného jednacího řádu ZM.


 
 
Usnesení ZaMěst č.08/02-N z 12.11. 2002
Termín dalšího zasedání ZM
--------------------------
Zastupitelstvo města Chomutova
s c h v a l u j e
termín dalšího ZM na 16. 12. 2002 od 13,00 hodin.