Pozvánka: Veřejné projednávání územního plánu

Zveme vás na veřejné projednávání územního plánu dne 29. března.

Dne 29. března od 16 hodin se bude na staré radnici na náměstí 1. máje projednávat územní plán. Bude to třetí opakované veřejné projednávání. Návrh územního plánu, zásadního dokumentu pro rozvoj města, najdete na městském webu, nebo do něho můžete nahlédnout na odboru rozvoje a investic na staré radnici.

Návrh Územního plánu Chomutov je k nahlédnutí od 27.2. 2017 do 5.4. 2017  v elektronické podobě na této adrese: http://www.chomutov-mesto.cz/cz/novy-uzemni-plan-mesta-chomutova

Ve stejné lhůtě je Územní plán Chomutov k nahlédnutí i u pořizovatele -  Magistrátu města Chomutova, odboru rozvoje a  investic  v kanc. č. 29A, nám. 1. máje 1 (Ing. Petříková, tel.474 637 427) případně v kanc. č. 35 (M. Valešová, tel. 474 637 438) a v omezeném rozsahu je vystaven v budově Magistrátu města Chomutova, ve vstupní části historické radnice č.p. 1 na náměstí 1. máje v Chomutově .

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, to je do 5.4.2017, může každý uplatnit své připomínky k částem řešení, které byly od veřejného jednání dne 8.6.2016 změněny. Vlastníci pozemků a staveb dotčených  návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou ve stejné lhůtě uplatnit námitky proti  návrhu řešení k částem řešení, které byly od veřejného jednání dne 8.6.2016 změněny, ve kterých uvedou jejich odůvodnění, vymezení území dotčené námitkou a uvedou údaje dle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva.

Stanoviska, námitky a připomínky se uplatňují písemně do 5.4.2017 na adrese Magistrát města Chomutova, odbor rozvoje a investic, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží (§52 odst. 3 stavebního zákona)