Projekt „Genderový audit“

Statutární město Chomutov realizovalo v období od září 2017 do ledna 2018 genderový audit úřadu. Tento audit byl realizován společností RENTEL a.s. a byl podpořen z projektu „Genderový audit“, číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006287, který je spolufinancován z finančních zdrojů ESF a státního rozpočtu ČR. Prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost. Proto byl audit pro úřad realizován zdarma.

Statutární město Chomutov realizovalo v období od září 2017 do ledna 2018 genderový audit úřadu. Tento audit byl realizován společností RENTEL a.s. a byl podpořen z projektu „Genderový audit“, číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006287, který je spolufinancován z finančních zdrojů ESF a státního rozpočtu ČR. Prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost. Proto byl audit pro úřad realizován zdarma.

Cílem auditu bylo analyzovat, zda úřad uplatňuje principy rovného zacházení vůči zaměstnaným mužům a ženám a zda nedochází k diskriminaci např. na základě pohlaví, věku, rodinného stavu, či situace, atp. Audit vycházel ze Standardu genderového auditu.

V první etapě projektu proběhl sběr a analýza relevantních interních dokumentů, www stránek úřadu a dalších dostupných zdrojů.   V druhé etapě projektu proběhlo dotazníkové šetření mezi všemi zaměstnanci úřadu. V třetí etapě projektu několik fokusních skupin a skupinových diskuzí se zaměstnanci,  vedoucími zaměstnanci a vedením úřadu. Ve čtvrté etapě projektu proběhla finální analýza a zpracování všech získaných poznatků.

Výstupem projektu je Závěrečná zpráva z genderového auditu obsahující popis a výsledek auditu a doporučení pro další rozvoj rovných příležitostí na úřadě.