Tisková zpráva: Město Chomutov připravilo balíček pomoci, který má podpořit znovunastartování místní ekonomiky

Chomutov, 30. dubna 2020 – Rada statutárního města Chomutova schválila balíček ekonomických opatření, která mají napomoci chomutovským živnostníkům, podnikatelům i občanům ke znovunastartování místní ekonomiky. Město například odpustí nájemné ve svých nebytových prostorách, poskytne dotaci živnostníkům a podnikatelům, kteří svojí činnost provozují v soukromých nemovitostech a nabídne pomocnou ruku i občanům, kteří se vinou krize dostali do dočasné platební neschopnosti.

Prvním opatřením je rozhodnutí rady města o prominutí nájemného v nebytových prostorách ve vlastnictví města, městem zřízených příspěvkových organizací a obchodních společností. „Prominutí nájemného se týká měsíců březen až květen, a nájemné se promíjí automaticky bez žádosti a bez rozlišení, zda podnikatel musel činnost na základě nařízení vlády pozastavit či nikoliv. Nájemné tedy bude promíjeno bez rozdílu ve výši 100 %,“ vysvětlil primátor města Chomutova Marek Hrabáč a dodal, že v případě, kdy bylo nájemné již uhrazeno, bude městem či městskými organizacemi dobropisováno, pokud se nedohodnou s podnikatelem jinak, například o použití platby jako zálohy na další měsíc. Prominutí se týká všech subjektů s výjimkou bankovnictví, prodeje pohonných hmot, mobilních operátorů a provozoven s prodejní plochou nad 200 m2.

 

Rada města současně schválila obdobnou podporu také pro podnikatele, kteří podnikají v sektoru obchodu, služeb a turistického ruchu a jejichž provozovny mají pronajaté od třetí osoby, odlišné od města či městské organizace, nebo podnikají ve vlastních prostorách. „Pro tuto skupinu živnostníků a podnikatelů byl vyhlášen dotační titul CHOMUTOV COVID RESTART, ze kterého mohou získat formou peněžitého daru okamžitou finanční podporu na úhradu nájemného třetím subjektům, přičemž výše nájemného byla stanovena na 100 Kč / m2 a měsíc,“ řekl náměstek primátora David Dinda. Výše podpory za období březen až květen je omezena hranicí 30 000 Kč na jednu provozovnu. Podpora bude vyplácena dle plochy provozovny za výše uvedených podmínek. „Administrativa bude velmi jednoduchá. Jedna žádost, jedna smlouva, žádné vyúčtování. Chceme podnikatelům přístup k tomuto programu co nejvíce usnadnit,“ dodal Dinda. V tomto programu chce rada města alokovat 10 milionů korun. Program bude otevřen od 6. května do 31. května 2020 a podpory by dále měly být schváleny a vyplaceny v červnu 2020.

Příslušný formulář žádosti bude zpřístupněn na webu města www.chomutov-mesto.cz.

 

Další opatření schválená městskou radou se věnuje umožnění bezplatného odkladu splatnosti nájemného v městských bytech, bytech Chomutovské bytové či organizací města „Posunutí splatnosti nájemného je opět možné za měsíce březen až květen a to všem občanům, kteří se kvůli mimořádným opatřením dostali do dočasné platební neschopnosti, a odklad nájemného bez poplatků z prodlení jim může jejich aktuální situaci výrazně ulehčit,“ uvedl náměstek primátora Milan Märc.

 

Na schválení zastupitelstva pak ještě čeká pomoc organizacím, jež zajišťují sociální služby, která spočívá v úpravě podmínek sociálních projektů. „Organizacím poskytujícím sociální služby by tak v roce 2020 mohly být nově proplaceny veškeré náklady konkrétních projektů včetně těch, které se za obvyklé situace označují jako neuznatelné,“ prozradil náměstek primátora Milan Märc.


Denisa Špeilová, tisková mluvčí statutárního města Chomutova, d.speilova@chomutov-mesto.cz, 474 637 413 / 702 232 051