Tisková zpráva: Projednání změny Územního plánu

Chomutov, 1. září 2020 – Ve středu 2. září 2020 od 15:30 hodin proběhne veřejné projednání Změny č. 1 Územního plánu Chomutov. Projednání proběhne v zasedací místnosti č. 13 v budově historické radnice Magistrátu města Chomutova na náměstí 1. máje v Chomutově.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání tj. do 9. září 2020 mohou uplatnit vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti námitky, dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán stanoviska k návrhu změny č. 1  a každý své připomínky.

Změna číslo 1 Územního plánu Chomutov je pořízena zkráceným postupem pořizování změny územního plánu. Návrh Změny číslo 1 se týká úpravy výškových regulativů v plochách s funkčním využitím VP.1 Průmyslová výroba a sklady – nerušící v areálu bývalých válcoven na území města Chomutova. Dále je předmětem změny úprava vymezení zastavěného území a uvedení územního plánu do souladu s Politikou územního rozvoje České republiky v znění aktualizace číslo 3 a v souladu se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje ve znění první a třetí aktualizace.

Návrh Změny číslo 1 je k nahlédnutí u pořizovatele, kterým je Magistrát města Chomutova, Odbor rozvoje a investic, kancelář číslo 29A, náměstí 1. máje (Ing. Petříková Lenka, tel. 474 637 427). K nahlédnutí je návrh územního plánu také vyvěšen ve vstupní hale historické radnice statutárního města Chomutova na náměstí 1. máje v Chomutově.  Návrh Změny číslo 1 Územního plánu Chomutov je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v elektronické podobě na webových stránkách města:

http://www.chomutov-mesto.cz/cz/uzemni-plan

Připomínky, námitky a stanoviska se zasílají buď písemně na adresu pořizovatele: Magistrát města Chomutova, Odbor rozvoje a investic, oddělení úřadu územního plánování, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov nebo elektronicky dálkovým přístupem na IDDS: 497beyz.

K později uplatněným námitkám, stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží. K námitkám, stanoviskům a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží. V námitkách se musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.