Charta pro občana

Posilování spokojenosti občanů s činností úřadu je pro nás   základním cílem. Každý občan má právo na pravdivé a úplné informace, na přístup k informacím, na vyjádření svých názorů, právo být vyslyšen a mít příležitost vést dialog s těmi, kdo rozhodují.

Každý občan má právo obracet se na úřad s jakýmikoliv podněty (náměty, stížnosti, pochvaly, apod.). Podněty lze podat jak ústně, tak i písemně.

Kde podnět podat?

Na pravidelných setkáních s vedením města

 • jednou za šest týdnů od 16.00 hodin vzasedací místnosti č. 13. 1. patro historické radnice, náměstí 1. máje, č.p. 1 (zajištěn bezbariérový přístup) nebo předem stanovená lokalita,
 • řízená diskuse, rozsah příspěvku – max. 3 min (je-li podáván ústně)

Na sjednaných schůzkách s primátorem nebo jeho náměstky

 • na základě předem sjednaného termínu

Na příslušném odboru, popř. interním auditu

 • bez nutnosti předem sjednaného termínu

Elektronicky

e-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz

Povinnosti občana

 • popisovat aktuální problém objektivně
 • zdržet se hrubého vyjadřování a urážek vůči úředníkům
 • uvést kontaktní adresu, vyžaduje-li písemnou odpověď

 Práva občana

 • obdržet vyjádření ke svému podnětu neprodleně, nejpozději do 30 dnů od data jeho podání (buď konkrétní řešení a nebo zdůvodnění nutnosti prodloužení termínu)

Povinnosti úřadu

 • podněty vyřizovat včas
 • sledovat podněty zodpovědně do úplného vyřízení
 • o průběhu řešení podnětů ze setkání s občany pravidelně informovat
  • na dalším setkání (grafická projekce podnětů)
  • v Chomutovských novinách (nejaktuálnější problémy)
 • na posledním setkání v roce provést zhodnocení podnětů od občanů
 • řešit nedbalý přístup k vyřizování podnětů

Vždy k 31.12. kalendářního roku se zavazujeme provést na základě Vašich připomínek revizi Charty.


Charta byla zpracována v rámci pilotního projektu, který organizuje a finančně podporuje společnost SIGMA, spojená s iniciativou OECD)