Bezpečnostní komise

E-mail: komise-bezpecnost@chomutov-mesto.cz

Bezpečnostní komise Rady statutárního města vznikla jako poradní a iniciativní orgán Rady města. Bezpečnostní komise má 11 členů, 12. členem je tajemník komise, což je zástupce statutárního města Chomutova. Zasedání komise se uskutečňují pravidelně každý měsíc a řídí se pevným programem jednání. Část komise je z řad zastupitelů a část je zastoupena odborníky z řad veřejnosti. Mezi její hlavní body patří řešení bezpečnostní problematiky města a řeší podněty občanů města. Na komisi se může obrátit každý občan města Chomutova a všechny připomínky budou v komisi projednány a radě města bude předloženo vlastní stanovisko řešení. Cílem komise je přispět ke snižování veškeré kriminality v rámci katastru města, zvyšování pocitu bezpečnosti občanů a vytvoření stabilního systému prevence kriminality.

Obecné cíle

 • snižování veškeré kriminality v rámci katastru města
 • zvyšování pocitu bezpečí občanů
 • vytvoření stabilního systému prevence kriminality a sociálně patologických jevů na místní úrovni

Náplň činnosti:

 • Informování Rady města Chomutova bez zbytečného odkladu o všech krocích podniknutých v rámci své činnosti,
 • iniciace a příprava podkladů ve spolupráci s Městskou policií Chomutov pro vytváření bezpečnostní strategie města Chomutova,
 • zabývá se a vyhodnocuje bezpečnostní situaci v problémových oblastech města Chomutova,
 • podporuje, navazuje a prohlubuje spolupráci mezi představiteli města a zástupci bezpečnostních a záchranných složek na území města Chomutova,
 • podpora spolupráce a výměna informací mezi agendou bezpečnostní komise a dotčenými odbory, komisemi a výbory města Chomutova,
 • iniciační spoluvytváření koncepce protidrogové politiky v preventivním a represivním rámci,
 • podporování efektivního začleňování neziskového sektoru do práce města Chomutova v oblasti prevence kriminality a v protidrogové prevenci,
 • informování veřejnosti o činnosti bezpečnostní komise (www stránky, Chomutovské noviny),
 • vyhodnocování podnětů občanů týkajících se práce Městské policie Chomutov,
 • podpora vybudování anonymních schránek pro podněty a připomínky občanů na území města Chomutova,
 • vyjadřuje se k umístění kamerového systému města,
 • zabývá se problematikou dodržování veřejného pořádku a průběžně vyhodnocuje a navrhuje opatření k dodržování veřejného pořádku (rušení nočního klidu),
 • zabývá se bezpečností na pozemních komunikacích, např. zkvalitnění osvětlení přechodů pro chodce, stacionárním měřením rychlostí ve vybraných úsecích, řešení zcizování kanalizačních výpustí apod.,
 • zabývá se podmínkami pro včasný zásah jednotek požárních ochrany, například průjezdnosti komunikací, parkování apod.,
 • zabývá se požární bezpečností v objektech a prostorách s větší kumulací osob na území města, např. únikové cesty, překračování maximálního počtu hostů,
 • zabývá se prevencí kriminality mezi mládeží a protidrogovou prevencí,
 • spolupracuje s krizovým řízením města Chomutova.

ČLENOVÉ

 • Lukáš Šeršeň - předseda komise
 • Jiří Touška,
 • Daniel Havelka,
 • Jan Švestka,
 • Renáta Radová,
 • Iva Ejim

Kontakty

Klaudie Coufalová tajemnice Bezpečnostní komise 474 637 452 k.coufalova@chomutov-mesto.cz