Blatno

Zastupitelstvo obce Blatno vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2012 dne 21. 8. 2012 Územní plán Blatno s účinností od 5. 9. 2012. Pořizovatelem tohoto územního plánu byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova. Dle § 165 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) v platném znění je Územní plán Blatno včetně dokladů o jeho pořízení uložen na Obecním úřadě Blatno a je zde možno do něj i jeho dokladové části nahlížet.

         Dále je  Územní plán Blatno uložen a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.

 

Úplné znění Územního plánu Blatno po vydání změny č. 1 Územního plánu Blatno

Textová část - úplné znění po změně č. 1 (PDF 1,3 MB), Vložil(a): David Guske
v.č. 1 Základní členění území (PDF 1,1 MB), Vložil(a): David Guske
v.č. 2.a Hlavní výkres (PDF 1,5 MB), Vložil(a): David Guske
v.č. 2.b Hlavní výkres - koncepce uspořádání krajiny (PDF 1,3 MB), Vložil(a): David Guske
v.č. 2.c Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury (PDF 1,4 MB), Vložil(a): David Guske
v.č. 4 Výkres pořadí změn v území etapizace (PDF 1,1 MB), Vložil(a): David Guske
v.č. A Koordinační výkres (PDF 19,4 MB), Vložil(a): David Guske