Chomutovsko - vodní systém

Systém vodních toků v okolí Chomutova byl činností člověka v minulosti značně upraven. Zpočátku tomu bylo z důvodů vodohospodářských, později z důvodů ochrany povrchových hnědouhelných lomů a energetických. Dnes se tento vodní sytém skládá ze čtyř základních částí.

Povodí Chomutovky

Říčka Chomutovka pramení v rašeliništích na náhorní rovině v okolí Hory svatého Šebestiána a jako horský potok protéká přírodním parkem „Bezručovo údolí“ až na samotný okraj Chomutova. Přibližně v polovině této cesty se u bývalého Třetího Dolského mlýna spojuje se svými nejvýznamnějšími přítoky Křimovským potokem a Kameničkou, na kterých byly vybudovány přehrady. Přestože na samotné Chomutovce žádná přehrada není, lze její vody podle potřeby převádět do přehrady Kamenička několik kilometrů dlouhou štolou. Poblíž soutoku stojí také vodárna zásobující oblast Chomutova pitnou vodou.

Na okraji Chomutova se říčka Chomutovka kříží s akvaduktem Podkrušnohorského převaděče. Dále protéká centrem města a přes několik dalších obcí teče jako pomalá nížinná říčka směrem na jih, kde se poblíž Postoloprt vlévá do řeky Ohře.

Povodí Bíliny

Potok Bílina vytéká z přehrady v Telčském údolí poblíž Jirkova, která byla vybudována na místě soutoku horských potoků jako zdroj pitné vody. Na okraji Jirkova se podobně jako říčka Chomutovka kříží s Podkrušnohorským převaděčem a regulovaným korytem odtéká do Kyjické přehrady. Z Kyjické přehrady je přes oblast dolů vedena několik kilometrů dlouhým potrubím až do správního území města Mostu. Jako říčka pak dále pokračuje až do Ústí nad Labem, do kterého se také vlévá.

Horské potoky a Podkrušnohorský převaděč

Z důvodu ochrany povrchových hnědouhelných dolů byl v celé oblasti Chomutovska vybudován vodní systém odvádějící horské potoky úplně, nebo částečně mimo důlní území. Páteří celého systému je Podkrušnohorský převaděč, který umožňuje plynule rozdělovat vody horských potoků mezi jejich původními koryty a říčkami Chomutovkou a Bílinou. Nejvýznamnějšími toky této části vodního systému jsou Prunéřovský potok a Hačka.

Řeka Ohře

Okrajem Chomutovska protéká také řeka Ohře, na které byla pro potřeby tepelných elektráren vybudována Nechranická přehrada.

Vodní plochy

Přirozené vodní plochy na Chomutovsku téměř neexistují. Převážná většina z nich vznikla činností člověka k vodohospodářským účelům, nebo v souvislosti s hornickou činností.

Jako zdroje pitné vody na Chomutovsku slouží přehrady Křimovská, Kamenička a Jirkovská, které zároveň plní funkci ochrannou. Další vodní díla jako Zaječická přehrada a Újezd (Kyjická přehrada) slouží k regulaci toku Bíliny, Podkrušnohorského přivaděče a ochraně povrchových dolů.

Další vodní plochy vznikly zatopením, nebo umělým přehrazením povrchových lomů zbylých po dobývání surovin a na výchozech uhelné sloje. Vidět je můžeme například v areálu Podkrušnohorského zooparku. Hlubinná těžba uhlí a kamenečných břidlic po sobě zanechala rozsáhlá pokleslá území, která postupně zaplavila spodní voda. Takovým místem jsou vodní plochy na pražském poli, které vznikly činností hlubinného uhelného dolu Jan Žižka (dříve Julius). Další vodní plochou je unikátní Kamencové jezero vzniklé v poddolovaném území bývalého hlubinného kamencového dolu a dnes slouží k rekreaci a vodním sportům.

Na území Chomutova leží také Filipovy a Otvické rybníky sloužící k chovu ryb. Velký Otvický rybník slouží i k rekreaci.

Na okraji Chomutovska leží největší vodní plocha celého regionu – Nechranická přehrada. Byla vybudována jako zdroj vody pro okolní tepelné elektrárny a ochranu níže ležících obcí a měst. Dnes slouží také k rekreaci, vodním sportům a chovu ryb.