Covidrestart

PROGRAM UZAVŘEN - příjem žádostí ukončen 31.5.2020 v 23:59:59

- vyčkejte prosím na výsledek schvalovacího řízení (kompetence dle zákona o obcích: o podporách do 20 tis. Kč rozhoduje rada města, o podporách nad 20 tis. Kč rozhoduje zastupitelstvo města)

- o výsledku budete informování.

Odkazy na již přijatá usnesení:

 1. Usnesení rady města z 25.5.2020 - přijaté usnesení č. 405/20
 2. Usnesení rady města z 1.6.2020 (bude doplněno po ověření usnesení)
 3. Usnesení zastupitelstva - jednání ZM  proběhne 16.6.2020

Okamžitá pomoc podnikatelům v oblasti služeb, obchodu a cestovního ruchu

 • Podnikáte v oblasti služeb, obchodu a cestovního ruchu?
 • Máte provozovnu v Chomutově ve vašem vlastnictví nebo v pronájmu?
 • Ovlivnila Vás negativním způsobem  pandemie COVID-19?
 • Pak právě pro Vás máme okamžitou peněžitou pomoc až 30 tisíc Kč, na úhradu nájemného nebo vlastní režie za období březen až květen 2020. 

      Chceme aktivně napomoci nastartovat místní ekonomiku po odeznění pandemie COVID-19 (SARS-CoV-2).  

      #JsmeVTomSVámi #VážímeSiVás #SpolečněToDáme 

Program: COVID RESTART CHOMUTOV

Program COVID RESTART má napomoci chomutovským firmám a podnikatelům ke znovunastartování místní ekonomiky a samotné obnově jejich činnosti, v mnohých případech zcela paralyzované nařízením vlády o nouzovém stavu. Z programu lze čerpat peněžitý dar na úhradu nájemného třetím subjektům, odlišným od města a městem zřízených či založených společností, nebo na snížení vlastní režie podnikatelů podnikajích ve vlastních prostorách.

Administrativa poskytování finanční pomoci je velmi jednoduchá, jedna jednoduchá žádost, jedna smlouva, žádné vyúčtování, nulová další administrativa, čímž chceme podnikatelům přístup k tomuto programu co nejvíce usnadnit.

Oprávněné osoby: živnostníci a právnické osoby podnikající v oblasti služeb, obchodu a cestovního ruchu, jejichž  provozovny jsou pronajaté od třetí osoby, odlišné  od města či městské organizace, nebo podnikají ve vlastních prostorách. (pozn. nájemné a pachtovné hrazené za využívání nebytových prostor ve vlastnictví města, městem zřízených příspěvkových organizací a obchodních společností, kde město plní roli zakladatele nebo společníka, již bylo za období březen až květen městem prominuto). Z programu mohou čerpat podporu, jak subjekty, které na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 14.3.2020 č. 211 o přijetí krizového opatření přerušily provoz ve svých provozovnách, tak subjekty, které provoz nepřerušily, avšak nouzový stav jejich podnikání ovlivnil.

Služby na které lze čerpat: seznam dle klasifikace CZ-NACE. Řemeslné živnosti nejsou předmětem podpory.

Forma podpory: peněžitý dar na úhradu nájemného nebo vlastní režie.

Výše podpory: 

 • podpora je stanovena podle plochy provozovny (započítávají se pouze prostory přímo sloužící k podnikání).
 • výše podpory je stanovena jako nájemné ve výši obvyklé, tj. 100 Kč/m2 a měsíc.
 • podpora je omezena pro období březen až květen.
 • maximální výše podpory je stanovena na 30.000 Kč na jednu provozovnu. Žadatel může podat více žádostí (za více provozoven).
 • podpora bude vyplácena dle plochy provozovny a podmínek uvedených v programu.

Alokace programu: 10 milionů Kč.

Období podávání žádostí: od 6.5.2020 do 31.5.2020, nebo do vyčerpání alokace.

 Formulář žádosti  zde - příjem žádostí ukončen 31.5.2020 v 23:59:59

Žádost je nutné vyplnit úplně, včetně vložení všech povinných příloh.

 Dotazy: pomoc@chomutov-mesto.cz

.