Dokumenty ke stažení

On-line interaktivní formuláře:

Aktuální formulář pro žádost o dotaci 

Aktuální formulář pro vyúčtování žádosti o dotaci 

!!! V případě delší neaktivity uživatele (více než 60 minut) se formulář zeptá, zda chce uživatel dále pokračovat v práci. Není-li dialogové okno porvrzeno, ukončí se editace formuláře a rozpracovaná data budou ztracena.

Off-line formuláře:

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně / prominutí penále za porušení rozpočtové kázně / prominutí úroku z prodlení

Žádost o udělení výjimky ze Zásad pro poskytování dotací

Oznámení o vrácení nevyčerpané dotace

Hlášení změny

  • Změna v osobě zastupující organizaci – je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii dokladu o volbě, jmenování, plné moci apod. (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).
  • Změna sídla organizace – v případě, že v rámci vyúčtování projektu budou uplatňovány náklady za nájem sídla, je nutné doložit také kopii nové nájemní smlouvy (povinnost oznámit tuto změnu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).
  • Změna čísla bankovního účtu - je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu (povinnost oznámit tuto změnu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).
  • Změna v plátcovství DPH - je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii dokladu o registraci plátce DPH (povinnost oznámit tuto změnu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).
  • Změny týkající se obsahové části projektu (např. změna místa realizace, změna termínu realizace pobytu, změna počtu akcí, změna rozpočtu akce apod.) – v případě, že v rámci vyúčtování projektu budou uplatňovány náklady za nájem místa realizace služby/aktivity, je nutné doložit také kopii nové nájemní smlouvy vč. dodatků (povinnost oznámit tyto změny před termínem realizace projektu/akce, popřípadě ihned jakmile je to možné).
  • Personální změny – do formuláře popište, o jakou změnu se jedná a doložte aktuální personální zajištění projektu vč. úvazku a data zahájení popř. ukončení pracovního poměru (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 30 dnů od data uzavření pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti).

Formulář - dotace Obnova městské úpamátkové zóny

Žádost o poskytnutí dotace v rámci programu na obnovu městské památkové zóny Chomutov (ZFO 34,1 kB), Vložil(a): Libor Kuffa
!!! Aktuální formulář žádosti o dotaci

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova (od 1/2020) - v.7 (PDF 569 kB), 10.12.2019, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
platné od 1.1.2020
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova (od 1/2019) - v.6 (PDF 620 kB), 7.10.2019, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
platné od 1.1.2019 do 31.12.2019 Podle této verze zásad je nutné odevzdat vyúčtování dotací poskytnutých v roce 2019
Pravidla pro publicitu projektů podpořených z rozpočtu města Chomutova (PDF 215 kB), 1.11.2018, Vložil(a): Ing. Jan Mareš

Neúčinné verze Zásad pro poskytování dotací (platné pro vyúčtování dotacích poskytnutých v letech minulých)

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova (od 1/2019) - v.5 (PDF 435 kB), 1.11.2018, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
neúčinný dokument (před zahájením platnosti byl novelizován verzí č. 6
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova (od 1/2018) - v.4 (PDF 455 kB), 18.12.2017, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
platné od 1.1.2018 do 31.12.2018 Podle této verze zásad je nutné odevzdat vyúčtování dotací poskytnutých v roce 2018
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova (od 2/2017) - v.3 (PDF 364 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Neúčinný dokument. Platnost od 1.2.2017 do 31.12.2017. Dle tohoto znění zásad se provádí vyúčtování dotací poskytnutých v roce 2017!!!
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova (1/2017) - v.2 (PDF 324 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Neúčinný dokument. Platnost od 15.12.2016 do 31.1.2017.
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova (2016) - v.1 (PDF 323 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Neúčinný dokument. Platnost pro dotace udělené od 1.1.2016 do 14.12.2016. Dle tohoto znění zásad se provádí vyúčtování dotací poskytnutých v roce 2016!!!

Dotační programy