Dotace poskytované z rozpočtu města

Grantový portál města

Podporujeme Vaše projekty.

Pravidla  dotační politiky města

Poskytování finančních prostředků formou dotace z rozpočtu statutárního města Chomutova se řídí směrnicí zastupitelstva města Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova,  ve znění změny č. 4 ze dne (účinné od 1.1.2018).

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z rozpočtu města Chomutova.

Kontakt na pracovníka pro dotační a grantovou politiku: Šárka Švehlová, 474 637 150, s.svehlova@chomutov-mesto.cz (kancelář č. 215, v budově magistrátu ve Zborovské ulici).

Aktuální verze formulářů pro podání žádostí o dotaci a její vyúčtování naleznete v dokumentech ke stažení. Návody k formulářům a další technické informace neleznete zde.

Odkaz na dotace poskytované jinými subjekty (ministerstva, Ústecký kraj apod.) - ostatní dotace. Odkaz vewe na externí web

Přehled přijatých žádostí

Aktuální přehled všech přijatých žádostí o dotaci či grant z rozpočtu města a stav dotačního řízení naleznete na odkazu Podané žádosti o dotaci.

Dotační kalendář 2018

Aktuální informace k městem vyhlašovaným dotačním a grantovým řízením.

Název dotačního programu Oblast Datum vyhlášení dotačního programu Celkový objem  finančních prostředků vyčleněných na dotační program Datum začátku příjmů žádostí Datum ukončení příjmu žádostí Ev. číslo programu

Stav programu

PROGRAMOVÉ DOTACE
KOMISE PRO KULTURNÍ, KREATIVNÍ A KOMUNITNÍ ROZVOJ

Kultura a kreativita 2018      

podpora kreativity občanů 15.11.2017 1 150 000,00 Kč 1.1.2018 31.01.2018

D2018-K1

otevřen

Regionální historie 2018        

popularizace místní historie a patriotismu 15.11.2017 500 000,00 Kč 1.1.2018 31.01.2018 D2018-K2 otevřen

Komunitní rozvoj 2018         

oživení veřejného prostoru, sousedské vztahy, trávení volného času 15.11.2017

350 000,00 Kč

1.1.2018 31.01.2018 D2018-K3 otevřen
KOMISE PRO SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Sport a volný čas 2018 sport, tělovýchova a volnočasové aktivity - činnost 15.11.2017 20.000.000,00 Kč 01.02.2018 14.02.2018 D2018-SP1

Podpora sportovních akcí a talentovaných sportovců v roce 2018

sport, tělovýchova a volnočasové aktivity - projety, podpora talentů 15.11.2017 500.000,00 Kč 01.01.2018

31.12.2018 nebo do vyčerpání alokace

Žádost je nutné podat měsíc před konáním akce.

D2018-SP2

otevřen

Podpora vrcholového sportu ve městě Chomutově 2018

kluby organizující vrcholové sportovce 27.11.2017 16.000.000,00 Kč 01.01.2018 28.02.2018 D2018-PVS

otevřen

SOCIÁLNÍ KOMISE

Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb 2018

posklytovatelé v síti sociálních služeb 15.11.2017 1 900 000,00 Kč 01.01.2018 16.02.2018 D2018-S1 otevřen

Podpora nových subjektů poskytujících sociální a ostatní službv 2018

rozšíření stávající sítě sociálních služeb 15.11.2017 250 000,00 Kč 01.01.2018 16.02.2018 D2018-S2 otevřen

Podpora aktivit v sociální oblasti 2018

jednorázové aktivity v sociální oblasti a pomoc sociálně znevýhodněným 15.11.2017 250 000,00 Kč 01.01.2018 16.02.2018 D2018-S3 otevřen

Podpora podávání projektových žádostí 2018

podávání projektových žádotí

15.11.2017

100 000,00 Kč 01.01.2018 16.02.2018 D2018-S4 otevřen
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podpora akcí a aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2018       

podpora jednorázových i pravidelných environmentálních vzdělávacích, výchovných a osvětových akcí a aktivit 29.11.2017 150 000,00 Kč 01.01.2018 28.02.2018 D2018-ŽP1 otevřen

Ochrana přírody 2018

ochrana přírody, přírodovědný průzkum, podpora fauny a flory, likvidace invazivních druhů 29.11.2017 150 000,00 Kč 01.01.2018

oblasti 1 až 4  do 28.02.2018,

oblast 5 do 30.06.2018

D2018-ŽP2

olasti 1 - 4otevřen

oblast 5

otevřen

ODBOR ŠKOLSTVÍ

Poskytování účelového příspěvku v oblasti výchovy a vzdělávání 2018

(pouze pro školy a školské zařízení zřizované městem)

projekty v oblasti výchovy a vzdělávání 21.11.2017 1.000.000,00 Kč 01.01.2018 28.02.2018 D2018-ŠK1 otevřen
NEPROGRAMOVÉ DOTACE
Dotační fond rady statutárního města Chomutova individuální žádosti, které nelze financovat z vypsaných programů 01.01.2016

500.000,00 Kč

kontinuálně neomezeno D2018-FR otevřen
PODPORY FORMOU ÚČELOVÉHO PENĚŽITÉHO DARU

Mikrogranty 2018

individuální žádosti, které nelze financovat z vypsaných programů 21.11.2017

100 000,00 Kč

kontinuálně neomezeno D2018-MG otevřen
 Obnova městské památkové zóny

Program obnovy městské památkové zóny Chomutov 2018

Pozor! Jiný formulář žádosti o dotaci - viz dokumenty ke stažení

opravy nemovitostí v městské památkové zóně 15.11.2017 1 000 000,00 Kč

1. etapa 1.1.2018

2. etapa 1.6.2018

1. etapa 31.5.2018

2. etapa 31.10.2018

nebo do vyčerpání alokace

D2018-MPZ1

otevřen

Legenda stav programu:

 otevřen program otevřen, uzavřen program uzavřen, Doposud nevyhlášen program doposud nevyhlášen,  program schválen - probíhá zveřejnění před záhájením příjmu žádostí,  blížící se konec podávání žádostí,  program zrušen

Omezení jednotlivých dotačních programů:

Dotační program Max. výše dotace v % Maximální výše dotace Maximální počet žádostí jednoho žadatele
KOMISE PRO KULTURNÍ, KREATIVNÍ A KOMUNITNÍ ROZVOJ
Kultura a kreativita 70% 90 000,00 Kč 2
Regionální historie 70% 70 000,00 Kč 2
Komunitní rozvoj 80% 40 000,00 Kč neomezeno
KOMISE PRO SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Sport a volný čas 2018 70% neomezeno 1
Podpora sportovních akcí a talentovaných sportovců v roce 2018 70%

projekty min. 10.000,- Kč / max. 50.000,- Kč / žadatel

podpora talentovaných sportovců

min. 5.000,- Kč / max. 50.000,- Kč / žadatel

(v případě více žádostí se částky sčítají)

2 v každém podprogramu
Podpora vrcholového sportu ve městě Chomutově 2018 40% nepodnikající subjekt / 60% podnikající subjekt

min. 250.000 Kč

max. 12.500.000 Kč

1
SOCIÁLNÍ KOMISE
Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb 50% 100 000,00 Kč 4
Podpora nových subjektů poskytujících sociální a ostatní služby 85% 50 000,00 Kč 2
Podpora aktivit v sociální oblasti 50% 30 000,00 Kč 2
Podpora podávání projektových žádostí 100% 25 000,00 Kč 1
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Podpora akcí a aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 90% 50 000,00 Kč 3
Ochrana přírody 90% 20 000,00 Kč 2
ODBOR ŠKOLSTVÍ
Přímá podpora volnočasových aktivit dětí ZŠ a SŠ

až 100%

min. 10.000 Kč

max. 50.000 Kč

4
NEPROGRAMOVÉ DOTACE
Dotační fond Rady statutárního města Chomutova 50% 50 000,- Kč 2
Mikrogranty 90% 5 000,- Kč 4
PRACOVNÍ SKUPINA PRO REGENRACI MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY
Program obnovy MPZ Chomutov 2018 50% 200 000,00 Kč neomezeno (na jednu nemovitost max. 1 žádost ve vyhlášené výzvě; opakovaně nelze podpořit projekt, který již byl podpořen v  projekt však max. 1 žádost)