Dotace poskytované z rozpočtu města v roce 2018

Grantový portál města

Podporujeme Vaše projekty.

Pravidla  dotační politiky města

Poskytování finančních prostředků formou dotace z rozpočtu statutárního města Chomutova se řídí směrnicí zastupitelstva města Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova,  ve znění změny č. 4 ze dne (účinné od 1.1.2018).

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z rozpočtu města Chomutova.

Kontakt na pracovníka pro dotační a grantovou politiku: Šárka Švehlová, 474 637 150, s.svehlova@chomutov-mesto.cz (kancelář č. 215, v budově magistrátu ve Zborovské ulici).

Aktuální verze formulářů pro podání žádostí o dotaci a její vyúčtování naleznete v dokumentech ke stažení. Návody k formulářům a další technické informace neleznete zde. V dokumentech ke stažení jsou rovněž k dispozici formuláře k hlášení změn a oznámení o vrácení nevyčerpané dotace.

Odkaz na dotace poskytované jinými subjekty (ministerstva, Ústecký kraj apod.) - ostatní dotace. Odkaz vewe na externí web

Přehled přijatých žádostí

Aktuální přehled všech přijatých žádostí o dotaci či grant z rozpočtu města a stav dotačního řízení naleznete na odkazu Podané žádosti o dotaci.

Dotační kalendář 2018

Aktuální informace k městem vyhlašovaným dotačním a grantovým řízením.

Pro příslušný kalendářní rok a oblast jsou Radou města Chomutova schvalovány dotační programy obsahující veškeré nezbytné informace pro žadatele o dotaci a příjemce dotace. Údaje o každém dotačním programu jsou vedeny v Dotačním kalendáři níže.

Mimo rámec vyhlášených dotačních programů je možné podat individuální žádost o neprogramovou dotaci, a to nejpozději do 31. října příslušného roku; ve výjimečných případech lze podat žádosti i po tomto termínu.

Smlouvy nad 50 tis. Kč je možno dohledat v Registru smluv.

È

Název dotačního programu Oblast Datum vyhlášení dotačního programu Celkový objem  finančních prostředků vyčleněných na dotační program Datum začátku příjmů žádostí Datum ukončení příjmu žádostí Ev. číslo programu

Stav programu

PROGRAMOVÉ DOTACE
KOMISE PRO KULTURNÍ, KREATIVNÍ A KOMUNITNÍ ROZVOJ

Kultura a kreativita 2018  

podpora kreativity občanů 15.11.2017 1 150 000,00 Kč 1.1.2018 31.01.2018

D2018-K1

uzavřen

Regionální historie 2018        

popularizace místní historie a patriotismu 15.11.2017 500 000,00 Kč 1.1.2018 31.01.2018 D2018-K2 uzavřen

Komunitní rozvoj 2018         

oživení veřejného prostoru, sousedské vztahy, trávení volného času 15.11.2017

350 000,00 Kč

1.1.2018 31.01.2018 D2018-K3 uzavřen
KOMISE PRO SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Sport a volný čas 2018 sport, tělovýchova a volnočasové aktivity - činnost 15.11.2017 20.000.000,00 Kč 01.02.2018 14.02.2018 D2018-SP1 uzavřen

Podpora sportovních akcí a talentovaných sportovců v roce 2018

sport, tělovýchova a volnočasové aktivity - projety, podpora talentů 15.11.2017 500.000,00 Kč 01.01.2018

31.12.2018 nebo do vyčerpání alokace

 

Žádost je nutné podat měsíc před konáním akce.

D2018-SP2

uzavřen

Podpora vrcholového sportu ve městě Chomutově 2018

kluby organizující vrcholové sportovce 27.11.2017 16.000.000,00 Kč 01.01.2018 28.02.2018 D2018-PVS

uzavřen

SOCIÁLNÍ KOMISE

Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb 2018

posklytovatelé v síti sociálních služeb 15.11.2017 1 900 000,00 Kč 01.01.2018 16.02.2018 D2018-S1 uzavřen

Podpora nových subjektů poskytujících sociální a ostatní službv 2018

rozšíření stávající sítě sociálních služeb 15.11.2017 250 000,00 Kč 01.01.2018 16.02.2018 D2018-S2 uzavřen

Podpora aktivit v sociální oblasti 2018

jednorázové aktivity v sociální oblasti a pomoc sociálně znevýhodněným 15.11.2017 250 000,00 Kč 01.01.2018 16.02.2018 D2018-S3 uzavřen

Podpora podávání projektových žádostí 2018

podávání projektových žádotí

15.11.2017

100 000,00 Kč 01.01.2018 16.02.2018 D2018-S4 uzavřen

Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb - II. kolo

posklytovatelé v síti sociálních služeb a ostatních služeb, které jsou již poskytrovány na území města

14.05.2017

300 000,00 Kč 14.06.2018 30.06.2018 D2018-S5

uzavřen

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podpora akcí a aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2018       

podpora jednorázových i pravidelných environmentálních vzdělávacích, výchovných a osvětových akcí a aktivit 29.11.2017 150 000,00 Kč 01.01.2018 28.02.2018 D2018-ŽP1 uzavřen

Ochrana přírody 2018

ochrana přírody, přírodovědný průzkum, podpora fauny a flory, likvidace invazivních druhů 29.11.2017 150 000,00 Kč 01.01.2018

oblasti 1 až 4  do 28.02.2018,

oblast 5 do 30.06.2018

D2018-ŽP2

olasti 1 - 4uzavřen

oblast 5

ODBOR ŠKOLSTVÍ

Poskytování účelového příspěvku v oblasti výchovy a vzdělávání 2018

(pouze pro školy a školské zařízení zřizované městem)

projekty v oblasti výchovy a vzdělávání 21.11.2017 1.000.000,00 Kč 01.01.2018 28.02.2018 D2018-ŠK1 uzavřen

Poskytování účelového příspěvku v oblasti výchovy a vzdělávání 2018 - 2. kolo

(pouze pro školy a školské zařízení zřizované městem)

projekty v oblasti výchovy a vzdělávání 28.05.2018 668.000,00 Kč 15.07.2018 10.09.2018 D2018-ŠK2

uzavřen

NEPROGRAMOVÉ DOTACE
Dotační fond rady statutárního města Chomutova individuální žádosti, které nelze financovat z vypsaných programů 01.01.2016

500.000,00 Kč

Alokace vyčerpána !

kontinuálně neomezeno D2018-FR uzavřen
PODPORY FORMOU ÚČELOVÉHO PENĚŽITÉHO DARU

Mikrogranty 2018

individuální žádosti, které nelze financovat z vypsaných programů 21.11.2017

100 000,00 Kč

kontinuálně

neomezeno(do vyčerpání alokace)

(zbývá 39.975 Kč)

D2018-MG uzavřen
 Obnova městské památkové zóny

Program obnovy městské památkové zóny Chomutov 2018

Pozor! Jiný formulář žádosti o dotaci - viz dokumenty ke stažení

Všechny dokumenty k programu naleznete zde.

opravy nemovitostí v městské památkové zóně 15.11.2017 1 000 000,00 Kč

1. etapa 1.1.2018

2. etapa 1.6.2018

1. etapa 31.5.2018

2. etapa 31.10.2018

nebo do vyčerpání alokace

D2018-MPZ1

uzavřen

Legenda stav programu:

 otevřen program otevřen, uzavřen program uzavřen, Doposud nevyhlášen program doposud nevyhlášen,  program schválen - probíhá zveřejnění před záhájením příjmu žádostí,  blížící se konec podávání žádostí,  program zrušen

Omezení jednotlivých dotačních programů:

Dotační program Max. výše dotace v % Maximální výše dotace Maximální počet žádostí jednoho žadatele
KOMISE PRO KULTURNÍ, KREATIVNÍ A KOMUNITNÍ ROZVOJ
Kultura a kreativita 70% 90 000,00 Kč 2
Regionální historie 70% 70 000,00 Kč 2
Komunitní rozvoj 80% 40 000,00 Kč neomezeno
KOMISE PRO SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Sport a volný čas 2018 70% neomezeno 1
Podpora sportovních akcí a talentovaných sportovců v roce 2018 70%

projekty min. 10.000,- Kč / max. 50.000,- Kč / žadatel

podpora talentovaných sportovců

min. 5.000,- Kč / max. 50.000,- Kč / žadatel

(v případě více žádostí se částky sčítají)

2 v každém podprogramu
Podpora vrcholového sportu ve městě Chomutově 2018 40% nepodnikající subjekt / 60% podnikající subjekt

min. 250.000 Kč

max. 12.500.000 Kč

1
SOCIÁLNÍ KOMISE
Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb 50% 100 000,00 Kč 4
Podpora nových subjektů poskytujících sociální a ostatní služby 85% 50 000,00 Kč 2
Podpora aktivit v sociální oblasti 50% 30 000,00 Kč 2
Podpora podávání projektových žádostí 100% 25 000,00 Kč 1
Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb - II. kolo 50% 50 000,00 Kč 1
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Podpora akcí a aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 90% 50 000,00 Kč 3
Ochrana přírody 90% 20 000,00 Kč 2
ODBOR ŠKOLSTVÍ

Poskytování účelového příspěvku v oblasti výchovy a vzdělávání 2018

až 100%

min. 10.000 Kč

max. 50.000 Kč

4

Poskytování účelového příspěvku v oblasti výchovy a vzdělávání 2018 - II. kolo

až 100%

min. 10.000 Kč

max. 50.000 Kč

4
NEPROGRAMOVÉ DOTACE
Dotační fond Rady statutárního města Chomutova 50% 50 000,- Kč 2
Mikrogranty 90% 5 000,- Kč 4
PRACOVNÍ SKUPINA PRO REGENRACI MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY
Program obnovy MPZ Chomutov 2018 50% 200 000,00 Kč neomezeno (na jednu nemovitost max. 1 žádost ve vyhlášené výzvě; opakovaně nelze podpořit projekt, který již byl podpořen v  projekt však max. 1 žádost)