Dotace poskytované z rozpočtu města v roce 2019

Grantový portál města

Podporujeme Vaše projekty.

Pravidla  dotační politiky města

Poskytování finančních prostředků formou dotace z rozpočtu statutárního města Chomutova se řídí směrnicí zastupitelstva města

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova, ve znění změny č. 6 ze dne 12.12.2018 (účinné od 1.1.2019).

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z rozpočtu města Chomutova.

Kontakt na pracovníka pro dotační a grantovou politiku: Šárka Švehlová, 474 637 150, s.svehlova@chomutov-mesto.cz (kancelář č. 215, v budově magistrátu ve Zborovské ulici).

Aktuální verze formulářů pro podání žádostí o dotaci a její vyúčtování naleznete v dokumentech ke stažení. Návody k formulářům a další technické informace neleznete zde. V dokumentech ke stažení jsou rovněž k dispozici formuláře k hlášení změn a oznámení o vrácení nevyčerpané dotace.

Odkaz na dotace poskytované jinými subjekty (ministerstva, Ústecký kraj apod.) - ostatní dotace. Odkaz vewe na externí web

Přehled přijatých žádostí

Aktuální přehled všech přijatých žádostí o dotaci či grant z rozpočtu města a stav dotačního řízení naleznete na odkazu Podané žádosti o dotaci.

Dotační kalendář 2019

Aktuální informace k městem vyhlašovaným dotačním a grantovým řízením.

KATALOG DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2019.

Pro příslušný kalendářní rok a oblast jsou Radou města Chomutova schvalovány dotační programy obsahující veškeré nezbytné informace pro žadatele o dotaci a příjemce dotace. Údaje o každém dotačním programu jsou vedeny v Dotačním kalendáři níže.

Mimo rámec vyhlášených dotačních programů je možné podat individuální žádost o neprogramovou dotaci, a to nejpozději do 31. října příslušného roku; ve výjimečných případech lze podat žádosti i po tomto termínu.

Smlouvy nad 50 tis. Kč je možno dohledat v Registru smluv.

Název dotačního programu Oblast Datum vyhlášení dotačního programu Celkový objem  finančních prostředků vyčleněných na dotační program Datum začátku příjmů žádostí Datum ukončení příjmu žádostí Ev. číslo programu

Stav programu

PROGRAMOVÉ DOTACE
KOMISE PRO KULTURNÍ, KREATIVNÍ A KOMUNITNÍ ROZVOJ

Kultura a kreativita 2019

podpora kreativity občanů 01.11.2018 1 500 000,00 Kč 01.01.2019 31.01.2019

D2019-K1

uzavřen

Regionální historie 2019

popularizace místní historie a patriotismu 01.11.2018 500 000,00 Kč 01.01.2019 31.01.2019 D2019-K2 uzavřen

Komunitní rozvoj 2019

oživení veřejného prostoru, sousedské vztahy, trávení volného času 01.11.2018

350 000,00 Kč

01.01.2019 31.01.2019 D2019-K3 uzavřen

Kultura, kreativita a regionální historie (II. kolo kulturních grantů)

podpora  kultury, kreativity a popularizace místní historie a patriotismu 13.06.2019

350 800,00 Kč

14.07.2019 17.08.2019 D2019-K4 uzavřen
KOMISE PRO SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Sport a volný čas 2019 sport, tělovýchova a volnočasové aktivity - činnost 01.11.2018 20.000.000,00 Kč 01.01.2019 14.02.2019 D2019-SP1 uzavřen

Podpora sportovních akcí a talentovaných sportovců v roce 2019

sport, tělovýchova a volnočasové aktivity - projety, podpora talentů 01.11.2018 500.000,00 Kč 01.01.2019

neomezeno (do vyčerpání alokace)

ALOKACE VYČERPÁNA

D2019-SP2 uzavřen

Podpora vrcholového sportu ve městě Chomutově 2019

kluby organizující vrcholové sportovce 29.11.2018 16.000.000,00 Kč 01.01.2019 31.01.2019 D2019-OE3 uzavřen
SOCIÁLNÍ KOMISE

Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb 2019

posklytovatelé v síti sociálních služeb 01.11.2018 2 100 000,00 Kč 01.01.2019 08.02.2019 D2019-S1 uzavřen

Podpora nových subjektů poskytujících sociální a ostatní službv 2019

rozšíření stávající sítě sociálních služeb 01.11.2018 100 000,00 Kč 01.01.2019 08.02.2019 D2019-S2 uzavřen

Podpora aktivit v sociální oblasti 2019

jednorázové aktivity v sociální oblasti a pomoc sociálně znevýhodněným 01.11.2018 250 000,00 Kč 01.01.2019 08.02.2019 D2019-S3 uzavřen

Podpora podávání projektových žádostí 2019

 

podávání projektových žádotí

01.11.2018

50 000,00 Kč 01.01.2019 08.02.2019 D2019-S4 uzavřen

Podpora sociálních a ostatních služeb 2019 (II. kolo sociálních grantů)

 

podávání projektových žádotí

06.05.2019

140 000,00 Kč 13.06.2019 30.06.2019 D2019-S5 uzavřen
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podpora akcí a aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2019  

podpora jednorázových i pravidelných environmentálních vzdělávacích, výchovných a osvětových akcí a aktivit 01.11.2018 150 000,00 Kč 01.01.2019 28.2.2019 D2019-ŽP1 uzavřen

Ochrana přírody 2019

ochrana přírody, přírodovědný průzkum, podpora fauny a flory, likvidace invazivních druhů 01.11.2018 150 000,00 Kč 01.01.2019

oblasti 1 - 4 28.2.2019

oblast 5

30.6.2019

D2019-ŽP2

olasti 1 - 4

uzavřen

oblast 5

 uzavřen

ODBOR ŠKOLSTVÍ

Poskytování účelového příspěvku v oblasti výchovy a vzdělávání 2019

(pouze pro školy a školské zařízení zřizované městem)

projekty v oblasti výchovy a vzdělávání 01.11.2018 1.000.000,00 Kč 01.01.2019 28.2.2019 D2019-OŠ1 uzavřen
NEPROGRAMOVÉ DOTACE
Dotační fond rady statutárního města Chomutova 2019 individuální žádosti, které nelze financovat z vypsaných programů 01.11.2016

500.000,00 Kč

01.01.2019 neomezeno (do vyčerpání alokace) D2019-FR otevřen
PODPORY FORMOU ÚČELOVÉHO PENĚŽITÉHO DARU

Mikrogranty 2019

individuální žádosti, které nelze financovat z vypsaných programů 29.11.2019

100 000,00 Kč

kontinuálně

neomezeno (do vyčerpání alokace)

D2019-OE1 otevřen
 Obnova městské památkové zóny

Program obnovy městské památkové zóny Chomutov 2019

Pozor! Jiný formulář žádosti o dotaci - viz dokumenty ke stažení

Všechny dokumenty k programu naleznete zde.

opravy nemovitostí v městské památkové zóně 29.11.2019 1 000 000,00 Kč

1. etapa 2.1.2019

2. etapa 1.6.2019

1. etapa 31.5.2019

2. etapa 31.10.2019

nebo do vyčerpání alokace

D2019-OE2

uzavřen

Legenda stav programu:

 otevřen program otevřen, uzavřen program uzavřen, Doposud nevyhlášen program doposud nevyhlášen,  program schválen - probíhá zveřejnění před záhájením příjmu žádostí,  blížící se konec podávání žádostí,  program zrušen

Omezení jednotlivých dotačních programů:

Dotační program Max. výše dotace v % Maximální výše dotace Maximální počet žádostí jednoho žadatele
KOMISE PRO KULTURNÍ, KREATIVNÍ A KOMUNITNÍ ROZVOJ
Kultura a kreativita 2019 70% 90 000,00 Kč 2
Regionální historie 2019 70% 70 000,00 Kč 2
Komunitní rozvoj 2019 80% 40 000,00 Kč neomezeno
Kultura, kreativita a regionální historie 2019 (II. kolo kulturních grantů) 70% 90 000,00 Kč 1
KOMISE PRO SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Sport a volný čas 2019 70% neomezeno 1
Podpora sportovních akcí a talentovaných sportovců v roce 2019 70%

projekty min. 10.000,- Kč / max. 50.000,- Kč / žadatel

podpora talentovaných sportovců

min. 5.000,- Kč / max. 50.000,- Kč / žadatel

(v případě více žádostí se částky sčítají)

2 v každém podprogramu
Podpora vrcholového sportu ve městě Chomutově 2019 70%

min. 250.000 Kč

max. 12.500.000 Kč

1
SOCIÁLNÍ KOMISE
Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb 2019 50% 100 000,00 Kč 4
Podpora nových subjektů poskytujících sociální a ostatní služby 2019 85% 50 000,00 Kč 2
Podpora aktivit v sociální oblasti 2019 50% 30 000,00 Kč 2
Podpora podávání projektových žádostí 2019 100% 25 000,00 Kč 1
Podpora sociálních a ostatních služeb 2019 (II. kolo sociálních grantů) 50% 50 000,00 Kč 1
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Podpora akcí a aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2019 90% 50 000,00 Kč 3
Ochrana přírody 2019 90% 20 000,00 Kč 2
ODBOR ŠKOLSTVÍ

Poskytování účelového příspěvku v oblasti výchovy a vzdělávání 2019

až 100%

min. 10.000 Kč

max. 50.000 Kč

4
NEPROGRAMOVÉ DOTACE
Dotační fond Rady statutárního města Chomutova 50% 50 000,- Kč 2
Mikrogranty 2019 90% 5 000,- Kč 4
PRACOVNÍ SKUPINA PRO REGENRACI MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY
Program obnovy MPZ Chomutov 2019 50% 200 000,00 Kč neomezeno (na jednu nemovitost max. 1 žádost ve vyhlášené výzvě; opakovaně nelze podpořit projekt, který již byl podpořen v  projekt však max. 1 žádost)