Dotace poskytované z rozpočtu města v roce 2020

Grantový portál města

Podporujeme Vaše projekty.

Pravidla  dotační politiky města

Poskytování finančních prostředků formou dotace z rozpočtu statutárního města Chomutova se řídí směrnicí zastupitelstva města

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova (verze 7),  ze dne 10.12.2019 (účinné od 1.1.2020).

Upozornění: Vyúčtování dotací za rok 2019 je nutné provádět v souladu s verzí Zásad, podle kterých byla dotace poskytnuta (tj. Zásady ve znění změny č. 6).

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z rozpočtu města Chomutova.

Informace pro žadatele o dotace o nezbytnosti a potřebě zpracovávat osobní údaje.

Kontakt na pracovníka pro dotační a grantovou politiku: Šárka Švehlová, 474 637 150, s.svehlova@chomutov-mesto.cz (kancelář č. 215, v budově magistrátu ve Zborovské ulici).

Aktuální verze formulářů pro podání žádostí o dotaci a její vyúčtování naleznete v dokumentech ke stažení. Návody k formulářům a další technické informace neleznete zde. V dokumentech ke stažení jsou rovněž k dispozici formuláře k hlášení změn a oznámení o vrácení nevyčerpané dotace.

Přehled přijatých žádostí

Aktuální přehled všech přijatých žádostí o dotaci či grant z rozpočtu města a stav dotačního řízení naleznete na odkazu Podané žádosti o dotaci.

Dotační kalendář 2021

Název dotačního programu Oblast Datum vyhlášení dotačního programu Celkový objem  finančních prostředků vyčleněných na dotační program Datum začátku příjmů žádostí Datum ukončení příjmu žádostí Ev. číslo programu

Stav programu

PROGRAMOVÉ DOTACE
KOMISE PRO SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Podpora vrcholového sportu ve městě Chomutově 2021

sportovní kluby organizující vrcholové sportovce 14.09.2020 10.000.000,00 Kč 15.10.2020 21.10.2020 D2020-OE1

uzavřen

PROGRAMOVÉ DOTACE
REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY

Program obnovy městské památkové zóny Chomutov a obnova významných nemovitostí postavených před rokem 1900    pro rok 2021

Pozor! Jiný formulář žádosti o dotaci - viz dokumenty ke stažení

Všechny dokumenty k programu naleznete zde.

opravy nemovitostí v městské památkové zóně a opravy významných nemovitostí postavených před rokem 1900 01.12.2021 1.000.000,00 Kč

1. etapa 1.1.2021

2. etapa 1.6.2021

1. etapa 31.5.2021

2. etapa 31.10.2021

nebo do vyčerpání alokace

D2021-OE3

1. 

2. 

Dotační kalendář 2020

Aktuální informace k městem vyhlašovaným dotačním a grantovým řízením.

Pro příslušný kalendářní rok a oblast jsou Radou města Chomutova schvalovány dotační programy obsahující veškeré nezbytné informace pro žadatele o dotaci a příjemce dotace. Údaje o každém dotačním programu jsou vedeny v Dotačním kalendáři níže.

Mimo rámec vyhlášených dotačních programů je možné podat individuální žádost o neprogramovou dotaci, a to nejpozději do 31. října příslušného roku; ve výjimečných případech lze podat žádosti i po tomto termínu.

Smlouvy nad 50 tis. Kč je možno dohledat v Registru smluv.

Název dotačního programu Oblast Datum vyhlášení dotačního programu Celkový objem  finančních prostředků vyčleněných na dotační program Datum začátku příjmů žádostí Datum ukončení příjmu žádostí Ev. číslo programu

Stav programu

PROGRAMOVÉ DOTACE
KOMISE PRO KULTURNÍ, KREATIVNÍ A KOMUNITNÍ ROZVOJ

Kultura a kreativita 2020

podpora kreativity občanů 28.11.2019 1 650 000,00 Kč 01.01.2020 31.01.2020

D2020-K1

uzavřen

Regionální historie 2020

popularizace místní historie a patriotismu 28.11.2019 500 000,00 Kč 01.01.2020 31.01.2020 D2020-K2

uzavřen

Komunitní rozvoj 2020

oživení veřejného prostoru, sousedské vztahy, trávení volného času 28.11.2019

200 000,00 Kč

01.01.2020 31.01.2020 D2020-K3

uzavřen

KOMISE PRO SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Sport a volný čas 2020 sport, tělovýchova a volnočasové aktivity - činnost 28.11.2019

20.000.000,00 Kč

sníženo o 20% opatření

COVID-19

16.000.000,00 Kč

01.01.2020 14.02.2020 D2020-SP1

uzavřen

Podpora sportovních akcí a talentovaných sportovců v roce 2020

sport, tělovýchova a volnočasové aktivity - projety, podpora talentů 28.11.2019 500.000,00 Kč 01.01.2020

neomezeno (do vyčerpání alokace)

D2020-SP2

uzavřen

Podpora vrcholového sportu ve městě Chomutově 2020

kluby organizující vrcholové sportovce 15.07.2019 16.000.000,00 Kč 15.08.2019 15.09.2019 D2020-OE1

uzavřen

SOCIÁLNÍ KOMISE

Podpora registrovaných sociálních služeb 2020

poskytovatelé v síti sociálních služeb 14.11.2019 1 800 000,00 Kč 01.01.2020 10.02.2020 D2020-S1

uzavřen

Podpora neregistrovaných sociálních služeb 2020

rozšíření stávající sítě sociálních služeb 14.11.2019 400 000,00 Kč 01.01.2020 10.02.2020 D2020-S2

uzavřen

Podpora aktivit v sociální oblasti 2020

jednorázové aktivity v sociální oblasti a pomoc sociálně znevýhodněným 14.11.2019 250 000,00 Kč 01.01.2020 10.02.2020 D2020-S3

uzavřen

Podpora podávání projektových žádostí 2020

 

podávání projektových žádotí

14.11.2019

50 000,00 Kč 01.01.2020 10.02.2020 D2020-S4

uzavřen

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podpora akcí a aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2020

podpora jednorázových i pravidelných environmentálních vzdělávacích, výchovných a osvětových akcí a aktivit 23.10.2019 100 000,00 Kč 01.01.2020 29.2.2020 D2020-ŽP1

uzavřen

Ochrana přírody 2020

ochrana přírody, přírodovědný průzkum, podpora fauny a flory, likvidace invazivních druhů 23.10.2019 200 000,00 Kč 01.01.2020

oblasti 1 - 4 29.2.2020

oblast 5

30.6.2020

D2020-ŽP2

olasti 1 - 4

uzavřen

oblast 5

uzavřen

ODBOR ŠKOLSTVÍ

Poskytování účelového příspěvku v oblasti výchovy a vzdělávání 2020

(pouze pro školy a školské zařízení zřizované městem)

projekty v oblasti výchovy a vzdělávání 23.10.2019

1.000.000,00 Kč

Program pro rok 2020 zrušen

Opatření 

COVID-19

01.01.2020 29.2.2020 D2020-OŠ1

NEPROGRAMOVÉ DOTACE
Dotační fond rady statutárního města Chomutova 2020 individuální žádosti, které nelze financovat z vypsaných programů 01.11.2016

500.000,00 Kč

01.01.2020 neomezeno (do vyčerpání alokace) D2020-FR

uzavřen

Individuální neprogramové investiční dotace - SPORTOVIŠTĚ 2020 sportoviště v majetku města 1.3.2020

18.685.000,00 Kč

06.04.2020 uzavřeno D2020-ORI

uzavřen

PODPORY FORMOU ÚČELOVÉHO PENĚŽITÉHO DARU

Mikrogranty 2020

individuální žádosti, které nelze financovat z vypsaných programů 01.11.2019

100 000,00 Kč

kontinuálně

neomezeno (do vyčerpání alokace)

D2020-OE3

uzavřen

uzavřen

 Obnova městské památkové zóny

Program obnovy městské památkové zóny Chomutov 2020

Pozor! Jiný formulář žádosti o dotaci - viz dokumenty ke stažení

Všechny dokumenty k programu naleznete zde.

opravy nemovitostí v městské památkové zóně 01.11.2019 1 000 000,00 Kč

1. etapa 1.1.2020

2. etapa 1.6.2020

1. etapa 31.5.2020

2. etapa 31.10.2020

nebo do vyčerpání alokace

D2020-OE2

1. uzavřen

2.uzavřen

Legenda stav programu:

 otevřen program otevřen, uzavřen program uzavřen, Doposud nevyhlášen program doposud nevyhlášen,  program schválen - probíhá zveřejnění před záhájením příjmu žádostí,  blížící se konec podávání žádostí,  program zrušen

Omezení jednotlivých dotačních programů:

Dotační program Max. výše dotace v % Maximální výše dotace Maximální počet žádostí jednoho žadatele
KOMISE PRO KULTURNÍ, KREATIVNÍ A KOMUNITNÍ ROZVOJ
Kultura a kreativita 2020 80% 90 000,00 Kč 2
Regionální historie 2020 80% 70 000,00 Kč 2
Komunitní rozvoj 2020 80% 40 000,00 Kč 2
KOMISE PRO SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Sport a volný čas 2020 70% neomezeno 1
Podpora sportovních akcí a talentovaných sportovců v roce 2020 70%

projekty min. 10.000,- Kč / max. 50.000,- Kč / žadatel

podpora talentovaných sportovců

min. 5.000,- Kč / max. 50.000,- Kč / žadatel

(v případě více žádostí se částky sčítají)

2 v každém podprogramu
Podpora vrcholového sportu ve městě Chomutově 2020 70%

min. 250.000 Kč

max. 12.500.000 Kč

1
SOCIÁLNÍ KOMISE
Podpora registrovaných sociálních služeb 2020 50%

100 000,00 Kč (žadatelé, kteří spolupracují v rámci kom.plánování ORP Chomutov)

20 000,- Kč (žadatelé, kteří nespolupracují v rámci kom.plánování ORP Chomutov)

5
Podpora neregistrovaných sociálních služeb 2020 85%

50 000,00 Kč (žadatelé, kteří spolupracují v rámci kom.plánování ORP Chomutov)

10 000,- Kč (žadatelé, kteří nespolupracují v rámci kom.plánování ORP Chomutov)

2
Podpora aktivit v sociální oblasti 2020 50%

30 000,00 Kč (žadatelé, kteří spolupracují v rámci kom.plánování ORP Chomutov)

10 000,- Kč (žadatelé, kteří nespolupracují v rámci kom.plánování ORP Chomutov)

2
Podpora podávání projektových žádostí 2020 100%

25 000,00 Kč (žadatelé, kteří spolupracují v rámci kom.plánování ORP Chomutov)

10 000,- Kč (žadatelé, kteří nespolupracují v rámci kom.plánování ORP Chomutov)

1
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Podpora akcí a aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2020 90% 50 000,00 Kč 3
Ochrana přírody 2020 90% 20 000,00 Kč 2
ODBOR ŠKOLSTVÍ

Poskytování účelového příspěvku v oblasti výchovy a vzdělávání 2019

až 100%

min. 10.000 Kč

max. 50.000 Kč

4
NEPROGRAMOVÉ DOTACE
Dotační fond Rady statutárního města Chomutova 50% 50 000,- Kč 2
Mikrogranty 2020 90% 5 000,- Kč 4
FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA + PRACOVNÍ SKUPINA PRO REGENRACI MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY
Program obnovy MPZ Chomutov 2020 50% 200 000,00 Kč neomezeno (na jednu nemovitost max. 1 žádost ve vyhlášené výzvě; opakovaně nelze podpořit projekt, který již byl podpořen v  projekt však max. 1 žádost)