Dražební řád pro prodej movitých věcí daňových dlužníků v dražbě

Pravidla dražby exekučně zabavených věcí

D R A Ž E B N Í Ř Á D

na prodej movitých věcí daňových dlužníků v dražbě

I.

Tento dražební řád upravuje podrobnosti veřejných dražeb movitého majetku, prováděných Magistrátem města Chomutova podle ustanovení § 194 - 202 zákona 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).

II.

Předmět veřejné dražby

(1) Předmětem prodeje ve veřejné dražbě jsou movité věci ve vlastnictví daňového dlužníka, na které je vystaven vykonatelný exekuční příkaz, dražební vyhláška a jsou splněny i další podmínky stanovené dražebním řádem a zákonem č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OSŘ).

(2) Každý, kdo uplatňuje vůči předmětu dražby předkupní právo, je povinen prokázat toto právo správci daně nejpozději do zahájení dražby.

III.

Účastníci dražby

(1) Účastníkem dražby může být pouze fyzická osoba nebo právnická osoba s plnou způsobilostí, která za účelem prokázání této podmínky předloží průkaz totožnosti. Je-li účastníkem dražby právnická osoba, je ten kdo jedná jejím jménem, povinen též předložit doklad o tom, že je oprávněn účastnit se dražby jménem této právnické osoby. Účastník dražby je dále povinen dát se zapsat do seznamu osob zúčastněných na dražbě, převzít a používat dražební číslo (§ 194 odst. 4).

(2) Dražit nemůže daňový exekutor, licitátor a žádný z pracovníků pověřených organizačním zajištěním dražby, dále pak daňový dlužník, osoby, kterým brání nabytí věci zvláštní předpisy. Dražit rovněž nesmí vydražitel předmětu dražby, který je znovu dražen z toho důvodu, že tento vydražitel neuhradil ve stanovené lhůtě nejvyšší dražební podání.

IV.

Udržování pořádku

Účastníci a ostatní osoby zúčastněné na dražbě jsou v průběhu jejího konání povinni nerušit průběh dražby, dbát pokynů organizátorů dražby a podrobit se opatřením přijatým k udržování pořádku v dražební místnosti a jejím okolí. V dražební místnosti je zakázáno kouřit a podávat alkoholické nápoje.

V.

Organizační zabezpečení dražby

(1) Dražbu organizuje a na její průběh dohlíží Magistrát města Chomutova, prostřednictvím svých, pro tyto účely oprávněných pracovníků – dražební komise.

(2) Komisi jmenuje daňový exekutor, tj. vedoucí pracovník správce daně Magistrátu města Chomutova, a to buď jednorázově k provedení jedné dražby, nebo na časově omezenou dobu pro provádění všech dražeb.

Tato se vždy skládá z dohlížitele, licitátora, náhradního licitátora, zapisovatele – pokladníka a pracovníků pořádkové služby.

(3) Magistrát je povinen zajistit účastníkům dražby přednostní vstup do dražební místnosti, a vymezit pro ně prostor, ve kterém budou moci nerušeně provádět úkony spojené s dražbou.

(4) Magistrát zajistí, aby v dražební místnosti byly všem účastníkům dražby zpřístupněny základní údaje o dražených movitých věcech, zejména dražební vyhláška a tento dražební řád.

VI.

Dražební místnost

Magistrát je povinen pro konání dražby zajistit vhodnou dražební místnost, která je veřejně přístupná, dostatečně prostorná a osvětlená.

VII.

Licitátor

(1) Dražbu provádí licitátor.

(2) Licitátorem je pracovník pověřený daňovým exekutorem, starší 18 let, bezúhonný, s odbornými a rétorickými předpoklady, fyzicky i psychicky způsobilý k výkonu této činnosti.

(3) Licitátor nesmí v průběhu dražby žádného z účastníků dražby zvýhodňovat ani omezovat. Sám, ani prostřednictvím zástupce, se nemůže ucházet o majetek, který je předmětem prováděné dražby.

VIII.

Dražební dohlížitel

(1) Na řádný průběh dražby dohlíží daňový exekutor a dražební dohlížitel. Dražebním dohlížitelem může být pracovník magistrátu úřadu starší 18-ti let, s odbornými předpoklady.

(2) Dražební dohlížitel je povinen dohlížet na činnost licitátora, zejména na to, zda při dražbě postupuje v souladu se zákony (OSŘ a zákon o správě daní) a tímto dražebním řádem.

(3) Neplní-li licitátor řádně své povinnosti, může jej daňový exekutor nebo dražební dohlížitel v průběhu dražby odvolat a na jeho místo jmenuje náhradního licitátora.

(4) Daňový exekutor nebo dražební dohlížitel může konání dražby zastavit v případě, že z technických důvodů nebo pro nevhodné chování účastníků dražby a ostatních přítomných na dražbě nebude možné v dražbě pokračovat.

(5) Daňový exekutor nebo dražební dohlížitel může též vyloučit z konání veřejné dražby účastníka, který se chová v rozporu s tímto dražebním řádem nebo v rozporu se zákonem.

(6) Dražební dohlížitel zajišťuje další úkony plynoucí z tohoto dražebního řádu.

IX.

Zapisovatel – pokladník

(1) Před zahájením dražby eviduje zapisovatel účastníky dražby a ověřuje splnění podmínek pro účast v dražbě, zejména pak doklad totožnosti.

(2) Po ověření všech podmínek přidělí účastníkům dražby dražební číslo. Tuto skutečnost účastník dražby potvrdí svým podpisem.

(3) O průběhu dražby vede zapisovatel písemný záznam.

(4) Po skončení dražby zapisovatel sepíše s vydražitelem protokol o průběhu dražby.

X.

Pořádková služba

Členové pořádkové služby dbají na ustanovení tohoto dražebního řádu a řídí se pokyny daňového exekutora a dražebního dohlížitele.

XI.

Průběh dražby

(1) Dražební komise před začátkem veřejné dražby přidělí každému účastníku dražby tabulku se zřetelně uvedeným dražebním číslem. Osobám, které prokázaly předkupní právo věcné povahy, bude přiděleno dražební číslo s odlišnou základní barvou.

(2) Je-li na programu jednoho dražebního dne dražba několika věcí movitých a zúčastňuje-li se na více než jedné z nich osoba, která má předkupní právo věcné povahy pouze na jednu nebo několik z dražených věcí, budou jí přidělena dvě dražební čísla, přičemž bude takováto osoba oprávněna použít dražební číslo s odlišnou základní barvou pouze u dražeb, kde uplatňuje prokázané předkupní právo věcné povahy.

(3) Licitátor zahajuje dražbu oznámením majetku, který je předmětem dražby a jeho vyvolávací cenou. Zároveň oznámí, zda se jedná o dražbu první nebo opakovanou.

(4) Dále licitátor oznámí cenu a vyzve účastníky dražby, aby činili nabídky. Nabídky – zvyšování podání činí účastníci dražby zvednutím dražebního čísla a současně oznámením výše nabídky celkově nabízené ceny. Nejnižší podání činí jednu třetinu vyvolávací ceny.

(5) Částka při zvyšování podání mezi jednotlivými, navzájem po sobě jdoucími nabídkami je stanovena dražební vyhláškou.

(6) Dražba pokračuje, činí-li účastníci podání, nebo na vyzvání licitátora „poprvé“, „podruhé“ bude učiněno vyšší podání. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, dokud licitátor neudělí příklep.

(7) Pokud nabídku ve stejné výši ceny činí více účastníků dražby, licitátor určí losem, kterému z dražitelů se příklep udělí. Nabídku ve stejné výši však mohou učinit účastníci dražby pouze před vyvoláním licitátora slovy „poprvé“. Po vyvolání nabídky spolu s dodatkem „poprvé“ mohou dražitelé činit pouze novou vyšší nabídku.

(8) Je-li stejná nabídka učiněna více účastníky dražby a mezi nimi se nachází osoba s prokázaným předkupním právem věcné povahy, opakuje licitátor nabídku vždy ve prospěch této osoby. Nabídku zopakovanou tímto účastníkem s předkupním právem věcné povahy přijme licitátor jako novou nejvyšší nabídku a opakuje celý proces vyvolávací nabídky v jeho prospěch znovu, s dodatkem „poprvé“, „podruhé“, „potřetí“.

(9) Pokud jiný účastník dražby do doznění poslední vyvolávky „potřetí“ učiní vyšší nabídku vyvoláním její výše a zvednutím dražebního čísla, licitátor opakuje tuto nabídku ve prospěch tohoto účastníka dražby třikrát spolu s dodatkem „poprvé“, „podruhé“, „potřetí“.

(10) Licitace podle odstavce 3 – 9 se opakuje tolikrát, kolikrát je učiněna do doby doznění poslední vyvolávky („potřetí“) nová vyšší nabídka.

(11) Trojí opakování vyvolávky se provádí bez ukvapenosti. Není-li učiněno další podání, licitátor upozorní dražitele, že pokud nebude učiněno vyšší podání, udělí po vyzvání slovy „potřetí“ příklep ve prospěch dražitele s nejvyšším dražebním podáním. Před udělením příklepu se licitátor dotáže osob zúčastněných na dražbě, zda mají výhrady proti udělení příklepu. Po doznění poslední vyvolávky licitátor úhozem dražebního kladívka určí provozní jednotku k prodeji tomu, v jehož prospěch byla poslední nabídka vyvolána a zároveň zvolá jeho dražební číslo.

(12) Po udělení příklepu je vydražitel povinen ihned zaplatit jím učiněné podání. Zapisovatel o tomto vydá potvrzení o zaplacení. Za tím účelem vyhlásí licitátor krátkou přestávku v další dražbě.

(13) Neučiní-li žádný z účastníků dražby nabídku alespoň ve výši 1/3 odhadní ceny, opakuje licitátor odhadní cenu třikrát spolu s dodatkem „poprvé“, „podruhé“, „potřetí“ a poté dražbu přeruší.

XII.

Ukončení dražby předmětu

Dražba se ukončí, pokud byly vydraženy všechny předměty dražby, ke kterým se našel vydražitel, nebo jakmile dosažený výtěžek získaný dražbou postačuje k uspokojení vymáhaných nedoplatků a dalších nároků, které mají být popřípadě uspokojeny při rozvrhu výtěžku.

XIII.

Závěrečný protokol

(1) O průběhu dražby se sepisuje protokol, ve kterém se zaznamená průběh licitace jednotlivých předmětů, učiněná nejvyšší dražební podání a jednotlivá rozhodnutí o udělení příklepu, uplatněné výhrady proti příklepu a způsob jejich vyřízení.

(2) Protokol podepisuje daňový exekutor a ti, kteří vznesli výhrady proti udělení příklepu.

(3) Nařídí-li správce daně z důvodu účelnosti a hospodárnosti v rámci jednoho jednání konání více dražeb z různých daňových exekucí, a to i vůči několika dlužníkům, protokol o průběhu dražby se vede tak, aby bylo zřejmé, jaký výtěžek z prodeje byl dosažen v jednotlivých daňových exekucích.

XIV.

Přechod majetkových práv

(1) Udělením příklepu a zaplacením vydražené ceny přechází dražený předmět do vlastnictví vydražitele.

(2) Správce daně neposkytuje na vydražené předměty žádné záruky na případné skryté vady. Je pouze na svobodné vůli vydražitele, aby se s předmětem dražby seznámil při prohlídkách, kdy si musí uvědomit případné vady předmětu dražby.

(3) Vydražené předměty nelze vrátit zpět dražiteli.

V Chomutově, dne 24.05.2011

Ing. Jan Mareš

vedoucí odboru ekonomiky