Formuláře a žádosti - místní poplatek za komunální odpady

Tiskopisy k daňovému řízení ve věcech místního poplatku za komunální odpady

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Vám poskytnou pracovníci evidence poplatku: správce poplatku nebo správce poplatku (základní informace naleznete zde).

Úplné znění obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Přehled sazeb poplatku naleznete zde.

Neznáte svůj variabilní symbol pro úhradu poplatku za odpady? Můžete si jej vyhledat v NOVÉ miniaplikaci.

Na této stránce si můžete nechat zobrazit (vyhledat) svůj variabilní symbol pro poplatek za odpady podle obecně závazné vyhlášky, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Splatnost poplatku: do 30. 6. každého kalendářního roku. Platba pro rok 2017 činí: 250 Kč na osobu.

Číslo účtu: 19-0000626441/0100, Váš variabilní symbol pro platbu zjistíte zadáním rodného čísla. Upozornění: Každá osoba má svůj samostatný variabilní symbol, který je propojen na její rodné číslo. (př. 4 členná domácnost má 4 unikátní variabilní symboly).

!!! Vyhledávání dle rodného čísla není určeno pro zjištění variabilního symbolu u rekreačních objektů, bytů nebo rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba (tuto informaci možno získat buď z předchozí platby, nebo dotazem na odboru ekonomiky Magistrátu města Chomutova, úsek správy místních poplatků a pokut /kontakty viz výše/).

Osobní údaje jsou chráněny v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Využitý osobní údaj ve formě rodného čísla není nijak archivován, stejně tak není archivováno použití aplikace k zjištění variabilního symbolu.

FAQ - nejčastější dotazy:

Proč mám třídit, stejně to nemá vliv na výši poplatku?

Třídění odpadu je nejen povinností vyplývající ze zákona o odpadech, ale zejména spočívá v nastavených osobních hodnotách každého jednoho z nás, v naší ekologické výchově a odpovědnosti k životnímu prostředí, ve kterém žijeme. Nemělo by být motivováno finančním profitem nebo úlevami. Nicméně sazba místního poplatku zohledňuje míru třídění, a to tak, že pokud se bude třídit, náklady na sběr a svoz netříděného odpadu klesnou a tudíž i celková sazba poplatku.

Odklad a splátky?

Od ledna do června můžete hradit jakékoliv poměrné splátky poplatku. Je důležité, aby byl k 30.06. běžného roku poplatek uhrazen v plné výši. Po tomto datu může správce poplatku zvýšit nedoplatek až na jeho trojnásobek. Chcete-li řešit dluh žádostí o odklad či o splátky, pak vezměte na vědomí, že s takovou žádostí je spojen správní poplatek na jednoho žadatele ve výši 400 Kč. Při relativně nízké roční sazbě poplatku je logicky tento postup nevýhodný a poplatek se Vám prodraží. Nutno poznamenat, že podání žádosti a nevratná úhrada správního poplatku ještě neznamená, že Vaší žádosti bude vyhověno. V každém případě doporučujeme projednat předem možnosti odkladu či splátek se zaměstnanci správce poplatku, kteří Vám rádi při řešení Vaší situace pomohou.

Platí studenti?

Město se snaží podporovat mladé studující občany. Od 1.1.2015 jsou studenti středních a vysokých škol ve věku do 26 let, s dojezdovou vzdáleností nad 70 km od poplatku plně osvobozeni. Nárok na poskytnutí osvobození je nutné doložit potvrzením o studiu. V případě ukončení studia má student povinnost tuto skutečnost nahlásit do 15 dní správci poplatku. Do konce roku 2014 měli studenti 50% slevu z poplatku.

Přijde mi složenka, abych věděl kolik a kdy mám platit? Přijde upomínka, v případě, že nezaplatím ve lhůtě?

Poplatek je splatný bez vyměření a lhůta splatnosti jednorázová k 30.6. daného roku.

Složenky jsou k dispozici na magistrátu MMCH, zasílány do schránek nejsou a nebudou. Složenkami platí každým rokem méně poplatníků, zřejmě i z toho důvodu, že jde o nejvíce zpoplatněný způsob úhrady. Poměrné částky si každý poplatník musí vypočítat sám, případně se informovat prostřednictvím kontaktů u správce poplatku.

Správce poplatku může zvýšit včas neuhrazený poplatek až na jeho trojnásobek. Rozhodně se nevyplatí vyčkávat, zda budou zasílány upomínky, může se stát, že zaslán bude přímo platební výměr nebo bude vyměřeno hromadným předpisným seznamem i se zvýšením a poplatníkovi se jeho zapomnětlivost prodraží ještě o exekuční náklady, protože daňová exekuce následuje v rychlém časovém sledu po vyměření.

Nezdržuji se v Chomutově, musím platit?

Poplatníci, kteří se nezdržují v místě trvalého pobytu, nejsou osvobozeni od poplatku. Je rozhodnutím každého z nás, kde budeme mít trvalý pobyt. Pro osoby zdržující se na území České republiky mimo Chomutov, se mohou s informacemi o změně trvalého pobytu obrátit na Odbor dopravních a správních činností MMCH, Zborovská 4602

Poplatníci, kteří se zdržují souvisle více než půl roku v zahraničí, mohou požádat o prominutí poplatku. Pobyt musejí doložit dokladem (pracovní povolení, odhlášení se ze zdravotního pojištění v ČR, povoleným pobytem v zahraničí apod.).

Bydlím na úřední adrese, musím platit?

ANO musíte, obecně závazná vyhláška nezbavuje osoby bez přístřeší povinnosti hradit poplatek za odpady. I osoby, které jsou trvale hlášeny na evidenční adrese, mají trvalý pobyt v obci a současně zde produkují svůj odpad, čímž je povinnost platit poplatek za opady logická.