Formuláře a žádosti - místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Tiskopisy k daňovému řízení ve věcech místního poplatku za komunální odpady

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství byl pro roky 2022 a 2023 stanoven ve výši 800 Kč na osobu a rok. Poplatek je splatný čtvrtletně ve čtyřech stejných splátkách po 200 Kč, a to nejpozději do 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. příslušného kalendářního roku. Poplatek může být samozřejmě zaplacen rovněž jednorázově v termínu pro první příslušnou splátku. Bezhotovostně lze poplatek uhradit na účet č. 19-0000626441/0100. Pokud neznáte svůj variabilní symbol kontaktujte správce poplatku na tel. 474 637 237 nebo na adrese odpady@chomutov.cz.

Pozn. V případě potřeby si lze částku rozdělit i na nižší tak, aby nejpozději ke dni splatnosti byla příslušná částka uhrazena. Má-li například čtyřčlenná domácnost platit ročně 3 200 korun, má možnost si upravit platby rozdílně, například na 8 spláteky po 400 korunách nebo 10 splátek po 320 korunách.

Pokud platíte poplatek přes Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva (SIPO) České pošty, s.p., bude Vám předpis zanesen v termínech splatnosti poplatku (v měsíci dubnu a říjnu). Formulář pro zavedení platby do SIPO.

Úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Kontakty:

EVIDENCE POPLATNÍKŮ: Informace o poplatku za komunální odpad Vám poskytne paní Šárka Grussová

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK: Pro řešení případných pohledávek kontaktujte paní Hanu Kohoutovou nebo paní Alenu Sojkovou

Historický přehled sazeb poplatku naleznete zde.

Návod, jak zaplatit poplatek za komunální odpad?

Chcete platit pod jedním variabilním symbolem za celou domácnost?

Kontaktujte správce poplatku na adrese odpady@chomutov.cz a sdělte mu jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které chcete poplatek platit.

Ust. §10b odst. 2 zákona o místních poplatcích: Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Formuláře:

Ohlašovací formuláře

Registrace doplňkových údajů k poplatku za odpady (DOCX 40,3 kB), 22.7.2020, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Registrace k poplatku za odpady - SIPO (DOC 120 kB), 1.1.2022, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Registrace k poplatku za odpady - společný plátce (DOC 121 kB), 1.1.2022, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Registrace k poplatku za odpady - cizí státní příslušník (DOCX 37,8 kB), 1.1.2022, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Registrace k poplatku za odpady - nemovitost bez trvale přihlášené osoby (DOCX 94 kB), 1.1.2022, Vložil(a): Ing. Jan Mareš

Osvobození od poplatku

Žádost o osvobození - ZTP/P (DOCX 37,9 kB), 1.1.2022, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Žádost o osvobození - ostatní (DOCX 36,7 kB), 1.1.2022, Vložil(a): Ing. Jan Mareš

Ostatní žádosti

Žádost o povolení splátek nebo posečkání platby (DOCX 37,6 kB), 2.1.2019, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Žádost o přeúčtování platby (DOCX 36,3 kB), 1.1.2022, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Žádost o vrácení přeplatku (DOCX 36 kB), 2.1.2022, Vložil(a): Ing. Jan Mareš