Hospodaření města

Finanční hospodaření územních samosprávných celků (obcí, krajů) se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje sestavení rozpočtového výhledu, tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtu, závěrečný účet a další oblasti hospodaření územního samopsrávného celku.

Střednědobý výhled rozpočtu je finanční plán, který je sestavován na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků. Jeho pomocí jsou plánovány příjmy, výdaje a financování na delší časové období, než je rozpočtový rok a posuzovány možnosti krýt výdaje vlastními příjmy, popřípadě uvažovat o přijetí úvěru či jiném způsobu krytí.

Rozpočet se připravuje na jeden kalendářní rok a je finančním plánem, který odráží jak běžné hospodaření, tak uskutečnění vybraných cílů. Vzhledem k tomu, že potřeby je třeba sesouladit s příjmy, jsou určujícím faktorem vždy finanční zdroje rozpočtu, jimž se musí přizpůsobit jeho výdaje. Sestavení návrhu rozpočtu je realizováno v několika krocích a jeho schválení je vyhrazeno zastupitelstvu.

V průběhu roku je rozpočet upravován formou rozpočtových opatření, jejichž prostřednictvím jsou zejména zapojovány nerozpočtované příjmy a jim odpovídající objem výdajů. Velmi často se jedná o transfery z jiných veřejných rozpočtů nebo zůstatek rozpočtového hospodaření z předcházejícího období či úvěrové zdroje.

Po skončení kalendářního roku jsou údaje o ročním hospodaření zpracovány do podoby závěrečného účtu, který představuje rozsáhlý soubor informací z finanční oblasti města a na rozpočet města napojených příspěvkových organizací a dalších právnických osob, v nichž má město majetkovou účast. Součástí materiálu jsou rovněž veškeré účetní výkazyhodnocení dluhové služby či finančního zdraví města.

Auditní zprávy o přezkumu hospodaření

výsledky přezkumu hospodaření města a ověření účetní závěrky města nezávislým auditorem

Externí data o hospodaření města  Odkaz vewe na externí web

ARES, ÚFIS, Monitor státní pokaldny

 

Finanční zdraví města

ukazatel finančního zdraví města 

Hospodaření města 

hospodaření města v přehledné tabulce

Monitoring hospodaření města 

rychlá informace o aktuálním stavu veřejných prostředků

Rating hospodaření 

ratingové hodnocení hospodaření města

 

Rozklikávací rozpočet

městský a ministerský  Odkaz vewe na externí web

Povinně zveřejňované informace

Střednědobé výhledy rozpočtu města 

každoroční aktualizace rozpočtového výhledu na pětileté období

Povinně zveřejňované informace

Rozpočty města 

rozpočty města jednotlivých fiskálních let

Povinně zveřejňované informace

Rozpočtová opatření 

schválená rozpočtová opatření a změny rozpočtu

Rozpočtová odpovědnost 

výpočet pravidla pro hospodaření ÚSC dle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Povinně zveřejňované informace

Hospodaření organizací u nichž město plní roli zřizovatele nebo zakladatele 

povinně zveřejňované informace (rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu)

 

Informační systém registru smluv MVČR Odkaz vewe na externí web od 1.7.2016

 zákonný registr smluv a objednávek nad 50.000 Kč bez DPH

Účetní a rozpočtové výkazy 

výkaz plnění rozpočtu, rozvaha, výsledovka aj.

Ukazatel dluhové služby

ukazatel zadluženíé města

Veřejné sbírky

městem pořádané veřejné sbírky

daně

Vývoj daňových příjmů 

plnění sdílených daní

Povinně zveřejňované informace

Závěrečné účty města

údaje o ročním hospořadění města