Informace o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity

1. Identifikační číslo životní situace

OE_02

2. Kód

POB_01

3. Pojmenování (název) životní situace

Místní poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity

4. Základní informace k životní situaci

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt se platí za využité lůžko a den, není-li tento dnem příchodu. Poplatek platí ubytovaný (vybírá ubytovatel).

Poplatek z ubytovací kapacity se platí za využité lůžko a den. Poplatek platí ubytovatel.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Plátcem poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt je ubytovatel, který za výběr poplatku od poplatníka ručí. Poplatníkem jsou fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v místě soustředěného turistického ruchu za účelem rekreace nebo léčení, pokud tyto osoby neprokážou jiný důvod svého pobytu.

Poplatníkem poplatku z ubytovací kapacity je ubytovatel, tedy fyzická nebo právnická osoba, která ubytování poskytla.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt - podmínkou je přechodný pobyt za úplatu.

Poplatek z ubytovací kapacity - podmínkou je poskytnutí ubytování.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Kontaktováním Magistrátu města Chomutova, Odbor ekonomiky.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, Odbor ekonomiky.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  • osobně v úřední dny pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod, úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00 na Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov, Odbor ekonomiky, II. patro, dveře č. 221, Mgr. Romana Richterová.
  • poštou na Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, Odbor ekonomiky
  • elektronicky na adresu podatelna@chomutov-mesto.cz s elektronickým podpisem
  • doručit osobně na podatelnu Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Výpis z obchodního rejstříku, ubytovací knihy.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře k ohlášení poplatkové povinnosti a vyúčtování poplatku lze získat na odboru ekonomiky Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, nebo na internetových stránkách Magistrátu města Chomutova ZDE.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Základní sazba činí:

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt: 15 Kč za využité lůžko a den

Poplatek z ubytovací kapacity: 6 Kč za využité lůžko a den

Poplatek je splatný čtvrtletně.

Poplatek lze platit:

a) v úředních hodinách hotovostně na pokladně Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 43028 Chomutov – přízemí hlavní pokladna

b) v úředních hodinách bezhotovostně platební kartou na informačním servisu Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 43028 Chomutov – přízemí

c) poštovní poukázkou typu A

d) bankovním převodem

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Poskytovatel ubytování je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů každou změnu, která má vliv na vznik, zánik nebo výši poplatkové povinnosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

----------

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

----------

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, lze učinit na el. adrese podatelna@chomutov-mesto.cz. Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutné podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, v platném znění
  • zákon č.280/2009 Sb. daňový řád
  • zákon č.500/2004 Sb. správní řád, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Chomutov č. 13/2010 o místních poplatcích za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Dle §109 zákona č.280/2009 Sb. daňový řád v platném znění se lze proti platebnímu výměru odvolat písemně nebo ústně do protokolu u správce poplatku do 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení. Odvolání nemá odkladný účinek.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebude-li poplatek ze psů zaplacen včas, tj. ve lhůtě splatnosti, nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Pokud poplatek není zaplacen včas, lze ho navýšit dle §11 zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění až na trojnásobek.

21. Nejčastější dotazy

-----------

22. Další informace

----------

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě

Telefonicky na Magistrátu města Chomutova, odboru ekonomiky, tel.: 474 637 251.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

----------

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor ekonomiky Magistrátu města Chomutova

26. Kontaktní osoba

Mgr. Romana Richterová, referent odboru ekonomiky Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2011

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.01.2018

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

----------