Informace o povinnostech pro pořadatele veřejných sbírek

Základní povinnosti pořadatelů veřejných sbírek

Veřejné sbírky - povinnosti při pořádání veřejných sbírek

Veřejné sbírky

Průběh veřejných sbírek upravuje zákon č. 117/2001 Sb., platný od 1.6.2001, kterým se zrušil zákon č. 37/1973 Sb. o veřejných sbírkách a loteriích.

Veřejnou sbírkou je získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí. Sbírku je oprávněna konat za podmínek stanovených zákonem pouze právnická osoba.

Sbírku není možné pořádat k účelu, který je v rozporu s bezpečností státu, ochranou veřejného pořádku, ochranou majetku nebo ochranou práv a svobod druhých.

 

Za sbírku se nepovažuje:

 • shromažďování finančních prostředků, které konají politické strany nebo politická hnutí, spolky, společnosti, svazy, hnutí a jiná občanská sdružení, jakož i odborové organizace, registrované podle zvláštních předpisů, mezi svými členy za účelem dosažení prostředků k plnění svých úkolů
 • shromažďování finančních prostředků církvemi a náboženskými společnosti, registrovanými podle zvláštního právního předpisu, k církevním a náboženským účelům, pokud se koná v kostelech, modlitebnách a jiných místech určených k provádění náboženských úkonů, bohoslužeb a obřadů.

 

Sbírky se konají jedním nebo více z těchto způsobů:

 • shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky
 • sběracími listinami
 • pokladničkami v místech určených k přijímání příspěvků
 • prodejem předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně
 • prodejem vstupenekna veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo jiné všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, jestliže je příspěvek zahrnut v ceně vstupenek
 • pronájmem telefonní linky určené ke shromažďování příspěvků z telefonního účtu, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky.

 

Povolení veřejných sbírek provádí krajský úřad, jakož i kontrolu a dozor nad jejich konáním.

Právnická osoba, která hodlá sbírku konat, je povinna její konání písemně oznámit krajskému úřadu příslušnému podle sídla právnické osoby.

 

Povinnosti právnické osoby která koná sbírku na území města Chomutova:

 • provádí-li se sbírka sběracími listinami, musí právnická osoba před zahájením sbírky předložit Magistrátu města Chomutova, odboru ekonomiky, sběrací listiny se žádostí o ověření jejich počtu a náležitostí.
 • provádí-li se sbírka pokladničkami, musí právnická osoba Magistrátu města Chomutova, odboru ekonomiky, oznámit předem jejich počet a umístění nebo oznámit, že pokladničky budou přenosné, tyto pokladničky obecní úřad zapečetí
 • právnická osoba musí Magistrátu města Chomutova, odboru ekonomiky, oznámit otevření pokladničky, a to nejméně 3 pracovní dny předem.